Feminism - Afrikagrupperna

Feminism

Mänskliga rättigheter för kvinnor, hbtqi-personer (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner och intersexuella) och andra grupper som marginaliseras, rättvisa maktförhållanden och jämställdhet spelar en central roll för strukturförändringar och utgör förutsättningar för social rättvisa. 

Feminism vill eliminera all diskriminering och förtryck mot grupper utsatta för marginalisering, i synnerhet av kvinnor och hbtqi-personer i all sin mångfald. Feminism utmanar förtryckande system av kapitalism, kvinnofientlighet, rasism, främlingsfientlighet, heteronormen och vithetsnormer. Förtrycket är globalt men motståndet anpassas lokalt och i en maktanalys relevant för sitt sammanhang.  

Utmana patriarkatet 

Afrikagrupperna stöttar organisationer och rörelser som skarpsynt utmanar maktstrukturer så att kvinnor och flickor i all sin mångfald, hbtqi-personer och andra grupper som marginaliseras, kan nå sin fulla potential. För oss är det viktigt att ständigt flytta fram vår feministiska position i kampen mot ökat strukturellt förtryck, genusbaserat våld och patriarkala normer. Våra partnerorganisationer och feministiska rörelser i södra Afrika utgör motkrafter till den politik som kränker mänskliga rättigheter, tillgången till SRHR och hotar vår planet. 

Intersektionalitet 

Afrikagrupperna är en feministisk organisation och därför ska en feministisk analys och ett intersektionellt perspektiv genomsyra vår verksamhet. Intersektionalitet handlar om hur olika diskrimineringsgrunder och maktordningar påverkar varandra, och ibland till och med kan förstärka varandra. Det handlar om kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Andra faktorer som påverkar tillgång till makt är till exempel klass, kultur, språk, geografisk plats, nationalitet och andra former av social exkludering. Intersektionalitet hjälper oss att bättre förstå hur olika maktordningar påverkar människors förutsättningar i livet. 

Metoder 

Afrikagrupperna strävar efter att ”leva vår feminism” genom våra metoder och tillvägagångssätt för att åstadkomma förändring, bland annat genom att:  

  • skapa frizoner och plattformar för feministisk utbildning och utbyte av erfarenheter gällande SRHR 
  • rekrytera nya partnerorganisationer med en feministisk agenda 
  • erkänna och synliggöra privilegier  
  • använda ett feministiskt språkbruk i vår kommunikation 
  • alliera oss med energiska kvinno-, hbtqi- och ungdomsrörelser 
  • arbeta med deltagande kommunikation 
  • utforma kampanjer och insamlingsbrev med feministiska glasögon 

The Game Changer

STÖD OSS