Sverige låtsas ge mycket i bistånd

Idag släpps den årliga AidWatchrapporten Penalty Against Poverty – More and better EU aid can score Millennium Development Goals om EU:s bistånd. Där kan man läsa att EU:s medlemsstater inte lever upp till sina löften om bistånd. Varken gällande effektivitet eller biståndsnivåer. De som lever i fattigdom är därmed utsatta och drabbas hårdast av klimatförändringar, ökade matpriser och andra kriser i världen. Kriser som oftast orsakats av de rika länderna på norra halvklotet vilket rimligen borde innebära att vi har ett större ansvar att rätta till detta.
EU-länderna har gemensamt lovat öka biståndet för att nå upp till millenniemålet om halverad fattigdom 2015. Men minst 13 av medlemsländerna når inte upp till sina delmål för 2010 visar rapporten.

Sverige ger proportionerligt mest bistånd i EU. Låtsas vi iallafall. Samtidigt som Gunilla Carlsson pratar om effektivitet och skär ner informationsstödet i Sverige så viktiga röster som tidskriften Södra Afrika och tidningen Latinamerika går under, blåser hon upp biståndssiffrorna genom att stoppa in helt andra budgetposter där. Idag räknar vi in skuldavskrivningar, flyktingmottagande, klimatanpassningar och kostnader för utländska studenter i biståndspotten. På så vis ser det ut som om vi avskriver skulder, hjälper fattiga länder att dämpa klimatförändringar och annat fint fastän länderna får betala allt detta själva genom minskat stöd på andra områden som mer direkt länkar till fattigdom. Om vi rika länder envetet förstör klimatet och lånar ut pengar till apartheidregimen och annat liknande får vi väl ta ansvar för det och betala istället för att skicka notan till de mest utsatta och fattiga i världen.
Afrikagrupperna tillsammans med andra medlemmar i Concord Sverige som bland andra ActionAid, Svenska kyrkan, Diakonia skriver i en debattartikel idag att
”Sveriges regering, som ofta betonar vikten av att visa på att insatser ger resultat, borde reagera när det blir tydligt att resultaten hotas. Biståndspengar behövs för att uppnå millenniemålen om halverad fattigdom, minskad barna- och mödradödlighet, möjligheten för alla barn att gå i skola, och att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling. För att världens fattiga ska kunna se förändring behöver EU:s ledare besluta om tydliga, bindande avtal, tidsplaner som hålls, mål som kan mätas och mekanismer som mäter resultaten. Den 17 juni ska EU:s regeringschefer enas kring en gemensam position inför den stora översyn av Millenniemålen som äger rum i New York i september. Om inte resultat blir ett tydligt paket för hur målen ska uppnås så riskerar New York- mötet att bli ett ödesdigert fiasko.”

CONCORD Sverige är en medlemsorganisation som bevakar och informerar om EU:s bistånds- och utvecklingspolitik. CONCORD Sverige är en del av Concord Europa där 1600 organisationer samverkar.

Recommended Posts