Brevsvar från utrikesminister Ann Linde - Afrikagrupperna

Nyhet 2021-06-29

Svar från utrikesminister Ann Linde på Afrikagruppernas öppna brev om situationen i Cabo Delgado

Hej,
Tack för ert brev. Jag delar er oro över utvecklingen i Cabo Delgado. Säkerhetsläget är mycket allvarligt och utgör ett betydande hot för Moçambique och för regionen.

Den humanitära situationen är djupt oroande samtidigt som det humanitära tillträdet är begränsat. Sedan december 2020 har Sverige genom Sida bidragit med 63 miljoner SEK i humanitärt bistånd till Moçambique. Därtill bidrar Sverige med omfattande kärnstöd till ett flertal FN-organsationer verksamma i Cabo Delgado inklusive WFP och UNICEF. I vår dialog med regeringsföreträdare driver vi, tillsammans med andra givare, frågan om snabbt, säkert och obehindrat humanitärt tillträde.

Regeringen ser allvarligt på rapporterna om grova överträdelser av de mänskliga rättigheterna. Det är centralt med oberoende utredningar och ansvarsutkrävande och detta är en fråga Sverige tar upp med företrädare för den moçambikiska regeringen och i olika internationella fora. Diskussioner pågår om hur EU bäst kan bidra till att motverka en ytterligare försämring av situationen. Sverige har en aktiv roll i dessa diskussioner, inte minst för att säkerställa en holistisk ansats. Utöver humanitärt bistånd krävs långsiktiga förebyggande insatser.

Grundläggande faktorer som bidrar till den negativa utvecklingen i Cabo Delgado inkluderar utbredd fattigdom, undermålig samhällsservice samt bristande respekt för mänskliga rättigheter. Svenskt bistånd till Moçambique fokuserar bland annat på att främja respekt för mänskliga rättigheter och stärka sociala trygghetssystem, vilket bland annat innefattar kontantbidrag till sårbara grupper, inklusive i Cabo Delgado med omnejd.

Det minskande demokratiska utrymmet för såväl media, det civila samhället och den politiska oppositionen är en oroande trend. Sverige verkar aktivt genom dialog med politiska aktörer och stöd till civilsamhällesorganisationer för att främja mänskliga rättigheter och stärkt demokrati i Moçambique.

Sverige har deltagit i arbetet med att ta fram en FN-konvention om företagande och mänskliga rättigheter. Det är väsentligt att de regler som framförhandlas är genomförbara, långsiktiga och får den effekt vi eftersträvar. Stater har det primära ansvaret att skydda mot kränkningar och övergrepp av de mänskliga rättigheterna och om de tog sitt ansvar skulle vi komma långt i arbetet med företagande och mänskliga rättigheter. Företag har dock också ett stort ansvar för att respektera de mänskliga rättigheterna. Regeringen ser därför positivt på att det på EU-nivå tas fram bindande regler för tillbörlig aktsamhet i globala leverantörskedjor.

Tack för att ni uppmärksammar krisen i norra Moçambique. Regeringen fortsätter följa utvecklingen i Cabo Delgado.

Vänliga hälsningar, Ann Linde

För att läsa de öppna brevet som Afrikagrupperna skickade till regeringen vänligen klicka HÄR

Läs hela brevsvaret i original

PDF dokument

(698 Kb)

STÖD OSS