Rapporten Barometer 2024 - Kapitel Jämställdhet - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-06-25

Rapporten Barometer 2024 – Kapitel Jämställdhet


Regeringen gör inte vad som krävs för att uppnå en rättvis och hållbar global utveckling – trots att de är bundna att göra det genom både EU, FN och den svenska riksdagen. Afrikagrupperna har tillsammans med över 20 organisationer granskat 24 politikområden inom jämställdhet, fred och säkerhet, klimat och miljö, företags ansvar för mänskliga rättigheter, utvecklingsfinansiering, och internationell handel. Granskningen visar att på enbart ett område har regeringen bidragit positivt. På övriga områden har politiken verkat negativt, eller inte alls.  

Ett av Afrikagruppernas tre huvudsakliga policyområden är Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) där vi under lång tid har kämpat för allas rätt att bestämma över sina egna kroppar, tillgång till säkra aborter, mödrahälsovård, preventivmedel, hivtestning, rätten att definiera sin egen sexualitet, mobilisering och påverkansarbete för att förändra normer och lagstiftning som rör SRHR samt fördomsfri och rättighetsbaserad undervisning om sexualitet, samtycke och relationer.

Vi har till Barometer 2024 bidragit med expertis och underlag till kapitlet Jämställdhet, mer specifikt till underkapitlen SRHR och Ekonomisk egenmakt, där vi bland annat betonar vikten av att regeringen ska leva upp till vad de säger om att SRHR och jämställdhet är prioriterat. Afrikagrupperna understryker rekommendationerna att;

Regeringen bör öka andelen svenskt bistånd till SRHR.

Regeringen bör göra en särskild satsning på lokala organisationer och rörelser som arbetar inkluderande för SRHR för alla och med att röja undan hinder som utestänger vissa grupper från SRHR-insatser (bl.a. barn, unga och gamla, hbtqi+-personer, etniska eller religiösa minoriteter med flera).

Regeringen bör verka för att finansiella resurser avsätts för att utmana normer och värderingar kring kvinnors och mäns ansvar för det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

Regeringen bör verka för att främja jämställdhet på arbetsmarknad, arbetsplatser och i skolor och motverka våld och trakasserier i dessa miljöer genom att verka för alla kvinnors, flickors och hbtqi+-personers produktiva sysselsättning, skäliga arbetsvillkor, tillgång till vatten och sanitet och lika ekonomiska rättigheter.

Läs kapitlet här!

Barometer – Jämställdhet

(461 Kb)

Stötta kampen för en rättvis värld!

Scanna koden nedan i din Swish-app för att enkelt skänka en gåva till Afrikagrupperna. Du kan förstås också skriva in Swish-numret manuellt.

STÖD OSS