Tillsammans mot genusbaserat våld i Gugulethu

(English translation below)

Nonkululeko Nzilana och Simthandile Mputa

Nonkululeko Nzilana och Simthandile Mputa

Young Urban Women är ett 3-årigt projekt finansierat av Action Aid där man arbetar med tjejgrupper i bland annat Sydafrikas städer. Projektet fokuserar på två områden: hyggliga jobb samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I Kapstaden är det Afrikagruppernas partner Wellness Foundation som står för själva implementeringen av projektet.

Young Urban Women-gruppen ”Go Getters” består av 35 tjejer i åldrarna 15 till 23. De deltog nyligen i en workshop om genusbaserat våld ledd av Wellness Foundation. Vi fick tillfälle att träffa dem under förberedelserna inför kampanjen 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.

I samband med kampanjen genomförs en undersökning av polisens bemötande gentemot unga tjejer som kommer för att anmäla någon form av överfall. Resultatet lämnas idag över till polisen efter en marsch till det lokala poliskontoret i Gugulethu. Nästa vecka vill gruppen följa upp med en dialog där både polis, medlemmar från samhället och andra viktiga aktörer bjuds in så att de tillsammans kan prata om hur de ska lösa problemen.

Simthandile och Nonkukuleko från Go Getters berättar att man som ung tjej ofta inte blir tagen på allvar när man anmäler ett överfall, till exempel förväntas man berätta om vad som hänt inför alla på polisstationen. I undersökningen tittar man också på om polisen erbjuder någon form av stöd till de som blivit offer för genusbaserat våld. Simthandile och Nonkukuleko tror att det är många i samhället som inte vet så mycket om genusbaserat våld just för att det ses som ett ”kvinnoproblem”.

De berättar vidare att det främst är unga som blir utsatta, men de vågar ofta inte prata om det på grund av skam och grupptryck. Om fler får möjlighet att lära sig om genusbaserat våld och vilka rättigheter de har, samt om polisen ger ett respektfullt bemötande, tror de att fler kommer att börja anmäla genusbaserade våldsbrott. Vidare anser de att polisen borde återkoppla om vad som händer efter att man gjort en anmälan. För tillfället händer det att man ser sin gärningsman ute på gatan igen dagen efter att hen arresterats vilket skapar otrygghet i hela samhället.

Under nästa veckas tänkta dialog ska alla som blivit utsatta för brott få en chans att själva berätta om sina erfarenheter. Man hoppas kunna visa att samhället står bakom dessa personer och att de inte behöver skämmas. Förhoppningsvis kan det också leda till att våldet minskar och att fler vågar prata om vad de varit med om. Att polisen är där och hör dessa historier är viktigt för att de ska börja ta genusbaserat våld på allvar.

För Go Getters är det viktigt att alla arbetar tillsammans mot en lösning och därför hoppas de att både killar och tjejer kommer att delta i marschen. Ofta ses männen som förövare när man pratar om genusbaserat våld, men Simthandile tror att även killar blir utsatta. Om de inte vågar prata om vad de varit med om tror hon att risken är större att de i sin tur använder våld mot andra. Därför vill de visa att de stödjer både unga tjejer och killar. Genom att förändra attityderna hos ungdomar hoppas Simthandile även att samhället ska förändras.

”Den andra saken vi vill göra är att förändra ungdomars tankesätt, förstår du vad jag menar? Få dem att ta ställning mot genusbaserat våld, att kämpa för sina rättigheter och inse att kvinnor inte är svaga! Vi vill att de ska växa upp och förändra hela sin generation.”

Sanna Ellesjö
Praktikant Wellness Foundation


United Against Gender Based Violence in Gugulethu

Young Urban Women is a three-year project financed by Action Aid, aimed towards young women in the cities of South Africa. The project has two focus areas: decent jobs and sexual and reproductive health and rights. In Cape Town, Afrikagrupperna’s partner organisation Wellness Foundation is the one implementing the project.

The Young Urban Women group “Go-Getters” consists of 35 girls in the age of 15 to 23. They recently participated in a workshop on gender based violence led by Wellness Foundation. We had the opportunity of meeting them during their preparations for the campaign 16 Days of Activism Against Gender Based Violence.

Connected to the campaign, an investigation is being conducted on how young girls affected by crime are treated by the police as they come to file a report. Today a march to the police station in Gugulethu is taking place, where the result will be handed over to the police. The group wants to follow this up by a meeting next week, where the police, members of society and other important actors will be invited to talk about solutions for the problems.

Simthandile and Nonkukuleko from Go Getters explain that as a young woman, you are often not taken seriously when going to the police to report an assault, and you are often expected to talk about the assault in front of all people present at the station. The investigation will also look into whether the police offer any kind of support to the victims of gender based violence. Simthandile and Nonkukuleko think that many people are not aware of the issues with gender based violence because it is considered a “women’s problem”.

They further argue that it is mostly youths who are affected, although they are afraid to tell anyone because of the shame or the peer pressure. If more were to be given the opportunity to learn about gender based violence and rights, and if the police were to treat you with respect, it is likely that more victims of gender based violence would report the crimes to the police. They also want the police to keep you updated after filing the report. Currently, you might see the perpetrator out on the street again the day after s/he was arrested, which is causing insecurity throughout society.

During next week’s planned meeting, everyone who has been exposed to crime will have a chance to share their experiences. This will show that society stands behind these victims and that they do not have to be ashamed. Hopefully, it can also lead to a reduction of violence and that more people dare to speak of what they have been trough. It is also important for the police to be present to hear the stories.

For the girls, it is important that everyone works together to find a solution and therefore they hope that both men and women will participate in the march. Often, the men are seen as the perpetrators when you talk about gender based violence, but Simthandile thinks that men also fall victim. If they are too afraid to talk about what they have been through, the risk of them also turning to violence increases. That is why the group wants to show that they support both women and men. By changing the attitudes of youths, Simthandile hopes to bring a change in society.

“That’s the other thing we want to do, have the young people change their mind-set, you understand? Give them a mind-set that says NO to gender based violence, give them a mind-set to say ’fight for your rights’, give them a mind-set that says ’women are not weaklings’, so that when they grow up the whole generation can change.”

Sanna Ellesjö
Intern Wellness Foundation

Recommended Posts