Våld i nära relationer och hiv i Afrika söder om Sahara

Intervju med Annika Lindskog, biträdande lektor på Göteborgs Universitet

Våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem världen över. Varför? Av den enkla anledningen att det är så fruktansvärt många kvinnor som drabbas. Mäns våld mot kvinnor slår hårt överallt. I södra Afrika är det ett enormt problem, berättar Annika Lindskog, lektor vid Göteborgs universitet.

Annika Lindskog

Annika Lindskog

Varför södra Afrika är så hårt drabbat är jättesvårt att svara på, menar Annika. Det finns många teorier, och det varierar enormt mellan och inom länder i regionen. Troliga anledningar till våld mot kvinnor är social ojämlikhet och fattigdom. En annan bakomliggande faktor är nivån av kvinnlig självständighet. Där kvinnor är mer självständiga och inte är lika beroende av mannen, är risken för våld i nära relationen också lägre, det visar forskning från olika delar av världen. Kvinnlig frigörelse kan å andra sidan också ses som ett hot mot mannen och på så vis leda till ökat våld.

– Men, lägger Annika till, det är framförallt när länder eller områden befinner sig i en övergångsfas. Generellt sett så är kvinnor mindre utsatta för våld när de har mer att säga till om.

Tillsammans med Dick Durevall, forskare vid Göteborgs universitet, har Annika undersökt sambandet mellan våld i nära relationer och hiv i Afrika söder om Sahara. Hon berättar att det finns ett statistiskt samband mellan våld och hiv. Men enligt deras studie bara i de fall när mannens våld mot kvinnan kombineras med ett kontrollerande beteende. Studien har en mycket snäv förklaring av vad som är ett kontrollerande beteende. Det är begränsat till om mannen hindrar eller försöker hindra kvinnan från att träffa kvinnliga vänner och/eller sin familj. Sambandet mellan våld mot kvinnor och hiv verkar alltså inte bero på våldet i sig, inte ens när det handlar om sexuellt våld.

Enligt Annika har gifta kvinnor i Afrika söder om Sahara ungefär 40 % högre risk att vara hivpositiva om de lever i en relation med en kontrollerande man som använder våld, än om de inte gör det. Detta har troligen att göra med att kontrollerande män ofta har ett mer riskfullt sexuellt beteende, med till exempel fler sexpartners. Vad det i sin tur beror på kan hon inte säga. Men det finns teorier som grundar sig i mansnormer som uppmuntrar män till att agera kontrollerande och att ha sex med många kvinnor.

För att minska spridningen av hiv hjälper det därför inte med att bara bekämpa våld mot kvinnor.

Vi måste samtidigt jobba med mäns sexuella riskbeteende. Å andra sidan finns det ju oändligt många andra vinster med att jobba mot våld mot kvinnor. Förutom av den självklara anledningen att färre kvinnor skulle fara illa så finns det även många samhällsekonomiska vinster i det. Fler kvinnor skulle jobba om de inte utsattes för våld och/eller kontrollerades av män. Sjukvårdskostnaderna skulle minska och fler barn skulle ha möjlighet att utvecklas till goda medborgare.

Samtidigt finns det inga enkla lösningar som garanterar att vi kan lösa problemet med mäns våld mot kvinnor. Och vi måste jobba förebyggande.

– Jag tror på att försöka utmana mansnormer där män förväntas vara dominerande. Jag tror också på att satsa på utbildning för att höja den generella utbildningsnivån. Något annat som är viktigt är att stärka kvinnors position i samhället och i hemmet.

Annika Lindskog är biträdande lektor i utvecklingsekonomi vid Göteborgs Universitet. Hennes forskning är bland annat inriktad på samhällsekonomiska orsaker till hivepidemin i Afrika söder om Sahara. Tillsammans med professor Dick Durevall har hon undersökt kopplingen mellan våld i nära relationer och hiv i regionen.

/Ylva Zetterlund, praktikant Afrikagrupperna

 

 

The text above translated into Englsich:

Interview with Annika Lindskog, associate senior lecturer at the University of Gothenburg

Violence against women and domestic violence is a worldwide public health problem. Why? Simply because of the huge number of women that are abused and hurt every day. Men´s violence against women hits hard everywhere in the world. In Southern Africa it is a big problem, says Annika Lindskog, associate senior lecturer at the University of Gothenburg

However, why Southern Africa is so badly hit is difficult to answer and it varies a lot within and between countries. There are different theories of why violence against women is so widespread in the region. One possible reason could be social inequality and poverty. Another factor is the level of female independence, or rather lack of independence. In areas where women are more independent, the risk of domestic violence is lower. However, female liberation can also be seen as a threat and therefor increase the violence.

-But, Annika adds, that is often when countries or areas are in transition. Women generally experience less violence if they have more power to speak and decide.

Together with Dick Durevall, professor at the University of Gothenburg, Annika has examined the relation between domestic violence and HIV in Sub-Saharan Africa, and found a statistical correlation between violence and HIV. However, according to their study the correlation can only be assured if the violence is combined with a controlling behavior. In this specific study a controlling behavior is narrowed down to when the man stops the woman, or try to stop her, from meeting her female friends and/or family. Thus, the correlation does not seem to depend on the violence in itself, not even when it comes to sexual violence.

According to Annika married women in Sub-Saharan Africa are 40 % more likely to be HIV-positive if the live in a relationship with a controlling man that uses violence, than if they don´t. This has probably to do with the fact that controlling men often have a more risk filled sexual behavior with several sexual partners. The reasons behind this she cannot say. But there are theories saying that it has to do with gender and masculinity norms encouraging men to be controlling and to have sex with many women.

To decrease the spread of HIV it will thus not be enough to fight domestic violence. It needs to be combined with changes in men´s sexual behavior. On the other hand, there are several other gains in fighting gender based violence. Besides the obvious reason, that less women would be hurt, there are socio-economic gains as well. More women would work if they did not live in an abusive relationship or with a controlling man. Medical expenses would decrease and more children would develop into becoming good citizens.

At the same time there are no simple solutions that can guarantee that we can solve the issue with violence against women, we have to work with prevention.

-I believe that we have to challenge male norms where men are expected to be dominating. I also think that we have to invest in education. And of course to strengthen the position of women in society and at home.

 

Annika Lindskog is associate senior lecturer of development economics at the University of Gothenburg. Her research is among other things focused on the socio-economic causes of the HIV epidemic in sub-Saharan Africa. Together with Professor Dick Durevall she explores the link between domestic violence and HIV in the region.

 

Recommended Posts