What ’16 Days of Activism’ means to me

(Svensk översättning nedan)

thuli1This year’s theme for the 16 Days of Activism is, “Count me in: Together moving a non-violent South Africa forward“ as declared by the Department of Social Development. This annual cause is to essentially encourage all citizens of South Africa to get involved in eradicating the ever escalating violence against women and children. As we all might know, violence manifests itself in various forms aside from physical.  There is also emotional violence which can be a result of trauma. It can happen at work, home, school, out on the streets and in our communities. Violence can also take the form of poverty, starvation, humiliation and degradation, especially against women and children. Poverty, inequality and unemployment are conditions under which violence thrives.

As a black African woman in South Africa (even worse if you are not a gender conforming woman and/or lesbian woman like myself), your life is constantly in danger and you live in fear as you are often viewed as an “object to be fixed or corrected”. Many lesbian women I know have been subjected to sexual violence in the form of rape, assault and even murder. Gender non-conforming men and feminine gay men are subjected to the same on a daily basis too. This is not to minimize the violence suffered by heterosexual women, the truth is that gender based violence and violence directed to children has to END! Ending it is not only the responsibility of the government but of all of us as the citizens of South Africa and of the world. Together, we have to make a conscious decision every single day of our lives to identify and report all the signs of violence happening in our homes, workplaces, streets, schools, communities and everywhere else to law enforcing officers. Everyone needs to have an awareness of what constitutes violence or violent behaviours and the different types of it in order to be well equipped to identify and report it.

Thuli Madi

Thuli is a Sexual & Reproductive Health & Rights (SRHR) Programme Officer for Afrikagrupperna in Johannesburg, South Africa.


Vad ’16 Days of Activism’ betyder för mig

Årets tema for 16 Days of Activism, bestämt av Sydafrikas socialdepartement, är ”Räkna med mig: Tillsammans mot ett Sydafrika fritt från våld”. Denna årliga kampanj syftar till att uppmuntra Sydafrikas samtliga medborgare till att delta i utrotandet av det ständigt eskalerande våldet mot kvinnor och barn. Som vi alla kanske vet manifesterar sig våld på olika vis och behöver inte bara vara fysiskt. Det finns också emotionellt våld som kan bli resultatet av ett trauma. Det kan hända på arbetsplatsen, i hemmet, i skolan, ute på gatan eller i våra bostadsområden. Våld kan också ta formen av fattigdom, svält, förödmjukelse och förnedring, som drabbar särskilt kvinnor och barn. Fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet är tillstånd som får våld att frodas.

Som en svart afrikansk kvinna i Sydafrika (än värre om du avviker från könsnormer eller är lesbisk som jag själv) är ditt liv i konstant fara och du lever i skräck för att du ofta ses som ett objekt som måste lagas eller korrigeras. Många lesbiska kvinnor jag känner har fallit offer för sexuellt våld i form av våldtäkt, övergrepp och till och med mord.  Män som avviker från könsnormen och feminina homosexuella män är utsatta för samma risker på daglig basis. Jag skriver inte detta för att underminera våld mot heterosexuella kvinnor, utan för att allt genusbaserat våld och våld mot barn måste få ett SLUT! Att stoppa sådant våld är inte bara regeringens ansvar utan allas vårt ansvar, som medborgare av Sydafrika eller som världsmedborgare. Tillsammans måste vi göra medvetna beslut varje dag och anmäla alla tecken på våld i våra hem, på våra arbetsplatser, våra gator, skolor och kvarter. Alla behöver bli medvetna om vad som utgör våld eller våldsamma beteenden och dess olika former för att kunna identifiera och anmäla det när dagen kommer.

Thuli Madi

Thuli är programhandläggare inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) för Afrikagrupperna i Johannesburg, Sydafrika.

Recommended Posts