Frågor & svar om COP15 - Afrikagrupperna

Nyhet 2022-12-20

Frågor & svar om COP15

Det pågår just nu en massutrotning. Förlusten av biologisk mångfald är rankad som ett av de största hoten som mänskligheten står inför. Biologisk mångfald handlar inte enbart om att skydda bin och träd utan handlar om att rädda och bevara livsviktiga system. En hälsosam biologisk mångfald innebär friska människor samt trygg mat- och vattentillgång. Just nu förstör vi naturen snabbare än någonsin och om vi ​​inte byter spår kommer hela mänskligheten att utsättas för fara. 

Visste du att …
– 1 miljon arter riskerar att dö ut? 
– människan har radikalt förändrat ¾ av jordens yta? 
– hälften av den globala BNPn förlitar sig på naturen? 

Jordens biologiska mångfald befinner sig minst sagt i ett kritiskt tillstånd. Av uppskattningsvis 8 miljoner arter på planeten är så mycket som 1 miljon utrotningshotade , enligt en FN-rapport från 2019.

Lär dig mer HÄR 

Klimatstrejk, foto av Tania Malréchauffé, Helsingfors

Vad är COP 15?

COP står för Conference of the Parties of an International Convention och under året har tre huvudämnen diskuterats; en för biologisk mångfald (COP15), en för klimatförändringar (COP27) och en för världens vilda djur (COP19). Siffrorna indikerar hur många gånger parterna har träffats förut och diskuterat just dessa ämnen. Även känd som FN:s konferens om biologisk mångfald, COP15, är det alltså det femtonde mötet mellan parterna i konventionen om biologisk mångfald (CBD), som samlar länder för att enas om mål för att säkerställa arters överlevnad och hejda kollapsen av ekosystem över hela världen. På grund av covid-19 pandemin har länder inte träffats på flera år, COP15 var ett särskilt viktigt tillfälle för att diskutera om hur länder ska bevara världens natur.  

CBD, var ett av tre internationella överenskommelser för att skydda miljön som man enades om vid Rio Earth Summit 1992. Det är riktlinjer för hur länder ska skydda den biologiska mångfalden, säkerställa hållbar användning och främja rättvis fördelning av resurser. Hittills har konventionen antagits av över 190 FN-medlemsstater, eller ”parter”. 

Hur skiljer sig COP15 från COP27?

Biologisk mångfald och klimatförändringar är sammanlänkade och måste hanteras tillsammans, COP15 fokuserade på strategier för att stoppa förlusten av biologisk mångfald medan COP27 fokuserade på att öka ambitionen att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 grader och mildra klimatförändringarna.

Vad har varit på agendan under COP15?

Drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald: Vi bör ta ansvar för vår roll i att förstöra vår natur. Mänskligheten har blivit ett vapen för massutrotning. Harmonin mellan oss och naturen är rubbad.  Avskogning och ökenspridning skapar ödemarker av en gång blomstrande ekosystem. Land, vatten och luft är förgiftade av kemikalier och bekämpningsmedel och kvävs av plast. Den viktigaste lärdomen vi kan förmedla till våra barn är att våga ta ansvar för sina handlingar. Vad sätter vi för exempel när vi själva misslyckas med denna enkla prövning?

Vad hände på COP15?

Parterna träffades från den 9 till 19 december 2022 för att förhandla fram nya planer, strategier och mål för att ta itu med förlusten av biologisk mångfald. Det anordnades sidomöten och samtal där delegater delade idéer och information med varandra. Förväntningarna var att konferensen skulle visa politisk vilja att enas om ekonomiskt stöd för att säkerställa en ny uppsättning mål för att bevara den biologiska mångfalden.

Den 19 december blev det officiellt att deltagande länderna enades om en global överenskommelse som ska skydda förlusten av arter och deras livsmiljöer. Länderna förbinder sig till att skydda 30 procent av planetens yta senast år 2030, och beskrivs som ett slags Parisavtal för naturen.

Vad säger Afrikagrupperna och partnerorganisationer om COP15?

Vi befinner oss i kris, vår natur, vår mark vårt matsystem försämras. Vi måste driva på för lösningar som skyddar och försvarar våra människor, naturen och planeten. Det finns pågående initiativ från Afrikagruppperna och partnerorganisationer om hur vi kan bidra till att säkerställa att den biologiska mångfalden skyddas, återställs och räddas. Afrikagrupperna samarbetar även med Concord Sverige för att förespråka biologisk mångfald.

Se vår gemensamma ståndpunkt här

Ungas deltagande i COP15

Unga tog plats under den andra dagen av COP15. Global Youth Biodiversity Network var värdar för ”Youth Day” med syfte att mobilisera för klimatåtgärder och representera ungdomar på en internationell plattform. Här är några saker de lyfte fram: 

”Att vi är här är ett tecken på ett meningsfullt engagemang av unga människor. Att delta under en dag av konferensen innebär för oss att vi kan påminna alla ledare om varför vi som unga människor behöver bli erkända, måste få fullt utrymme att delta i diskussionerna som pågår här och även bortom denna konferens.” sa Jackem Otete från Kenya-avdelningen i Global Youth Biodiversity Network. 

Angel Brant från ungdomsdelegationen Indigenous Climate Actions, säger att ungdomar har fortsatt visa att deras röster är viktiga. ”Många människor fattar beslut och inga beslut om oss sker utan oss”, sa hon. ”Så när vi är med och förhandlar vill vi se till att vår framtid ingår i dessa förhandlingar”. Ungdomsdelegationens prioriteringar är: jämlikhet mellan generationer, fullt deltagande av ungdomar, transformativ utbildning och rättighetsbaserade tillvägagångssätt för människor och natur. 
 
Den här veckan kommer sammanfattningen av vad som har diskuterats under COP15 att lanseras, håll dig uppdaterad!  

STÖD OSS