We demand a living wage for Robertson workers

Lotta Comé, Afrikagrupperna Göteborg

Lotta Comé, Kampanjen för rättvis vinhandel

Den 24e augusti går arbetare ut i strejk på Robertson Winery i Sydafrika. Leda och förbannade på att försöka försörja en familj på 2065 kr/månaden och på att ständigt se sin organisationsrätt hotad vill de inte veta av några procentuella förhandlingar. Istället kräver de en dryg fördubbling av sina löner. Robertson vägrar diskutera ökningar större än 7-8 procent. En höjning som med inflationstakten i realitet skulle innebära 2-3 procent lönelyft.

Vidare kräver deras fack CSAAWU att få tillträde till underleverantörer till Robertson för att kunna prata med deras arbetare.

Ett tredje krav handlar om att upprätta en kommitté menad att övervaka huruvida de etiska riktlinjer alla Systembolagets leverantörer ska följa faktiskt efterlevs. Facket vill då ihop med arbetsgivaren vara del av den kommittén.

Robertson Winery hävdade under förhandlingarna som föregick nu pågående strejk att arbetarnas lönekrav är orimliga för företaget att tillmötesgå. CSAAWU bad därför att få ta del av företagets bokföring och revisioner. Även om inte all information utelämnades kunde rapporten som släpptes konstatera att något inte stämmer. Robertson handlar med minst två andra företag i vad som verkar vara avancerad skatteplanering. År efter år följer deras utgifter exakt samma ökningstakt som deras inkomster. Ett sifferförhållande som är en totalt omöjlig ekvation.

Dick Forslund är doktor i ekonomi och författare till rapporten:

”Robertson fungerar ihop med de här två företagen som en liten planekonomi till skattesyfte. Om vi fick tillgång till koncerners alla siffror skulle vi med allra största sannolikhet enkelt hitta pengar att betala arbetarna långt över vad de begär.”

Kampanjen rättvis vinhandel uppmanar Systembolaget att sätta press på sin underleverantör Robertson Winery att leva upp till arbetarnas minimala arbetsrättsliga krav;

  • 8,500 rand i månaden -En lön som går att leva på
  • Att organisationsrätt för arbetarrörelsen inte motarbetas
  • Att facket tillåts bli del av en kommitté som följer upp och utvärderar Systembolagets eget antagna etiska riktlinjer.

Under tiden som strejken pågår ber CSAAWU om bojkott av viner från Robertson.

Agnes Nygren, Afrikagrupperna Johannesburg

 

Lotta Comé, Afrikagrupperna Göteborg

Lotta Comé, Ethical wine campaign

The 24th of August workers engaged in strike action at Robertson Winery in South Africa. Pissed and tired on trying to support a family on 2065 SEK/month and to consistently experience their freedom of association being attacked the workers are not willing to negotiate for any percentage increases. Instead they are demanding an increase that will double their salary. Robertson is refusing to discuss any wage increases above 7-8%, an increase that with the inflation rate accounted for in reality would mean a 2-3% increase.

The workers and their union CSAAWU further demands access to Robertson supplying farms in order to talk to workers at those farms.

A third demand relates to the desire to establish a committee meant to monitor the implementation of Systembolaget’s code of conduct. The union wants to be part of the monitoring committee together with the employer.

During the negotiations that preceded the strike Robertson Winery claimed that the wage demand was unreasonable for them to meet. CSAAWU therefore asked to get access to the company’s financial books. Even though all relevant information wasn’t handed over it can be concluded that something is wrong. The report that followed the shared books suggest that Robertson together with at least two other companies are engaging in transfer pricing. Year after year the expenses follow the profits to the last digit. A number relationship that is an impossible equation.

Dick Forslund is a doctor in economy and author of the report:

“Robertson together with these two inter-linked companies are running a small plan economy for purposes of taxation. If we had access to the full information of their book keeping and audits we would with uttermost certainty easily find the money to pay the workers far beyond what they are demanding.”

The Ethical wine campaign calls on Systembolaget to put pressure on Robertson Winery to live up to the basic demands of the workers;

•A living wage of 8,500 rand i månaden

•That freedom of association is guaranteed

•That CSAAWU be part of a monitoring committee established to follow up and evaluate that Systembolaget’s own ethical guidelines are adhered to

CSAAWU calls for a boycott of Robertson wines for the duration of the strike.

Agnes Nygren, Afrikagrupperna Johannesburg

Recommended Posts