Tillgång till hälsoservice - Afrikagrupperna

Tillgång till hälsoservice

Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar Afrikagrupperna för att alla människor ska ha tillgång till service som rådgivning och hälsovård. Det handlar till exempel om mödrahälsovård, cancerscreening, säkra aborter och eftervård vid abort, hivtestning och behandling och en fördomsfri och rättighetsbaserad sexualitets- och samlevnadsundervisning. Det handlar också att personer som utsatts för våld ska få vård efter behov för både psykiska och kroppsliga skador.

Ingen kvinna ska behöva dö under graviditet eller förlossning. Afrikagrupperna arbetar för att alla kvinnor ska ha rätten att bestämma om och när de vill skaffa barn. Vi kämpar också för att nödvändig vård under graviditet och förlossning ska vara tillgänglig för alla. Det räddar livet på både mammor och barn. Du själv ska fatta beslut om din reproduktion – utan diskriminering, tvång, hot eller våld.

Skolan ska erbjuda en kvalitativ, evidensbaserad och fördomsfri sex- och samlevnadsundervisning som medför att unga kan göra informerade val om sin sexualitet så att alla kan bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder. Här är det viktigt med en rättighetsbaserad och positiv syn på SRHR. Afrikagruppernas partnerorganisationer jobbar mycket med att nå ut och prata med ungdomar om frågor som rör dem. Med kunskap om rättigheter och de alternativ som finns kan exempelvis tonårsgraviditeter minska.

Marcia från AMODEFA , en nationell organisation som främjar sexuella och reproduktiva rättigheter för ungdomar, kvinnor och män i Moçambique Foto: Mitra Mäki

Tillgång till säker abort

Tillgång till säker abort är en mänsklig rättighet. Det är kvinnans eget val. Det är hennes kropp och därför hennes beslut. Hon ska inte behöva förklara sig. Restriktiva abortlagar medför inte att antalet aborter minskar. Kvinnor och tonårsflickor gör abort ändå, men de görs ofta senare i graviditeten och med osäkra metoder. Det enda sättet att minska komplikationer och dödlighet vid abort är att öka tillgängligheten till säkra metoder och att öka användningen av fungerande preventivmedel.

Situationen i våra samarbetsländer

Abort är tillåtet för att bevara kvinnans hälsa i Namibia och Zimbabwe och är lagligt och tillgängligt på begäran i Sydafrika och Moçambique. Tack vare den nya brottsbalken från 2019 i Angola avkriminaliseras abort i vissa specifika fall: om graviditeten innebär ett allvarligt hot mot moderns eller fostrets hälsa eller liv och för våldtäktsoffer. I alla andra fall förblir abort ett brott som kan bestraffas med upp till 10 års fängelse. Även där abort är lagligt finns stora utmaningar. Abortrelaterad dödlighet är en av de främsta orsakerna till mödradödlighet över hela världen. I Sydafrika till exempel är tillgången till abort fortfarande en utmaning, trots progressiv abortlagstiftning. I länder där abort är lagligt nekas kvinnor ofta tjänsten av vårdpersonal på grund av stigma och/eller religiösa och kulturella normer. Att lagen tillåter abort är naturligtvis en viktig förutsättning för kvinnors rättigheter. Men att lagen finns innebär inte nödvändigtvis att den efterföljs eller att kvinnorna (och männen) känner till att den finns.

Rätt till säker abort innebär tyvärr inte tillgång till säker abort.

I Zimbabwe visar data från hälso- och sjukvården från 2018 att abortrelaterade dödsfall står för 25% av all mödradödlighet. Rätten till abort finns, men är mycket begränsad (endast tillåtet för att bevara kvinnans fysiska hälsa och vid våldtäkt, incest, fosterskador) och det finns ingen eftervård på plats, vilket är mycket motsägelsefullt.

Varför är det viktigt med rätt till fri och säker abort?

Alla flickor och kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och sin reproduktion. Det är en mänsklig rättighet. Rätten till reproduktiv hälsovård inklusive preventivmedel och abort är en förutsättning för ett hållbart jämställt samhälle. Restriktiva abortlagar gör inte att aborterna minskar. Istället genomförs fler osäkra aborter, med fara för flickors och kvinnors liv.  Flickor och kvinnor riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter runtom i världen:

70 000 flickor och kvinnor dör varje år pga osäkra aborter och miljontals får svåra komplikationer. Nästan alla dessa dödsfall och komplikationer skulle kunna förebyggas med hjälp av sexualitetsundervisning, preventivmedel och tillgång till säkra aborter och eftervård.

Av de 56 miljoner aborter som genomförs varje år är 25 miljoner osäkra. Osäkra aborter görs ofta sent i graviditeten, ofta används smutsiga instrument och det är vanligt förekommande att aborten genomförs av kvinnan själv eller av personer som inte är kunniga.

Hiv

Hiv är nära sammankopplat med rättigheter och sexualitet. Fattigdom och bristande jämställdhet driver epidemin i södra Afrika. Stigma och diskriminering är hinder på vägen till testning, behandling och vård. Kvinnors och flickors utsatthet måste prioriteras. Om fler människor i behov av behandling fick tillgång till mediciner så skulle många liv räddas. En effektiv behandling gör att du kan leva som vanligt och minimerar även risken att föra smittan vidare, mellan sexuella partner och från mor till barn. Med attitydförändringar, testning och medicinering har vi kommit långt för att stoppa spridningen av hiv. Alla som behöver behandling måste också ha tillgång till mediciner.

40 years of HIV activism webinar

Hivläget i världen (UNAIDS 2022)

4900 flickor och tonårstjejer hivsmittas varje vecka, av dessa bor 3900 i Afrika söder om Sahara – en majoritet av dessa har inte tillgång till kombinerade medicinskförebyggande insatser

70% av alla nya smittfall skedde inom så kallade nyckelpopulationer, utsatta grupper – där bara var tredje person hade tillgång till regelbundna insatser
650 000 aidsrelaterade dödsfall i världen

1,5 miljoner nysmittade
, långt fler än delmålet 500 000

I 38 länder ÖKAR antalet hivsmittade

Relaterade artiklar

STÖD OSS