Rättvisa bortglömt ämne för miljöpolitiken

20 år efter att det första Earth Summit-mötet hölls i Brasilien där Rio deklarationen och Agenda21 skrevs upp ska man i år åter igen samlas i Rio.

Michelle Pressend skriver i artikeln titulerad Rio +20: Furthering Sustainable Development or Economic Growth? om hur hållbar utveckling tillåtits definieras på olika vis. För några har definitionen av hållbarhet inneburit garantier av tillgång till resurser och kapitalackumulation. För andra har det definierats som miljöskydd på bekostnad av socio-ekonomisk utveckling.

Pressend menar att vad som hittills fattats när länder väljer att tolka begreppet är att hållbar utveckling bör ligga till grund för all policyformulering och inkludera: rättvis fördelning och jämlik resursanvändning. Etiska grundpelare som ofta nämns men som sällan avspeglas i en verklighet.

Ett svenskt exempel skulle kunna vara vår Miljö- och Klimatpolicy för utvecklingsarbete. Det är en hoppfull läsning. Tyvärr går den att tolka på alla möjliga vis. T ex valde Sverige att sponsra världens fjärde största kolkraftverk i Sydafrika förra året. SIDA och UD stöder båda Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA) som inkluderar jordbruksmetoder som går stick i stäv med både den vackra policyn och FN-rekommendationer.

Pressend menar att den hållbara utvecklingen hittills fokuserat på endast två beståndsdelar; ekonomi och miljö. Vad som lämnats därhän är fattigdomsbekämpning och sociala målsättningar. Ofta nämnda i retorik men sällan omsatt till praktik.

Här kan du läsa hela Pressends artikel.

 

Recommended Posts