Emthonjeni Women’s Forum i Zimbabwe: Gifta kvinnors utsatthet får inte glömmas bort!

”Inom äktenskapet är det ofta mannen som bestämmer och kvinnor har svårt att säga nej till, eller att kräva säkert, sex. Det är inte helt ovanligt att mannen har flera partners och därför är gifta kvinnor dessutom en mycket sårbar grupp när det kommer till smittospridningen av hiv. Det finns utan tvekan en stark koppling mellan denna spridning och mäns våld mot kvinnor”.

Sikhathele Matambo, som driver organisationen Emthonjeni Women’s Forum i Bulawayo, Zimbabwe, menar att gifta kvinnor är en mycket utsatt grupp som vi ofta glömmer bort.

Emthonjeni Women’s Forum har ett övergripande arbetssätt för att motverka mäns våld mot kvinnor. Fokus ligger på både mannen och kvinnan för att kunna förebygga våld i hemmet. Kvinnor refereras ofta till organisationen via domstolsbeslut om en ”protection order”. Detta innebär att om mannen blir våldsam mot sin partner en gång till kommer han att häktas omedelbart. Hos organisationen får kvinnorna också juridiskt stöd i rättsprocesser, som exempelvis vårdnadstvister. Organisationen bedriver också en stödgrupp för män där de diskuterar sina problem och försöker förstå varför de använder våld.

Sikhathele menar att vanliga anledningar till varför män anser sig ha rätten att slå sin fru kan vara att han känner sig utmanad av sin fru eller att han helt enkelt inte håller med henne. ”Den patriarkala strukturen är stark och vi behöver förändring. I vårt samhälle är det ansett normalt att mannen ska disciplinera sin fru. Många män saknar respekt för kvinnans kropp och sexualitet. Vi pratar inte heller om sex och reproduktiv hälsa. Vi försöker ändra attityder, något som ofta möts av motstånd. Släktingars inblandning kan ibland ha en negativ effekt i hur mannen behandlar kvinnan. Vi jobbar därför med att mannen ska förstå att det är en individ det handlar om”.

”Mäns våld mot kvinnor förekommer i alla delar av samhället och är inte bara isolerat till kvinnor på landsbygden. Kvinnors livssituation i Zimbabwe har sina positiva och negativa aspekter. När det kommer till det patriarkala förtrycket så ser det olika ut beroende på var du bor, din livssituation och klasstillhörighet”. Sikhathele menar att den hjälplöshet som många anser sig se hos kvinnor i Afrika är en konsekvens av en patriarkal struktur.

I Zimbabwe har policys för att skydda kvinnor tagits fram, men de implementeras inte. Sikhathele menar att vad som behövs är strategier för att identifiera vilka åtgärder som verkligen krävs. Att implementera FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor skulle vara ett steg i rätt riktning. De policys som finns måste granskas för att se vilka brister de innehåller. Det är vanligt förekommande att kvinnor ofta tar tillbaka sin ”protection order” och därför åtalas inte mannen om han misshandlar sin fru igen.

Sikhathele ser dock en positiv utveckling när det kommer till jämställdhet och kvinnors rättigheter i Zimbabwe. ”Vad som är positivt är att medvetenheten kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har blivit bättre och patriarkatet utmanas och förändras faktiskt. Ofta när par kommer till oss bestämmer de sig att prata med varandra. Detta leder i många fall till att mannen faktiskt förstår sin partner och inser att det är fel att använda våld och dominera kvinnor. Vad vi måste förstå är att mäns våld mot kvinnor inte är ett isolerat problem och vi måste arbeta med männen för att motverka detta”.

/Karin Nordlöf, praktikant Afrikagrupperna

 

The text above translated into English:

Emthonjeni Women’s Forum i Zimbabwe: The vulnerability of married women must not be forgotten!
”Within a marriage it is often the man who decides and women often have difficulties saying no to sex, or require safe sex. It is not uncommon for the man to have several concurrent partners and that is why married women is a very vulnerable group when it comes to HIV. There is without a doubt a strong connection between this spreading of HIV and men’s violence against women.”

Sikhathele Matambo, who runs the organization Emthonjeni Women’s Forum in Bulawayo, Zimbabwe, says that married women is a very exposed group and a group we often forget.

Emthonjeni Women’s Forum has an overall approach to counteract men’s violence against women. The focus is on both the man and the woman in order to prevent domestic violence. Women are often referred to the organization trough a ”protection order” ruled by the court. This means that if the gets violent towards his partner man once more he will be taken into custody immediately. At the organization the women also get legal support during litigations, for example custody battles. The organization also run a support group for men where they discuss their problems and try to understand their reasons for using violence.

Sikhathele says that common reasons for why men consider themselves having the right to beat their wives can be the fact that they feel exhausted or because they simply don’t agree with them. ”The patriarchal structure is strong and we need change. In our society it is considered normal that the man disciplines his wife. Many men lack respect for the woman’s body and sexuality. Also, we don’t talk about sex and a reproductive health. We try to change attitudes, something that is often met by resistance. Relatives’ involvement can sometimes have a negative effect on how the man treats the woman. That is why we try to work with the man so that he understands that it is about an individual.”

”Men’s violence against women can be found in all parts of society and is not only restricted to women living in rural settings. The situation for women living in Zimbabwe has its positive and negative aspects. When it comes to the patriarchal repression it looks different depending on where you live, your life situation and class affiliation”. Sikhathele says that the helplessness many believe they see in African women is a consequence of a patriarchal structure.

In Zimbabwe policies for protecting women has been put forward, but they are not implemented. Sikhathele believes that what is needed are strategies to identify the measures that are really needed. To implement the UN’s declaration for abolishing men’s violence against women would be a step in the right direction. The existing policies need to be reviewed in order to find the flaws. Women often withdraw their protection order and as a consequence the man doesn’t get prosecuted if he abuses his wife again.

However, Sikhathele sees a positive development when it comes to gender equality and women’s rights in Zimbabwe. ”What is positive is that the awarenessabout sexual and reproductive health and rights has improved, the patriarchy is being challenged and is actually changing. Often when a couple come to us they decide to talk to each other. In many cases this actually leads to the man understanding his partner and realizing that it is wrong using violence and dominating women. What we need to understand is that men’s violence against women is not an isolated problem and we have to work with men in order to counteract this”.

Recommended Posts