Kallelse till Afrikagruppernas årsmöte

När: Lördag den 25 maj – Söndagen den 26 maj, 2019
Var: UPPSALA

Välkommen till Afrikagruppernas årsmöte 2019! Årsmötet ger dig som medlem möjlighet att påverka vårt arbete, träffa andra medlemmar och diskutera för oss viktiga frågor. Årsmötet är högsta beslutande organ i vår organisation.

Under årsmötet 2019 kommer huvudfokus att ligga på det nya styrdokumentet, framarbetat av visionsgruppen inom styrelsen tillsammans med medlemmar och lokalgrupper. På årsmötet i år kommer vi fortsätta prata om engagemang och aktivismens roll i vår organisation samt ett förslag till reviderade stadgar inom Afrikagrupperna.

Du som är medlem, representant för medlemsorganisation eller stödgrupp är välkommen att delta på årsmötet. Din röst är viktig. Vi ses!

Solidaritetshälsningar, Afrikagruppernas styrelse

Ps. Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj här genom att klicka HÄR Ds.

Vad händer på årsmötet?

På årsmötet presenterar vi resultat och lärdomar från det gångna årets verksamhet, med fokus på framtiden. Här beslutar vi vilka som ska ingå i styrelsen, medlemsrevisorerna, auktoriserade revisorerna och valberedningen under det kommande året. Årsmötet fattar beslut om förslag från styrelsen och medlemmar och vi tar del av medlemsrevisorernas rekommendationer.

Rösträtt

Afrikagrupperna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. Årsmötet som hålls varje år är vårt högsta beslutande organ där du som enskild medlem har en röst. Medlemsorganisationer har två röster per organisation. Personer utan rösträtt från medlemsorganisationer och stödgrupper är också hjärtligt välkomna till årsmötet.

Lämna ditt förslag till årsmötet

Om du, din lokalgrupp eller medlemsorganisation har ett förslag till årsmötet lämnar du eller ni en motion som årsmötet kan ta ställning till. För råd om hur du skriver en motion hör av dig till medlem@afrikagrupperna.se. Den färdiga motionen skickas till medlem@afrikagrupperna.se senast 10 mars, vänligen skriv MOTION i ämnesraden.

Nominera till förtroendeuppdrag

Årsmötet ska välja ett antal personer till att sitta i styrelsen, medlemsrevisorsgruppen och valberedningen. Du kan föreslå dig själv eller någon annan. Skicka din nominering till valberedningen på valberedningen@afrikagrupperna.se senast 28 februari. Du kan även tipsa valberedningen om personer de bör kontakta. Vill du nominera en person till att ingå i nästa års valberedning skickar du ditt förslag till johan.savstrom@afrikagrupperna.se

Årsmöteshandlingar på hemsidan

Styrelsens förslag till årsmötet läggs ut på www.afrikagrupperna.se/medlem efter hand. Senast 11 april ska styrelsens propositioner, medlemmars motioner och valberedningens förslag till ny styrelse och revisorer finnas tillgängliga på hemsidan. Du som anmäler dig till årsmötet kan välja att få handlingarna skickade per e-post eller som papperspost.

Kostnader

Reseersättning ges till medlemmar för resa till årsmötet med billigaste möjliga färdmedel som tar hänsyn till miljön. Standard för boende är delat, om annat önskas betalar årsmötesdeltagaren för mellanskillnaden själv. Externa årsmötesfunktionärer ersätts med max 5000 kr per person. Mer praktiska detaljer går att läsa på anmälningslänken. Alla detaljer får du efter anmälan.

Anmälan

Anmäl dig till årsmötet senast 1 maj här genom att klicka HÄR. Har du några frågor är du välkommen att skriva till medlem@afrikagrupperna.se

30 minuter att bidra med till mötet?

Kan du hjälpa till med det praktiska under årsmötet, så som att lyfta stolar, fixa fika/lunch, eller en skoj kvällsaktivitet i åtanke? Superbra – allt blir mycket lättare om vi gör tillsammans. Skriv till uppsala@afrikagrupperna.se och medlem@afrikagrupperna.se

Varmt välkommen! /Afrikagruppernas styrelse och Uppsala Afrikagrupp

FÖRSLAG PÅ DAGORDNING 2019

§1 Ordföranden öppnar mötet
§2 Information om mötesförhandlingarna
§3 Upprop och fastställande av röstlängd
§4 Fastställande av årsmötets stadgeenliga utlysande
§5 Val av funktionärer
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Rösträknare tillika justerare

§6 Fastställande av årsmötets dagordning
§7 Presentation av valberedningens förslag på ordförande, styrelse, medlemsrevisorer och auktoriserade revisorer
§8 Presentation av förslag till valberedning
§9 Beslut om tidpunkt för nomineringsstopp av kandidater till styrelse, revisorer och valberedning
§10 Presentation av verksamheten
§11  Långtidsplan
§12 Ordförandes rapport
§13 Årsredovisning 2018 samt beslut om resultatdisposition
§14 Presentation av budget 2019
§15 Generalsekreterares rapport
§16 Medlemsrevisorernas rapport
§17 Auktoriserade revisorernas berättelse
§18 Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
§19 Presentation av propositioner, inklusive medlemsavgifter
§20 Presentation av motioner
§21 Delegationsordning, behandlas om proposition eller motion föreligger
§22 Beslut om propositioner, inklusive medlemsavgifter
§23 Beslut om motioner
§24 Nya nomineringar
§25 Val av ordförande samt arvodering av ordförande
§26 Val av styrelse
§27 Val av medlemsrevisorer
§28 Val av auktoriserade revisorer
§29 Val av valberedning
§30 Övriga frågor
§31 Mötets avslutande

Recommended Posts