Mäns våld mot kvinnor ökar risken för hiv

Kopplingen mellan mäns våld mot kvinnor och smittospridningen av hiv är mycket tydlig. Detta gäller i synnerhet unga kvinnor som är extra sårbara och drabbas i högre utsträckning av hiv som en följd av sexuella övergrepp. Hälften av dem som infekteras av hiv idag är ungdomar mellan 15-24 år och 60 procent av dessa är kvinnor. Sårbarheten hos kvinnor och flickor är särskilt hög i Afrika söder om Sahara då 80 procent av alla kvinnor i världen som lever med hiv finns i denna region. För mer information om detta läs vidare hos FN.

Orsakerna bakom att män är våldsamma mot sina kvinnor är många. Zipho Ndebele från Afrikagruppernas partnerorganisation PADARE menar att de största utmaningarna i arbetet för jämställdhet i Zimbabwe är att det är accepterat att mannen står över kvinnan och ska dominera. Det är också han som bestämmer vad som är rätt och fel i relationen.

Maktrelationen gör också att samlivet mellan man och kvinna är på mannens villkor, vilket medför att kvinnans sexuella och reproduktiva hälsa inte säkerställs, menar Zipho. Detta beror bland annat på svårigheten att som kvinna kräva att mannen använder kondom, dålig tillgång till sjukvård och svårighet att själv välja sin graviditet. Kvinnor blir därför extra sårbara för hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Våld och hot om sexuellt våld mot kvinnor och flickor gör de utsatta och får svårt att kunna säga nej till sex eller kräva att kondom används. Att ha sex mot sin vilja ökar risken för uppkomsten av sår och blödningar och gör det enklare för viruset att spridas.

Zipho menar att det finns en föreställning om att en ”riktig man” ska vara våldsam. Det är socialt accepterat för en man att ha flera partners, men om kvinnan gör samma sak så blir mannen ofta våldsam. Rädslan för våld och att bli bortvald av sin partner, familjen och samhället hindrar kvinnor från att söka information om hiv, rådgivning, hivtest och behandling för sjukdomen. Uppfattningarna om hur en man respektive kvinna ska vara och bete sig bidrar också. Ett exempel på detta är då en kvinna som ber mannen att använda kondom uppfattas hon som lösaktig och mannen känner sig inte som en ”riktig man”.

Något som också riskerar unga tjejers sexuella och reproduktiva hälsa är ”cross generational relationships” vilket innebär att tjejer har sexuella relationer med äldre män. På landsbygden har många hoppat av skolan eller är arbetslösa. Om man som ung inte har de bästa ekonomiska förutsättningarna är det lockande med någon som kan erbjuda dig pengar.

Zipho menar att ett av de största problemen i Zimbabwe är som är mycket skadligt för flickors sexuella och reproduktiva hälsa är förekomsten av barnäktenskap. Mannen äger flickan och det är återigen han som bestämmer. Flickan har inget att säga till om här och hon utsätts ofta för våld om hon gör något ”fel”.

Liksom i Sverige, begås de flesta sexuella övergrepp i Zimbabwe av en person som offret känner. I Zimbabwe finns det många som anser att det inte finns något som heter övergrepp inom ett förhållande. Det ses som en skyldighet att ställa upp på sex i ditt förhållande. Om någon utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp vågar personen inte polisanmäla av flera anledningar. Ofta så skuldbeläggs offret istället för förövaren och om förövaren dessutom inte döms kommer de flesta tro att du ljuger. Man ifrågasätter vad hon hade på sig, varför hon befann hon sig på den platsen från första början och varför skrek hon inte på hjälp? Vi vill att man ska inse att detta inte är någon annans fel än förövaren och att människor runt om kring inte anklagar offret.

”Bara för att en kvinna haft sex med en man en gång betyder inte det att hon inte kan säga nej andra gången. Man har alltid rätt att säga nej!”

PADARE arbetar därför för att männen ska vara delaktiga i familjens hälsa och göra män medvetna om problemen med mäns våld mot kvinnor. Mäns våld mot kvinnor får stora konsekvenser på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa som oplanerad graviditet, missfall, sexuellt överförbara sjukdomar. Vill du stödja PADAREs viktiga arbete? Stöd Afrikagrupperna!

/Karin Nordlöf, praktikant Afrikagrupperna

 

 

The text above translated into English:


Men’s violence against women increases the risk of HIV

The connection between men’s violence against women and the spreading of HIV is very obvious. This is especially true for young women who are extra vulnerable and affected to a higher extent by HIV as a result of sexual assault. Half of those who are infected by HIV today are adolescents between 15-24 years and 60 percent are women. The vulnerability of women and girls is especially high in sub Saharan Africa where 80 percent of the women living with HIV in the world are found. For further information read more at the UN.

The reasons behind men’s violence against their women are many. Zipho Ndebele from Afrikagrupperna’s partner organization PADARE, says that the biggest challenges in the work for gender equality in Zimbabwe are connected to the fact that it’s accepted that the man dominates the woman. It is also he who decides what’s right and wrong in the relationship.

The power relation also makes the intimacy between man and woman based on the man’s conditions, which means that the woman’s sexual and reproductive health is not ensured, says Zipho. This is partly because of the difficulties for a woman to demand that the man uses condoms, poor access to medical care and difficulties making their own decisions about reproduction and pregnancy. Women are therefore more vulnerable to HIV and other sexually transmitted infections. Violence and threats of sexual violence against women and girls makes them exposed and leaves them with difficulties saying no to sex or requiring men to use condoms. Having sex against your will increases the risk of wounds and bleedings and makes it easier for the virus to spread.

Zipho believes that there is a conception of a ”real man”being violent. It’s socially accepted for a man to have several partners while if a woman behaves in the same way it often leads to the man getting violent. The fear of violence and being abandoned by ones partner, family and society prevents women from seeking information about HIV, including counselling, testing and treatment. The views on how a man and a woman should be and act plays its part too. One example of this is when a woman asks a man to use a condom she may be perceived as promiscuous and the man doesn’t feel like a ”real man”.

Something that also risks young girls sexual and reproductive health is ”cross generational relationships” – girls having sexual relations with older men. In rural regions many have dropped out of school or are unemployed. If you as a young person don’t have the best economic conditions it could be tempting to be with someone who can offer you money.

Zipho believes that the presence of child marriage is one of the biggest problems in Zimbabwe. One that is very harmful for girls’ sexual and reproductive health. The man owns the girl and once again he’s in control. The girl has nothing to say about it and is often exposed to violence if she does something ”wrong”.

Just like in Sweden the most sexual assaults in Zimbabwe are committed by a person the victim knows. In Zimbabwe there are many who believes that there is no such thing as sexual assault within a relationship. It is seen as an obligation to have sex in a relationship. If someone becomes a victim of rape or sexual assaults the person may not dare to make a police report because of several reasons. The victim is often blamed instead of the offender and if the offender doesn’t get sentenced, most people would believe you’re lying. They question what she was wearing, why she was at that place in the first time and why she didn’t scream for help? We want to bring attention to the fact that this is nobody’s fault but the offender’s so that people don’t blame the victim.

”Just because a woman had sex with a man once doesn’t mean she can’t say no the second time. You always have the right to say no!”

Therefore PADARE works for men to be a part of the family’s health and making men aware of the problems of men’s violence against women. Men’s violence against women have severe consequences for women’s sexual and reproductive health such as unplanned pregnancies, miscarriage and sexually transmitted infections.

 

 

Recommended Posts