Africa Climate Week – Vad bidrar den regionala klimatkonferensen med?  - Afrikagrupperna

Nyhet 2023-10-13

Africa Climate Week – Vad bidrar den regionala klimatkonferensen med? 

Afrikagruppernas Ellen Norman har skrivit en spännande reflektion om konferensen Africa Climate Week som ägde rum under september. Vad var höjdpunkterna, vad bidrog konferensen med och hur hänger egentligen klimat och jämställdhet ihop? Läs hela rapporten här! 

Africa climate week (ACW) är en regional klimatkonferens som ägde rum den 4-8 september i Nairobi, Kenya. Konferensen organiserades av FN och Kenyas regering var värd. ACW diskuterade klimatlösningar och en rättvis klimatomställning som en del i den globala inventeringen (Global Stocktake) av hur länder och andra berörda parter ligger till i förhållande till målen i Parisavtalet. Denna inventering avslutas vid COP28 (FN:s tjugoåttonde toppmöte omklimatet) i Dubai i december. Den globala inventeringen är en process för länder och andra aktörer att se var de kollektivt gör framsteg mot att uppfylla målen i Paris klimatförändringsavtal – och var de inte gör det. ACW kan ses som en plattform för policyskapare, civilsamhället och andra att utbyta erfarenheter om klimatlösningar, hinder att övervinna och möjligheter som finns i olika regioner. Klimatkonferensen överväger fyra olika systembaserade spår och har som syfte att informera den globala inventeringen med fokus på regionen:  

  1. Energisystem och industri 
  1. Städer, tätort och landsbygd, infrastruktur och transport 
  1. Land, hav, mat och vatten 
  1. Samhällen, hälsa, försörjning och ekonomier  


Jag heter Ellen och gör i höst praktik hos Afrikagrupperna som del av mitt kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier. Jag kollade under den andra veckan av min praktik på några av ACW:s evenemang. Jag tycker att samspelet mellan kvinnors rättigheter, genus och klimatfrågan och hur dessa påverkar varandra är intressant. Samspelet mellan klimatfrågan och jämställdhet diskuterades på ACW. 

Det första evenemanget, Empower women to overcome threats and climate-aggravated vulnerabilities handlade om att den afrikanska kontinenten i genomsnitt värmdes upp med 0,3 C varje decennium mellan 1991 och 2021, uppvärmningen sker snabbare än vad den tidigare gjort, vilket resulterar i förödande effekter för kvinnor. United Cities and Local Governments’Pact for the Future of Humanity togs fram av en internationell rådgivande kommitté och “the World Secretariat policy team”. UCLG’s Pact for the Future of Humanity antogs i oktober 2022. Lokala och regionala myndigheter samlas inom UCLG för att agera för den omvandling som vår planet kräver. För människor, för planeten, för regeringar. Globalt lever 1,3 miljarder människor i fattigdom, 70% av dessa är kvinnor. Den senaste rapporten från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), FN:s klimatpanel, stödjer också integreringen av jämställdhetsstrategier i nödåtgärder. Jämställdhetsstrategier är viktiga för att hålla fast vid Parisavtalet, och fungerar som drivkraft för att säkerställa en rättvis och hållbar klimatomställning. Det är viktigt att stärka påverkansarbetet för att integrera genusperspektivet i olika program och strategier. Det finns program som är ”gender blind”, det vill säga att programmen exempelvis inte adresserar kvinnors sårbarhet i klimatkatastrofer och klimatförändringarnas påverkan på kvinnor generellt. Kvinnor och män drabbas ofta på olika sätt och olika hårt av klimatförändringar och katastrofer.  

Evenemanget Science and practice: water-food-energy nexus for resilient conservation landscapes fokuserade på hur den biologiska mångfalden på den afrikanska kontinenten kan skyddas på ett hållbart och genusmedvetet sätt. Ohållbar produktion och konsumtion, i kombination med klimatpåverkan och ökad befolkning, innebär utmaningar för bevarandet av den biologiska mångfalden. Den lösning som presenterades är den så kallade nexusstrategin som fokuserar på samspelet mellan mat, vatten och energi och dessas inverkan på biologisk mångfald. Genom att harmonisera klimatförändrings-, energi-, vatten- och livsmedelssektorerna överbryggar detta tillvägagångssätt inte bara klyftor utan erbjuder också en heltäckande strategi för att skydda olika ekosystem. Att se till att kvinnor och unga inkluderas och är delaktiga är en förutsättning för att lyckas.   

Afrikagruppernas partnerorganisationer arbetar på olika sätt för att skydda och säkerhetsställa biologisk mångfald. Organisationen Rural Women’s Assembly (RWA) har ett feministiskt fokus och perspektiv i sitt arbete och arrangerar varje år en feministisk skola. RWA arbetar i 10 länder i södra Afrika med bland annat kampanjer för att skydda olika frösystem som förvaltas av jordbrukarna och mot en kommersialisering av naturen. Arbetet för att skydda frösystemen och kampen mot kommersialisering av naturen bidrar positivt till bevarandet av biologisk mångfald. Att arbeta parallellt med feminism och klimatfrågor är nödvändigt för en hållbar och rättvis framtid. Sammanfattningsvis är det viktigt att fortsätta informera om och arbeta för bevarandet av den biologiska mångfalden. 

Läs mer här: 

Africa Climate Week 2023 (eventscase.com)  

Africa Climate Week 2023 | UNFCCC 

Frequently Asked Questions About the Global Stocktake | UNFCCC  

https://unfccc.eventscase.com/EN/acw2023

Rural Women’s Assembly – Afrikagrupperna 

0km5w8ivr9rqf5r3oynt91z38rx9 (amazonaws.com) 

STÖD OSS