Hållbarhet - Afrikagrupperna

Hållbarhet

Vår syn på hållbarhet innefattar social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden och för att säkerställa växt- och djurarters överlevnad på land och i vatten. Naturresurser bör vara tillgängliga för alla som lever på vår planet. Den nuvarande situationen där naturen ses som en handelsvara innebär dock att inte alla kan få tillgång till och utnyttja naturresurser, vilket i sin tur leder till ökad utsatthet, ojämlikhet, fattigdom och orättvisor. 

Kapitalism och patriarkat 

Vårt nuvarande globala ekonomiska system upprätthålls av ojämlik maktfördelning och orättvisa handelsregler. Vinster förflyttas långt från de människor och den miljö som påverkas och som möjliggjort dessa vinster. I stället står lokalsamhällena kvar med konsekvenserna av de negativa effekter som kommer från utvinningsindustrin, jordbruksföretag och andra miljöskadliga verksamheter. Detta förvärras av patriarkala strukturer som möjliggör kapitalismen. Kvinnor och andra grupper som marginaliseras utifrån klass, etnicitet, sexuell läggning och andra former av diskriminering påverkas oproportionerligt av detta. De som bidrar minst till miljöförstöringen kommer sannolikt att vara de som påverkas mest av klimatkrisen. Naturresurser men även miljöbelastning är ojämnt fördelade, både lokalt och globalt. 

En hållbar utveckling som uppfyller dagens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov innefattar även hälsa, välbefinnande och jämställdhet. I många delar av världen innebär början av puberteten att en räknas som vuxen och unga flickor får därmed ta ett oproportionerligt stort ansvar, såsom tungt hushållsarbete, tvångsäktenskap och därmed även tidiga graviditeter. Detta får långtgående konsekvenser och bidrar till en ohållbar utveckling.  

Systemförändring 

Afrikagruppernas vision om en rättvis värld handlar om allas välbefinnande, mer jämlika och jämställda samhällen som totalt sett använder färre resurser samt andra sätt att producera, distribuera, konsumera och hantera avfall. I södra Afrika (liksom runt om i världen) fortsätter lokalbefolkningen att stå emot utvinningsindustrin för att försvara tillgången till sitt vatten, territorium, mänskliga rättigheter och försörjningsmöjligheter. De utmanar patriarkatet, den ojämlika maktdynamiken, den orättvisa fördelningen och det ohållbara utnyttjandet av naturresurser. 

Klimaträttvisa 

Klimatkrisen slår hårdast mot redan sårbara människor. De som gjort minst för att skapa klimatkrisen drabbas värst. Klimatkrisen blottlägger och förstärker orättvisor som gynnar rika framför fattiga, män framför kvinnor och icke-binära. Världens rika människor och länder har orsakat klimatförändringarna och har fortfarande störst påverkan på klimatet. De rika länderna, som orsakat krisen, har störst ansvar för den. Vi måste minska våra egna utsläpp och negativa miljöpåverkan drastiskt, och samtidigt bidra med resurser för omställning och anpassning i låg- och medelinkomstländer.  

STÖD OSS