ABDO och studiecirklar som verktyg för förändring underifrån   - Afrikagrupperna %

Nyhet 2024-04-10

ABDO och studiecirklar som verktyg för förändring underifrån  

Africa Book Development Organization (ABDO) bildades 1996 och är idag verksam i sju distrikt utspridda över fem provinser i Zimbabwe. Organisationen bildades som svar på bristande tillgång till böcker och annat läsmaterial på den zimbabwiska landsbygden. Fortfarande idag arbetar ABDO främst på landsbygden där en majoritet av befolkningen är småskaliga jordbrukare. Den främsta målgruppen är kvinnor.   

ABDOs vision är starka och demokratiska samhällen med kapacitet att säkra rättigheter. Eftersom kunskap utgör grunden för all typ av rättighetsarbete så arbetar ABDO med folkbildning och att möjliggöra tillgång till information. De har sedan de bildades bland annat stöttat och bidragit till att bygga upp över 200 lokala bibliotek med böcker, tidningar och annat läsmaterial. På senare år har de även börjat arbete med digital tillgång till Information.  

Ända sedan 1960-talet har starka band och nära relationer byggts upp mellan solidaritetsrörelsen i Sverige och de som kämpade emot apartheid och för självständighet i Zimbabwe. Efter att Zimbabwe blev självständigt år 1980 utvecklades relationerna och stödet från Sverige riktades om till det zimbabwiska civilsamhället.  

Afrikagrupperna har stöttat ABDO sedan 1998 genom finansiering men även med personal på plats i Zimbabwe. 1999 introducerade ABDO studiecirkelmetodiken i sitt arbete, med stöd av Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och medlemmar i Afrikagrupperna. Sedan dess har de utvecklat sitt arbete med studiecirklar och anpassat modellen efter lokala och kontextspecifika behov. Idag utgör studiemetodiken grunden för ABDOs arbete.   

Studiecirkel på Madhamu Secondary School, 2023. Foto: Hope Khoza 

Utgångspunkten för studiecirkeln som metod är att cirkeldeltagarna lär av varandra och tillsammans. Det är alltså en demokratisk process som utgår från deltagarnas kunskaper, behov och förutsättningar. Genom att mötas, dela kunskap och lära tillsammans byggs en kollektiv grund för mobilisering och för att tillsammans skapa förändring.  

Med sin studiecirkelmetodik och informationsförmedling som utgångspunkt har ABDO genom åren fungerat som katalysator för samhällsdriven förändring. Utvecklingen har varit, och fortsätter att vara, kontextspecifik och beror på hur samhällen identifierar och prioriterar sina behov. Sådana kan sträcka sig från tillgång till utbildning, mat, hälsa till kamp mot extraktivism. Den gemensamma röda tråden är lokalsamhällenas ökade självsäkerhet och egenansvar för utvecklingsprocesserna. 

Utbyggnad av infrastruktur som skolor, bevattningsanläggningar, solpanelsdrivna borrhål och samhällscenter ledda av kvinnor och för kvinnor är exempel på projekt som studiecirklar lagt grunden för. Informations- och påverkanskampanjer mot genusbaserat våld och flickors rätt att gå i skolan är andra exempel. Ökad jämställdhet i samhällssamankomster är en aspekt som kunnat observeras som resultat av studiecirkelmetodiken. 

Att arbeta med studiecirklar som metod innebär att bygga gemensam kunskap underifrån som sedan omsätts i projekt eller mobilisering för rättigheter. Det är genom att stärka människors egen förmåga att bidra till den förändring de vill se som hållbara samhällen byggs.  

STÖD OSS