Mobilising men and boys to end gender based violence in Zimbabwe

(Svensk översättning nedan)

IMG-20151123-WA0005Traditional male gender norms are inherently rooted in a patriarchal culture that celebrates male dominance, violence and unhealthy male behaviours, which continue to fuel violence against women and girls. PADARE is focused on liberating men and boys in urban and rural communities from outdated gender roles, and helping men and boys to develop and promote positive masculinities.

PADARE seeks to explore men and boys’ interests and needs, through the use of dialogues and action platforms, with the intention of making visible the constraints that men and boys face in a patriarchal society. For example, traditional male gender norms require men to have power over women, and to be “breadwinners”. However, not all men want to have power over women, just as not all men want to be “breadwinners”. Working with men and boys to challenge traditional male gender norms is transformative: it changes their attitudes, makes them question their deeply held beliefs and provides platforms for the adoption of new practices that promote positive masculinities. It also helps them identify and work with other men for gender equality.

Alliances and partnerships should be built for this work to be sustainable, therefore PADARE joins the global community in commemorating 16 to 665 days of activism to end gender based violence. We are aware of the fact that male resistance to progressive change in gender roles and relations can present a major barrier to the goal of achieving a world with zero tolerance towards gender based violence.

Men of Quality are not afraid of Equality

Kelvin Hazangwi

Kelvin Hazangwi is the National Director of PADARE/ENKUNDLENI/MEN’S FORUM ON GENDER and the former chair of the National Anti–Domestic Violence Council.


Mobilisering av män och pojkar för att stoppa genusbaserat våld i Zimbabwe

Traditionella maskulinitetsnormer är inrotade i det patriarkala systemet som hyllar manlig dominans, våld och ohälsosamt beteende, och driver våld mot kvinnor och flickor. PADARE fokuserar på att frigöra män och pojkar i städer och på landsbygden från förlegade könsroller, genom att hjälpa dem att utveckla och främja positiv maskulinitet.

PADARE vill utforska mäns och pojkars intressen och behov, genom att använda dialoger och plattformar for aktion, med intentionen att synliggöra de begränsningar män och pojkar står inför i ett patriarkalt samhälle. Till exempel kräver den traditionella maskulinitetsnormen att män utövar makt över kvinnor samt att de är familjeförsörjare. Dock är det inte alla män som vill utöva makt över kvinnor, och likaså vill alla män inte vara familjeförsörjare. Arbetet med män och pojkar för att utmana traditionella könsroller är transformativt: det förändrar deras attityder, får dem att ifrågasätta sina djupt rotade föreställningar och erbjuder plattformar för att anta nya vanor som främjar en positiv maskulinitet. Det hjälper dem också att identifiera och arbeta med andra män för jämställdhet.

För att detta arbete ska bli hållbart, måste allianser och partnerskap byggas. Därför deltar PADARE i denna globala gemenskap genom att tillägna inte bara 16, utan 665 dagar av aktivism för att stoppa genusbaserat våld. Vi är medvetna om det faktum att det manliga motståndet mot en progressiv förändring av könsroller kan utgöra ett enormt hinder för målet: en värld med noll tolerans mot genusbaserat våld.

Män av kvalitet är inte rädda för jämställdhet.

Kelvin Hazangwi

Kelvin Hazangwi är nationell direktör för PADARE/ENKUNDLENI/MEN’S FORUM ON GENDER och före detta ordförande för the National Anti–Domestic Violence Council.

Recommended Posts