Klimatkrisen kräver en hållbar matproduktion - Afrikagrupperna

Nyhet 2019-08-08

Klimatkrisen kräver en hållbar matproduktion

I en ny rapport varnar FN:s klimatpanel, IPCC, för att det är omöjligt att hålla de globala temperaturökningarna inom säkra nivåer utan en stor omställning av världens livsmedelsproduktion och markanvändning. I många samhällen i södra Afrika där Afrikagruppernas partnerorganisationer är verksamma är omställningen redan på gång.

FN:s klimatpanel IPCC presenterade den åttonde augusti en ny klimatrapport som tittar på kopplingarna mellan klimatförändringarna och frågor som rör markanvändning, bland annat skogsbruk, hållbar markanvändning och livsmedelssäkerhet. Rapporten har undersökt både hur klimatförändringarna påverkar dessa frågor, hur man kan anpassa de berörda systemen till de klimatförändringar som redan skett och kommer att ske, och på vilket sätt man kan förändra dessa system för att minska deras påverkan på klimatet.

Rapporten gör tydligt att bland annat jordbruk och skogsbruk, såsom de fungerar idag, samt avskogning och avlägsnande av torv- och våtmarker står för en betydande del av världens utsläpp av växthusgaser. Vidare lyfter man att dagens intensiva jordbruk lett till ökad jorderosion och minskade mängder organiskt material i marken, problem som bara kommer att förvärras av klimatförändringarna.

IPCC betonar att marken måste skötas på ett betydligt mer hållbart sätt i framtiden för att en stundande klimatkris ska kunna undvikas. Bland åtgärderna som behöver genomföras lyfter rapporten bland annat ”förbättrad tillgång till marknader, stärka kvinnliga jordbrukare, utöka tillgången till jordbruksservice och stärka besittningsrätten”.

För Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer är detta inget nytt utan något vi har arbetat för i flera decennier. Ett av Afrikagruppernas huvudsakliga temaområden är ”naturresurser, mat och handel”, och inom detta område arbetar vi och våra partnerorganisationer i södra Afrika dagligen just för att stärka lokalbefolkningens rätt till sin mark, stärka kvinnliga och småskaliga jordbrukares ställning, ställa om till ett agro-ekologiskt jordbruk och till hållbart skogsbruk samt skapa bättre förutsättningar för dem att sälja sina grödor på marknaden.

Ett exempel är vår partnerorganisation Rural Women’s Assembly (RWA) som är verksamma i 10 länder i södra Afrika. RWA arrangerar årligen så kallade ”feminist schools” för sina medlemmar, utbildar småskaliga jordbrukare, främst kvinnor, i alternativa och hållbara jordbruksmetoder, arrangerar demonstrationer och protester, och lobbar mot beslutsfattare lokalt, nationellt och internationellt om småskaliga jordbrukares situation. Liknande arbete görs av andra partnerorganisationer över hela regionen, och har en enorm påverkan på tusentals människors dagliga liv.

IPCC-rapporten lyfter också vikten av just urfolk och lokalbefolkningars kunskaper i omställningen. ”Jordbruksmetoder som inkluderar ursprunglig och lokal kunskap kan bidra till att övervinna de kombinerade utmaningarna av klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, bevarande av biologisk mångfald och bekämpa ökenspridning och nedbrytning av mark”, skriver panelen.

Omställningen till hållbar markanvändning och matproduktion är totalt nödvändig för att vi ska kunna undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna. Den omställningen sker redan på gårdar och i samhällen runt om i Afrika. Nu är det upp till resten av världen att lyssna och ta efter.

Text: Malte Roos, praktikant på Afrikagruppernas regionala kontor i Johannesburg, Sydafrika

STÖD OSS