Kvinnor håller upp himlen - Afrikagrupperna

Nyhet 2020-03-08

Kvinnor håller upp himlen!

Det pratas om ett superår för kvinnors rättigheter då Pekingplattformen firar 25 år och FN:s säkerhetsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet fyller 20. Det är året då milstolpar i kampen om kvinnors frihet ska firas, revideras och följas upp. Även nya lovande strategier som till exempel en progressiv strategi för SRHR inom SADC har signerats av 16 medlemsländer i Afrika, dokument som i Namibia inte blivit uppdaterade på 18 år. Samtidigt reser sig superutmaningarna över den globala horisonten där klimatkatastrofer, miljöförstöring av vinsthungriga utvinningsindustrier, krympande demokratiska rum och konservativa lagar för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter slår som hårdast mot världens kvinnokroppar. Inget år har det känts så angeläget att med solidarisk kraft hitta feministiska och klimatsmarta lösningar för en ljusare framtid.

Afrikagrupperna stöttar organisationer som skarpsynt ser behovet att utmana maktstrukturer så kvinnor och flickor kan åtnjuta sina rättigheter och nå sin fulla potential. För oss är det viktigt att tillsammans med partnerorganisationer ständigt flytta fram vår feministiska position i kampen mot det ökade strukturella förtrycket, sexuellt våld och patriarkala normer. Vi vill samtidigt informeras –och inspireras – av hur feministiska rörelser i södra Afrika nu får fäste och utgör en motkraft till konservativ debatt och politik som kränker mänskliga rättigheter, tillgången till SRHR och hotar vår planet.  

Kvinnor drabbas som hårdast när klimatförändringarnas effekter slår mot södra Afrika i form av torka och cykloner. Kvinnor löper 14% större risk än män att mista livet på grund av klimatförändringarna och är samtidigt den grupp som bidragit minst till den globala uppvärmningen. När cyklonerna Idai och Kenneth drabbade Moçambique under året gick odlingar och matförsörjning förlorad, tillgången till SRHR försämrades och utsattheten för våld ökade avsevärt i form av ett förstärkt patriarkalt maktspel. Vår partner AMODEFAs respons var att målinriktat tillhandahålla ’SRHR paket’ till kvinnor i katastrofområdena som innehöll viktig information, hygienartiklar och mensskydd. Deras humanitära insatser för kvinnor beräknas fortsätta och öka i storlek i takt med att klimathotet växer i landet.  

Rural Women’s Assembly firade under året sitt 10 årsjubileum och har med sina 300 000 medlemmar riktat ljus på kvinnors rättigheter genom rollen som ”försvarare av land, liv, fröer och kärlek”. För att fira samlades 400 landsbygdskvinnor från 12 afrikanska länder i Johannesburg på temat ”Mot en transformativ feministisk agenda för landsbygden”, en plattform för kvinnorna att dela fröer, reflektera, sjunga och planera för nästa fas. RWA grundades i skuggorna av den globala finanskrisen, intensifiering av den ekonomiska modellen som bygger på utvinning samt expansionen av storskaliga jordbruksföretag. De förödande konsekvenserna drabbar främst marginaliserade samhällen och i synnerhet kvinnor. Därför kämpar Rural Women’s Assembly för att försvara den kollektiva rätten till mark, hav, frön, vatten och andra ekosystemtjänster, alltid utifrån ett feministiskt perspektiv. 

”Det är en utmaning för kvinnor att äga mark. Ledarskapet från lokal till nationell nivå är mansdominerat så det är väldigt svårt för kvinnor att få tillgång och äga markMarken i Zimbabwe är till för män. Men det sker en förändring och vi är stärkta av civilsamhällets arbete för kvinnors rätt till sin markJust nu är det främst singlar och änkor som äger mark för om du är gift är ju mannen där. Det är en patriarkal grej. 
(Benenia JeecheWomen and Land in Zimbabwe) 

I januari 2019 manifesterade JASS (Just Associates) för en förändrad politisk styrning i Zimbabwe. Flera kvinnor som höjde sina röster möttes av militärt våld, attackerades och fängslades. Tio kvinnliga aktivister kopplade till JASS låstes in bakom galler och trakasserades. Med stöd från Afrikagrupperna kunde JASS bistå kvinnorna med juridiskt och psykosocialt stöd att komma ut ur fängelset och i slutet av året var alla kvinnorna ute. De bidrog också med hygienartiklar och mat till kvinnorna i fängelset då de bara fick ett mål om dagen. 

De höjda rösterna åskådliggör hur starka feministiska rörelser på marken – och genom digitala plattformar – nu etablerar sig i regionen. I Sydafrika är våld mot kvinnor ett av de största samhällsproblemen där en kvinna beräknas bli mördad var tredje timme. Kampen mot sexuellt våld och hatbrott mot kvinnor och hbtqi–personer har tagit kraftfulla uttryck under 2019 genom paroller som #Totalshutdown och #AmInext? Afrikagrupperna och systerorganisationer närvarade vid demonstrationen mot sexuellt våld utanför börsmarknaden i Sandton i september och stod upp för alla kvinnors rätt till frihet.  

Fler kampanjer som drivit förändring för kvinnors rättigheter under året är #BeFree som lanserades av Positive Vibes tillsammans med Namibias First Lady. Kampanjen syftar till att engagera ungdomar runt teman som heteronormativitet, SRHR och religionens påverkan i Namibia. Digitala kampanjer som mobiliserar unga är ett hoppfullt inslag i det feministiska arbete som håller upp himlen.  

