Vad är SRHR? - Afrikagrupperna

Vad är SRHR?

Afrikagrupperna anser att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inte kan delas upp. Allt hänger ihop och nyckeln är att prata om reproduktiv hälsa och sexuella rättigheter i relation till varandra. SRHR handlar bland annat om livskvalitet och personliga relationer. 

För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs erkännande av sexuella och reproduktiva rättigheter. I hela världen försöker socialkonservativa krafter begränsa flickors, kvinnors och hbtqi-personers (homosexuell, bisexuell, trans, queer, intersex)  rättigheter och bestämma över deras kroppar. Även i FN-sammanhang är motståndet mot kvinnors och flickors rättigheter starkare än någonsin, särskilt gällande SRHR inklusive sexuellt genusbaserat våld.

För Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer är det oerhört viktigt med en rättighetsbaserad och positiv syn på SRHR. Sexuell och reproduktiv hälsa handlar om att må bra i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion. Det handlar om att bekräfta den roll njutbara sexuella relationer, förtroende och kommunikation har för självkänsla och allmänt välbefinnande. Det handlar inte bara om avsaknad av sjukdom.

Hiv

De höga andelen hivinfektioner bland kvinnor, särskilt bland yngre kvinnor i åldern 15-24 år, belyser att brist på jämställdhet och våld mot kvinnor är strukturella problem som förstärks och reproduceras i samhället. Studier visar att kvinnor och flickor som upplever våld löper ökad risk att smittas av hiv jämfört med dem som inte gör det. Kopplingarna mellan (sexuellt) våld i nära relationer och hiv är komplexa och omfattar biologiska, socioekonomiska och kulturella faktorer och strukturer.

Sexuellt våld bidrar direkt till hivspridning genom våldtäkt eller samlag under tvång med någon som lever med hiv. Kvinnor och flickor som lever i miljöer där våld mot kvinnor är norm har ingen möjlighet att själva välja om, hur eller när de har sex och är därför begränsade i sin förmåga att förhandla om kondom.Våld eller rädsla för våld kan även hindra kvinnor från att testa sig, vara öppna med sin status eller söka behandling. Andra former av strukturer som hindrar flickor och kvinnor från att själva fatta beslut om sina kroppar är kulturella riter eller traditioner som är djupt rotade i samhället.

SRHR och frihet från sexuellt/genusbaserat våld är inte bara mål och rättigheter i sig själva – utan är nödvändiga förutsättningar för att uppnå jämställdhet, en hållbar global utveckling och för utrotandet av fattigdom. Har en inte rätt till sin egen kropp kränks även en lång rad andra rättigheter, inklusive rätten till hälsa, arbete, utbildning, osv. En integrerad definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har tagits fram av Guttmacher-Lancet kommissionen. Afrikagrupperna ställer sig bakom den definitionen. En sammanfattning av rapporten finns översatt till svenska HÄR

Demonstration mot tvångssteriliseringar i Namibia

ORDLISTA

hbtqi-personer ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner. 

Homosexuell & bisexuell handlar om sexuell läggning, alltså vem en har förmågan att bli kär i eller attraherad av.

Transperson handlar om könsidentitet, om hur en definierar och uttrycker sitt kön. Som transperson önskar en inte alls eller delvis inte identifiera sig med det kön som tilldelats vid födseln.

Queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Intersexvariationer är många olika tillstånd där en person föds med en inre eller yttre anatomi som inte stämmer överens med hur en typiskt kvinnlig eller manlig kropp förväntas vara. En intersexvariation kan vara en skillnad i den yttre anatomin men också vara en hormonell eller genetisk skillnad utan att det uttrycker sig i en uppenbar anatomisk skillnad. 

SOGIESC står för Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics. Begreppet rymmer fler tolkningar av de levnadssätt och identiteter som lyfts fram av hbtqi. På svenska pratar vi om sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könskarakteristika, men eftersom det inte finns en vedertagen svensk förkortning av dessa termer används den engelska SOGIESC. Sexual Characteristics hänvisar till intersexpersoner.

Källa: RFSL

SRHR är viktigt eftersom:

årligen i utvecklingsländer

  • Över 200 miljoner kvinnor vill undvika graviditet men använder inte moderna preventivmetoder
  • Över 45 miljoner kvinnor får ingen eller otillräcklig mödravård under graviditeten
  • Över 30 miljoner kvinnor föder inte sitt barn inom hälso- och sjukvården

årligen i hela världen

  • 25 miljoner osäkra aborter genomförs
  • Över 350 miljoner kvinnor och män behöver behandling för någon av de fyra sexuellt överförda infektioner som går att bota
  • Nästan 2 miljoner nya hivinfektioner konstateras

Källa Folkhälsomyndigheten

Relaterade artiklar

STÖD OSS