Mänskliga rättigheter och demokrati - Afrikagrupperna

Mänskliga rättigheter och demokrati

Vår vision är en rättvis värld, en värld där alla kan bestämma över sin egen framtid. En rättvis värld är inte möjlig om inte allas mänskliga rättigheter respekteras – överallt. Demokrati och mänskliga rättigheter hör ihop. I en demokrati ingår rätten och möjligheten att hålla dem som har makten ansvariga för besluten de fattar. 

Statens ansvar 

Staten är ytterst ansvarig för att främja och skydda mänskliga rättigheter och våra grundläggande friheter. Men så ser det inte ut i världen. Mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar åsidosätts till exempel till förmån för ekonomiska intressen. Den kommersiella sektorns vinstintressen utgör ett hot mot både hållbar utveckling och demokratiska institutioner. Civilsamhället kämpar ständigt för att belysa lobbyisters och andra kapitalstarka aktörers tvivelaktiga försök till övertagande av demokratiska institutioner och forum, och att kräva respekt för mänskliga rättigheter, insyn i resursstyrning, bekämpa korruption, kräva yttrandefrihet och mötesfrihet samt för att medborgarna ska bjudas in att delta i utvecklingsprocesser. 

Civilsamhällets krympande utrymme 

Liksom i många andra delar av världen fortsätter det demokratiska, medborgerliga utrymmet att minska i södra Afrika. Lokalsamhällens motstånd mot exploatering möts av våld från både regeringar och företag. Ett aktivt civilsamhälle är nödvändigt för att bygga ett demokratiskt samhälle. Vi har valt att fokusera vårt stöd på kvinnor och andra grupper som marginaliseras på grund av de patriarkala normer som existerar i alla samhällen. Afrikagrupperna tillämpar ett rättighetsbaserat perspektiv i allt vårt arbete för att ge utrymme åt dem som sällan får sina röster hörda. Reproduktiv rättvisa, miljörättvisa och ekonomisk rättvisa är sammanflätade och går inte att separera från varandra. Kvinnor, män och icke-binära i all sin mångfald, måste ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

STÖD OSS