GAPWUZ - Afrikagrupperna

GAPWUZ

GAPWUZ är en fackförening i Zimbabwe som organiserar lantarbetare för bättre arbetsvillkor.

  • Zimbabwe

GAPWUZ – För lantarbetares arbetsvillkor

Fackföreningen GAPWUZ (General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe) organiserar arbetare inom jordbrukssektorn i Zimbabwe och arbetar för värdiga arbetsförhållanden och bättre levnadsvillkor.

Den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Zimbabwe är svår. Nästan hälften av landets befolkning uppskattas leva i fattigdom. Klimatkrisens konsekvenser i form av extremtemparaturer, återkommande torka, förändrade och oförutsägbara nederbördsmönster, översvämningar och cykloner utgör stora hot mot livsmedelsproduktionen och människors möjlighet att försörja sig. Bland annat drabbades Zimbabwe hårt av cyklonen Idai år 2019.

Arbetsvillkoren inom den klimatkänsliga jordbrukssektorn påverkas genom att arbetstillfällen försvinner vilket ökar konkurrensen om färre arbetstillfällen vilket i sin tur påverkar arbetstagarnas förutsättningar för att kräva och skydda sina rättigheter. Traditionellt arbetsrättsliga frågor som exempelvis minimilöner och pensionsförmåner behöver därför hanteras i en kontext av klimatkris och miljöförändringar.

GAPWUZ arbete

Fackföreningen jobbar med att stärka arbetares rättigheter genom exempelvis utbildning om deras rättigheter, och erbjuder rättshjälpbete.

Rosplantage, GAPWUZ
STÖD OSS