Årsmöte - Afrikagrupperna

Årsmöte

Afrikagruppernas årsmöte

Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar, utse förtroendevalda och diskutera för oss viktiga frågor för att nå vår vision om en rättvis värld. Årsmötet är det högsta beslutande organ i vår organisation.  
 

Vad händer på årsmötet?
På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt
Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Representanter för medlemsorganisationer som är betalande medlemmar i Afrikagrupperna har rätt att närvara och yttra sig. Högst två från organisationen kan var för sig ha rösträtt som ska styrkas med en fullmakt. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer, stödgrupper samt Afrikagruppernas personal är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet
Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. Vill du ha råd om hur ni skriver en motion? Hör då av er till medlem@afrikagrupperna.se.

Nominera till förtroendeuppdrag 
Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se. Du kan även tipsa valberedningen om personer de kan kontakta som du tror skulle passa till uppdraget.

Årsmöteshandlingar på hemsidan
Senast i april kommer styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost. 

Kostnader
Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Afrikagrupperna står också för logi för de som behöver det. Sedan pandemin erbjuder vi numera enkelrum men om ett annat rum önskas (i mån av plats och möjlighet) betalar årsmötesdeltagaren för mellanskillnaden själv. All information får du efter anmälan.  

Vid sena avhopp blir medlemmen ersättningsskyldig för de rese- och boendekostnader som Afrikagrupperna lagt ut på medlemmen. 

Anmälan
Anmälan till årsmötet har inte öppnat för 2024. Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se  

Kan du bidra med 30 minuter till mötet?
Kan du hjälpa till med det praktiska under årsmötet, så som att lyfta stolar, fixa fika/lunch, eller hitta på en skojig kvällsaktivitet? Superbra – allt blir mycket lättare om vi gör tillsammans. Skriv till medlem@afrikagrupperna.se

Förslag på dagordning 2023

§1. Formalia 
1.Ordförande öppnar mötet  
2.Information om mötesförhandlingarna  
3.Upprop och fastställande av röstlängd  
4.Fastställande av årsmötets dagordning    
5.Fastställande av huruvida årsmötet utlystes enligt stadgorna  
6.Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, medlemsrevisorer, auktoriserade revisorer och valberedning     

§2. Val av funktionärer  
1.Mötesordförande  
2.Mötessekreterare   
3.Rösträknare tillika justerare    

§3. Afrikagruppernas värdegrund    

§4. Rapporter och årsberättelser
1.Ordförandes rapport  
2.Generalsekreterarens rapport    
3.Medlemsrevisorernas rapport  
4.Auktoriserande revisorernas berättelse    

§5. Årsredovisning samt beslut om resultatdisposition 
1.Presentation av budget  

§6. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet    

§7. Beslutsärenden 
1.Delegationsordning 
2.Presentation och beslut om propositioner från styrelsen inklusive förslag om medlemsavgifter  
3.Presentation och beslut om till mötet inkomna motioner 

§8. Förslag från valberedningen 
1.Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer 
2.Presentation av valberedningens förslag på arvodering för ordföranden   
3.Presentation av förslag till valberedning    

§9. Valärenden 
1.Nya nomineringar 
2.Val av ordförande 
3.Val av fem (5) till åtta (8) personer till styrelse, samt tre (3) till fem (5) styrelsesuppleanter  
4.Val av minst två (2) medlemsrevisorer, samt ersättare 
5.Val av minst en (1) auktoriserad revisor, samt ersättare 
6.Val av minst tre (3) och högst fem (5) personer till valberedningen 

§10. Övriga frågor    

§11. Mötets avslutande  

Handlingar årsmöte

Här hittar du handlingar till årsmötet. Högerklicka på länkarna för att läsa eller klicka för att ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till medlem@afrikagrupperna.se

Senast i april kommer styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga nedan.

Årsrapport 2022

(81 Mb)

Samlade handlingar

Handlingar till Afrikagruppernas årsmöte 2023

(2 Mb)

Afrikagruppernas stadgar

(1 Mb)

Årsmötesprotokoll

Här hittar du styrelsens årsmötes protokoll. Klicka på länkarna för att läsa eller ladda ned ett av dokumenten. För mer information mejla till medlem@afrikagrupperna.se

Årsmötesprotokoll 2023

Ladda ned (172 Kb)

Årsmötesprotokoll 2022

Ladda ned (2 Mb)

Protokoll extrainsatta årsmötet 2021

(383 Kb)

Årsmötesprotokoll 2021

(884 Kb)

Årsmötesprotokoll 2020

(474 Kb)

STÖD OSS