Fler framgångar hittar vi i Moçambique då lagen som förbjuder barnäktenskap i Moçambique äntligen klubbats igenom. En lag som AMODEFA tillsammans med andra civilsamhällsorganisationer varit med och drivit. Den nya lagen förbjuder, utan undantag, tvångsäktenskap med barn yngre än 18 år. AMODEFA vill se att den globala debatten hellre talar om så kallade ”forced unions” snarare än barnäktenskap då barn aldrig kan ge samtycke till giftermål. Moçambique har ett av de högsta antalet barnäktenskap i världen, nästan hälften av flickorna är gifta före 18 och en av tio före sin femtonde födelsedag. Äktenskap medför ofta att flickor hoppar av skolan vilket förvärrar fattigdomen. Det lämnar flickor sårbara för sexuella övergrepp och tidiga graviditeter, vilka kan orsaka varaktig skada och till och med dödsfall. Lagen är ett positivt resultat av strategiskt påverkansarbete i Moçambique och en stark övertygelse om att barnets bästa går först.  

TRYGGA RUM FÖR FÖRÄNDRING  

Ondjango Feminista driver den feministiska rörelsen framåt i Angola och kopplar med en systemkritisk lins samman kapitalism och patriarkala strukturer. Sexism inom företagande och tillgång till naturresurser var två dimensioner som diskuterades under årets forum “Women’s economic exploitation: sustainability, work and consumerism”. Forumet hade 200 besökare från flera städer i Angola. Syftet var att analysera och diskutera ekonomiskt våld mot kvinnor och osynligt, obetalt arbete. Ondjango Feminista fortsätter också att i en svår geo-politisk kontext driva kampen för rätten till abort, som fortfarande är olagligt i Angola.  

UNDE har skapat en tjejklubb i Moçambique som de utvecklat för att bidra till förbättringen av flickors livskvalité genom jämställdhetsarbete. Deras ambition och mål är att förskjuta kvinnans utsatta position till att vara jämställd mannen.  

”Vi utforskar ännu för att se hur vi ska förmedla detta budskap och hur vi ska introducera det feministiska till våra tjejer i vår tjejklubb. Och jag tror att vi kommer lyckas, för de är tjejer med makt, kapabla tjejer som redan har den feministiska andan” säger Haidaty Adamo Bacar från UNDE
 

Women’s Leadership Center satsar på utbildning och har också skapat säkra arenor för kvinnor och flickor. Viktiga målgrupper är unga San-kvinnor i Namibia samt unga kvinnor som lever under sedvanerätt och utsätts för skadliga traditioner och kulturella riter. I maj förra året samlade WLC kvinnor i Windhoek för en feministisk festival i syfte att föra samman aktivister, kollektiv och organisationer och utöva kraften att motstå, bygga och organisera. Enligt WLC är det den här typen av robust och kreativ dialog och engagemang som saknas i Namibia och där förändringen börjar.   

Afrikagrupperna har för tredje året i rad arrangerat en feministisk plattform för partnerorganisationer där huvudtemat var “Feminism for Change”. Syftet med plattformarna är att skapa trygga rum för partnerorganisationer att utbyta erfarenheter och hållbara, kreativa feministiska verktyg. Vi delade under dagarna inspirerande historier från respektive land som berörde olika nivåer av makt, maskulinitetsnormer, och kvinnors situation på landsbygden när klimatförändringarna ökar och påverkar kvinnors lantbruk. En viktig lärdom är hur kvinnors situation är mycket annorlunda i stads- och landsbyggdsamhällen. En annan lärdom handlar om hur vi behöver se feminism som ett viktigt åtagande i våra liv och att vi behöver vara mer radikala, tillämpa self-care och älska våra kroppar. 

“Att se kvinnor som pratade om sig själva med mycket kärlek, stor tillgivenhet och mycket mod väckte något i mig som var gömt eller snarare något som somnat och som behövde väckas. Och det gav mig en ny bild av vad det är att vara kvinna och vad det är att vara en radikal kvinna, en feminist säger en deltagare på konferensen i Ponta Do Ouro förra året
 

STÖTTA EN VÄXANDE FEMINISTISK RÖRELSE  

Människor och natur över hela världen känner av konsekvenserna av klimatförändringarna och utvinningskapitalismen mer och mer för var dag som går. Med de ökande utmaningarna växer ett motstånd och i södra Afrika tar en stark feministisk bonderörelse form. De kvinnliga småskaliga bönderna gör inte enbart motstånd mot denna destruktiva utveckling, de lever de hållbara alternativen och håller framtidens feministiska klimatlösningar i sina händer. WoMin visar oss i dokumentären “Women hold up the sky” hur kvinnor i Sydafrika, DRC och Uganda nu kräver sina rättigheter och mark från utvinningsföretagen, en kamp vi fortsätter följa och stötta med alla medel vi kan.  

”Nu när vi fått tillbaka vår mark kan ingen våldföra sig på våra rättigheter som kvinnor. Om de kommer och flyttar på oss igen, då kommer vi stå och dö till sista personen faller”
(Lucy Ongera, WoMin, Community Group Leader, Rwamutonga Women Savings Group, Uganda) 

Det är nu hög tid att leva upp till visionen om ett superår för kvinnors rättigheter och möta tidens utmaningar med de feministiska och hållbara alternativ kvinnorättsaktivister världen över redan hittat och tillämpar. Vi uppmanar politiker, civilsamhälle, företag och den internationella debatten att ta ett progressivt kliv framåt och lyssna på kvinnorna i frontlinjen.

Stöd vårt arbete!

Våra månadsgivare – Afrikapartners, är otroligt viktiga. Regelbundet stöd gör det möjligt för oss att arbeta långsiktigt och göra verklig skillnad för människor i södra Afrika. Andra sätt att stödja vår arbete är att swisha ett bidrag eller köpa en gåva.

STÖD OSS