Om något skulle hända

Vi får ofta frågan vad som skulle hända i Zimbabwe om den nuvarande presidenten Robert Mugabe skulle bli allvarligt sjuk eller gå bort.

Även i Zimbabwe pågår diskussionen och det verkar vara vanligt med missuppfattningar. När talmannen till parlamentet omvaldes i mars, fanns det rykten om hur viktigt det var att få sin kandidat vald till talman, eftersom talmannen tillfälligt skulle kunna ta över rollen som ordförande i parlamentet om presidenten skulle bli frånvarande en längre tid. Det är inte sant.

Zimbabwes grundlag slår fast:

Scenario 1:  I händelse av långvarig sjukdom eller frånvaro av en president.
En vice ordförande skulle då agera som president. I dagsläget finns det två vice presidenter i Zimbabwe, båda tillhör samma politiska parti som den sittande presidenten, ZANU-PF.

§ 31 (1) i konstitutionen föreskrivs att när en president är förhindrad att utföra de uppgifter som är ålagda honom på grund av sjukdom eller frånvaro från Zimbabwe, eller dödsfall, då kommer presidentens arbetsuppgifter att utföras av den av de två vice ordförande, som presidenten har utsett. I händelse av att presidenten skulle bli plötsligt sjuk eller att något sker så att presidenten måste resa bort, utan att en vice ordförande har utsetts för att ta över, blir den vice ordförande som senast var tillförordnad som president, återigen tillförordnad.

En tillförordnad president kan inte på egen hand utöva alla de befogenheter som en vald president har. Det finns några områden som en tillförordnad president endast kan utöva i enlighet med en resolution som antas av en majoritet av hela medlemskapet i kabinettet – att förklara krig, att ingå internationella avtal, upplösa parlamentet, tilldelning eller omfördelning av ministermötet funktioner, avskedande ministrar osv.

Det finns ingen bestämmelse i grundlagen som begränsar den tid som en vicepresident kan agera som president medan presidenten är frånvarande eller på sjukskriven. Men konstitutionen ger parlamentet befogenhet att ta itu med situationen. § 29 (3) i konstitutionen ger parlamentet makten att ta bort en president från sitt ämbete om han är ”oförmögen att utföra de ålagda uppgifter på grund av fysisk eller mental oförmåga”.

Scenario 2. I händelse av avgång eller dödsfall av en president.
En vice president skulle då fungera som en tillförordnad president.

Om en president tas bort från sitt ämbete, avgår eller dör, faller ämbetet vakant. Den omedelbara konsekvensen av den lediga tjänsten blir att en av de vice ordförandena kommer att fungera som ordförande, med den skillnaden att hon/han bara kan fungera som tillförordnad president upp till 90 dagar och presidentens kansli måste vara tillsatt inom samma tidsram.

Om detta scenario inträffar under den pågående överenskommelsen som gäller för den nuvarande samlingsregeringen, skulle processen för att fylla presidentämbetet regleras av två olika bestämmelser. De är dock väldigt otydliga, om något skulle hända så behöver man gå tillbaka till de regleringar som fanns innan samlingsregeringen började sitt arbete.

§ 28 (3) (b) och (4) i konstitutionen anges att i händelse av en vakans under en presidentperiod måste en ny president väljas inom 90 dagar efter att vakansen har uppstått, av medlemmar i parlamentet som sitter tillsammans som ett valkollegium i enlighet med förfarandet i § 112A och femte Tidsplan för vallagen. Enligt bestämmelserna i vallagen kommer sekreteraren i parlamentet efterfråga nomineringar, har två eller fler kandidater nominerats, är det överdomarens uppgift att kalla på senatorer och medlemmar från representanthuset till ett gemensamt sammanträde för att välja en av kandidaterna som president. Röstningen på de olika kandidaterna skulle inte ske genom sluten omröstning, utan överdomaren skulle läsa upp namnet på den första kandidaten och kräva att medlemmar som stödjer den kandidaten samlas i ett område som anges av överdomaren. Detta förfarande skulle upprepas för varje kandidat tills alla medlemmar är uppdelade i block, förutom de som väljer att avstå att rösta. Om ingen av kandidaterna får majoritet i en första omröstning, är den kandidat som fick lägst antal röster eliminerad och omröstningen fortsätter för de återstående kandidaterna tills en av dem vinner en majoritet.

Det finns vissa kriterier för att kunna bli vald till president, bland annat är det bara kandidater från det politiska paritet ZANU-PF som godkänns som president kandidater i de nuvarande regleringarna.

Om endast en kandidat är nominerad förklaras hon/han omedelbart enhälligt valt till president.

Den presidenten som väljs övertar presidentens alla funktioner utan undantag. Han/hon skulle tjäna för den återstående delen av den tidigare presidentens valperiod – det vill säga fram till nästa val och upplösning av parlamentet.

Utförligare information finns att läsa här (längst ner på sidan).

Recommended Posts