Uppfyller hållbarhetsarbetet sitt syfte om det inte tar avstamp i lokala förutsättningar? - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-02-08

Uppfyller hållbarhetsarbetet sitt syfte om det inte tar avstamp i lokala förutsättningar?

Vår medlem Katarina Johansson har under lång tid varit engagerad i kampanjen Rättvis vinhandel och har använt den som inspiration till sin uppsats om lokala perspektiv på hållbarhetsarbete. Nu delar hon med sig av sina reflektioner kring hållbarhetsarbete och hur det är kopplat till lantarbetare i Sydafrika och Systembolaget i Sverige. 

Hållbarhetsarbete ingår idag som en självklar del i de flesta företags och organisationers verksamhet. Hållbarhetsarbete och hållbarhetsredovisning kan se synnerligen olika ut, eftersom det till stor del har varit upp till företagen att forma detta arbete. När det kommer till produkter vi köper så är det ofta uppförandekoder eller produktcertifieringar som specificerar hållbarhetsarbetet. De uppförandekoder och produktcertifieringar företagen använder är i många fall globala och därmed standardiserade på ett sätt som gör att de inte alltid är anpassade för att fungera i en lokal kontext.

Rättvis vinhandel-kampanjen har sedan 2009 agerat i solidaritet med lantarbetare som arbetar inom vingårdssektorn i Argentina, Chile och Sydafrika, för att förbättra deras arbets- och levnadsvillkor. Kampanjens arbete i Sverige har till stor del handlat om påverkansarbete för att Systembolaget och vinimportörer ska ta större socialt ansvar för produktionen.

Systembolagets sätt att följa upp och undersöka arbets- och levnadsvillkor för de som producerar vin är något som vi försökt påverka i arbetet vi bedrivit i kampanjen. Vi har upplevt att Systembolaget valt en uppförandekod som är svag såtillvida att den inte täcker in alla aspekter och att arbetarnas organisationer inte har någon självklar plats i de revisioner som sker på vingårdarna.

Utifrån mitt engagemang i kampanjen bestämde jag mig för att skriva min kandidatuppsats i statsvetenskap om lokala perspektiv på hållbarhetsarbete. Jag valde att göra kvalitativa intervjuer med representanter för lantarbetarnas organisationer i Södra Kapprovinsen i Sydafrika. Uppsatsens syfte var att försöka lyfta fram olika metoder och tillvägagångssätt som skulle kunna skapa bättre arbets -och levnadsvillkor och sätta dessa i relation till hur Systembolaget bedriver hållbarhetsarbete.

I min studie framkom många olika sätt att bedriva arbete som förbättrar villkoren för lantarbetare, allt ifrån organisering i små lokala grupper till nationella kampanjer. Utbildning för lantarbetare som skapar plattformar för att de själva ska kunna föra sin kamp för bättre villkor. Och helt andra sätt att bedriva jordbruk – småskaligt istället för storproduktion för export.

Intervjupersonerna menade att uppförandekoder och produktcertifieringar utgör en viktig del av det förändringsarbete som genomförs idag men de har blandade känslor gentemot metoder och resultat. En del av kritiken låg i att processen är  alldeles för långsam – en ser inte att det sker förändring, där helhetsperspektiv saknas och de lokala aspekterna inte kommer fram. Samtidigt så kan i många fall en internationell vinimportörs uppförandekod eller certifiering vara avgörande för att det överhuvudtaget ska påbörjas ett arbete för förbättrade arbetsvillkor för lantarbetare. Om en internationell återförsäljare ställer krav genom sitt hållbarhetsarbete så sätts en sten i rullning.

För oss aktivister och medmänniskor så kvarstår ett stort arbete. Vi ska inte nöja oss med att företag börjar arbeta för att förbättra de sociala villkoren i produktionskedjorna. Vi måste agera i solidaritet, lyfta lantarbetarnas perspektiv. Vara där med vår analys och låta de lokala förhållandena få en plats i företagens hållbarhetsarbete, det kan inte alltid vara en standardiserad process. Lantarbetarna måste få vara en del av processen och processen måste utgå från dem.

Läs mer:
Vårt arbete med arbets- och levnadsvillkor
Rapporten Vinets väg från druva till glas

Text: Katarina Johansson. Medlem i Afrikagrupperna, som under 2018 har varit en del av programmet Sida Alumni där hon har föreläst om sina erfarenheter från rättvis vinhandel kopplade till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030, framförallt Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion.

STÖD OSS