Våld mot kvinnor Archives - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-12-08

Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer

Sveriges jämställdhetspolitiska mål antogs 2006 med det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Men för att nå dit behöver samhället få upp ögonen för att mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer. Att det är minst lika allvarligt som mäns våld mot kvinnor och att arbetet med att få unga killar att sluta utöva våld mot tjejer måste prioriteras. En våldsutövare börjar inte ett beteende av makt, våld och kontroll plötsligt i vuxen ålder, det grundläggs tidigare.

Detta var anledningen till att ungarelationer.se startade för snart fyra år sedan. Ungarelationer.se är den nationella stöd- och kunskapsplattformen för att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer. På ungarelationer.se finns både en stödlinje via chatt som är öppen varje kväll kl. 20-22 och en kunskapsbank med filmer och texter om exempelvis olika typer av våld, varningstecken och hur en bra relation kan vara. På plattformen finns också information om hur du som yrkesverksam eller som förälder kan prata om våld med unga. Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har nästan var fjärde ung tjej varit utsatt för brott i sin relation i Sverige. Sedan vi öppnade har vi haft me rän 400.000 besök på hemsidan och fler än 12000 samtalskontakter har tagits i chatten. Majoriteten som fått stöd hos oss är tjejer under 18 år – alltså barn – som utsatts för någon typ av våld av en nuvarande eller tidigare manlig partner. Många av dem har aldrig berättat för någon om sin utsatthet innan de kommer i kontakt med ungarelationer.se.

Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste vi göra allt vi kan och vända på alla stenar. Just nu upprepas många krav och lösningar som vi hört förut. Vissa av dessa är en absolut nödvändighet och Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra måste vi göra allt vi kan och vända på alla stenar. Att aktivt börja arbeta mot killars våld mot tjejer är ett viktigt steg i det arbetet. Ungarelationer.se har inspirerat fler länder och i Norge finns nu även ungerelasjoner.no och på Island har en variant öppnat som heter sjukast.is.

Vi kan motverka killars våld mot tjejer men då krävs att:

  • Satsningar mot killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer, både när det gäller prevention och stöd, måste resurssättas på samma sätt som när det gäller vuxna.
  • Killars våld mot tjejer ska alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor.
  • Bredare och fler kunskapshöjande insatser – målet är en medvetenhet om att killars våld mot tjejer är ett stort och vanligt förekommande samhällsproblem.
  • Socialtjänsten behöver börja följa de skrivningar om våld i ungas partnerrelationer som finns och inleda utredningar baserat på kännedom om denna typ av våld. När man arbetar med insatser riktade mot våldsutövare behöver man också inklydera unga våldsutövare i det arbetet.
  • Skolans ansvar gällande stöd, skydd och åtgärder när det gäller elever som både utsätts och utövar denna typ av våld ska förtydligas.
  • Rutinmässiga frågor om våld som ska ställas till alla unga inom både socialtjänst, hälso- och sjukvård samt elevhälsovården.
  • Rättsväsendet bör få i uppdrag att särskilt utreda och lagföra dessa brott. Ett sådant uppdrag ska innehålla både en kunskapshöjande insats, nödvändig resursfördelning och ett fokus på att lagföra flera av dess brott.
  • Arbetet med att identifiera unga förövare i tid behöver intensifieras markant, dels genom att även fråga om våldsutövande i mötet med unga, dels genom att utöka arbetet med exempelvis behandlande insatser av våldsutövare av våld i relationer till att även inkludera dem som är under 18 år.

Mäns våld mot kvinnor och deras barn börjar med killars våld mot tjejer. Inga fler flickor ska utsättas av sina pojkvänner, inga fler flickor ska växa upp i en relation med en våldsutövare, inga fler flickor ska bli kvinnor som dödas av sina män, och inga fler kvinnor ska lämna efter sig barn som sett sin mamma bli mördad. Detta kan bara bli verklighet genom ett aktivt och kraftfullt arbete mot killars våld mot tjejer.

Zandra Kanakaris

Text skriven av Zandra Kanakaris, generalsekreterare på stiftelsen 1000 Möjligheter som driver ungarelationer.se

STÖD OSS