Praktisk solidaritet med lantarbetare i Sydafrika bär frukt

redStrejken på Robertson Winery har just nått tre veckor. Lantarbetarfacket CSAAWU organiserar 211 av de 250 arbetarna på vinmakeriet.

Jordbrukssektorn har sedan apartheids fall förändrats mycket lite. I hela sektorn beräknas endast 3-5 procent vara fackanslutna. Rasism, sexistiska kontrakt, arbetsplatsrelaterade skador, löneexploatering och underminering av organisationsrätten är fortsatt en vardag på sydafrikas storjordbruk.

Arbetarna på Robertson tjänar idag mellan 1,719 – 2,075:- /månad. De begär en dryg fördubbling av den lönen till 5,040:- som de anser är en levnadslön. Någon beräkning på existensminimum har inte gjort i Sydafrika på många år, men Afrikagruppernas partner LaRRI i Namibia har gjort en studie som vunnit erkännande där. Namibia och Sydafrika har i FN-index nära exakt samma levnadsomkostnader. LaRRI:s studie kommer fram till att 6,325:- i månaden bör sättas som inkomstminimum för ett näringsrikting och sanitärt acceptabelt liv.

Det är med andra ord en lön som går att leva på som Robertsons arbetare begär och ingen fantasisumma som företaget gärna hävdar. Dagens lönenivå är de facto en svältlön.

Medan arbetarna strejkat, utan något stöd av de strejkkassor vi är vana med i Sverige, har Robertson Winery gått till domstol för att försöka förklara strejken olaglig. De menade att arbetarna hotat och varit våldsamma mot strejkbrytare, något de försökte bevisa med bilder tagna från Facebook. Robertson Winery kunde inte övertyga rätten, eftersom bilderna var orelaterade till strejken, utan tvingade istället företaget till förhandlingsbordet (trots deras advokats argumenterande för att lönekravet skulle vara ”oansvarigt”). Förhandlingarna kommer nu återupptas på måndag.

Det är inte troligt att Robertson Winery var beredda på den lokala och internationella solidaritet som visats arbetarna de försökt olagligförklara.  Stödet har tagit form av; svar på rop om bojkott av Robertsons vin från olika länder i Europa och i Sydafrika, Kampanjen Rättvis Vinhandels olika aktörers påverkansarbete på Robertsons storhandlare Systembolaget, aktioner i spritbutiker i Kapstaden, visuellt stöd för kampen på sociala medier, petitioner underskrivna och medel insamlade.

Trevor Christians

Trevor Christians, photo by Shachaf Poolakow activestills.org

Trevor Christians är CSAAWU:s Generalsekreterare.

”Det är tack vare ert villkorslösa stöd som företagsledningen nu tvingas till förhandlingsbordet! Det är en enastående prestation men vi måste vänta oss hämd. De kommer inte utav välvilja. De vet ingenting om hur man utvecklar en människorättskultur. De byggde sin rikedom på exploatering av svarta människor. Den här strejken handlar inte bara om arbetarna på Robertson, om vi vinner kommer det sprida hopp för hela sektorn. Hopp om att våra barn en dag lever bättre än vi. Att de en dag ska kunna gå igenom portarna på ett universitet. Det är det företagsledningen fruktar mest, insikten om att landsbygdens fattiga kan utmana den rasistiska makten och vinna. Det är därför vi ber om ert fortsatta stöd, så att pressen på Robertson fortsatt är kännbar och så att arbetarnas förhandlingsposition förstärks.”

Michael Wiehe

Michael Wiehe stödjer Livs stöd till CSAAWU

En utav kampanjens största CSAAWU-supportrar är Livsmedelsarbetarna på Orkla Foods i Örebro. De båda facken har under flera års tid haft ett nära samarbete. Livs har gjort det enklare för arbetarna att kunna stå upp för sin sak utan strejkkassa då de samlat in tiotusental kronor i Sverige som skickats till CSAAWU. Läs mer om Livsmedelsarbetare för solidaritets insamling här.

Här är några andra enkla sätt att fortsätta stötta CSAAWU:s och arbetarnas kamp:

-Skriv på uppropet som skickas till Robertson Winery. Uppropet går också att sprida på engelska

Ett enkelt och snabbt sätt att ingjuta mod hos arbetarna och visa Robertson och Systembolaget var du står är att dela en bild av dig själv på CSAAWU:s Facebooksida, se nedan.

-Har du kändisar i din rockärm, som Livs på Orkla Foods, (ovan) så är det ett effektivt sätt att belysa frågan.

-Ta kontakt med oss för att bli en del av kampanjen Rättvis Vinhandel, lotta.come@afrikagrupperna.se

-Strunta i att fredagshandla just Robertsons vin så länge förhandlingarna pågår

livs

 

ewc

 

npa

 

ags

uct

sanna

Practical solidarity with farm workers in South Africa bears fruit

The strike at Robertson Winery have just reached three weeks. 211 of the 250 workers at the winery are organized through farm workers union CSAAWU.

The agricultural sector has changed close to nothing since the fall of apartheid. Only around 3-5% of the total work force is estimated to be union affiliated. Racism, sexist contracts, work related injuries, wage exploitation and attacks on the right to association is still a reality at South Africa’s commercial farms.

The workers at Robertson currently earns between R2900 – R3500 a month. They are demanding R8500 which they deem a living wage. Any national study on what constitutes an actual living wage in South Africa hasn’t been made in many years, but Namibian based labour research organisation LaRRI did a study last year which has gained government’s recognition in Namibia. According to UN index the cost of living is almost at exact same level in the both countries. LaRRI’s study reveals that in order to live an nutritional and sanitary acceptable life a minimum income should rather be in the range of R10,500.

It is, in other words, a wage that makes life possible to live that the workers are asking for and not an unreasonable figure as the company tries to claim. The current wage level is de facto a starvation salary.

While the workers have been on strike, without a strike fund as we in Sweden are used to, Robertson Winery have been busy trying to declare the strike illegal. They claim that workers have threatened and acted with violence against scab labour. Something they tried to prove with images taken from Facebook. Robertson Winery could however not convince the court, since the images were unrelated to the strike, but was instead forced to start wage negotiations (despite their lawyer’s argument that the wage demand supposedly is ‘irresponsible’). The negotiations are set to start on Monday.

It’s unlikely that Robertson Winery foresaw the local and international solidarity with the workers that they tried to deem illegal. The support has taken the forms of; an answer to the call for a boycott on Robertson wine from South Africa and importing countries in Europe, the various actors within The Ethical Wine Campaign’s advocacy efforts on the big buyer Systembolaget, manifestations at liquor shops in South Africa targeting Robertson, external scrutiny of the company’s financial books, visual support through social media, signed petitions and fundraising.

Trevor Christians is General Secretary at CSAAWU:

“It is thanks to your unconditional support that the bosses are now forced to the negotiating table! It is a huge achievement but we must now expect revenge. They do not come out of goodwill. They know nothing about how to develop a human rights’ culture. They built their wealth on the exploitation of black skin. This struggle is bigger than the workers at Robertson Winery, if we win it will create hope for the whole sector. Hope that our children will one day live a better life than us. That they one day will be able to walk through the gates of a university. That is what the bosses fear the most, the realization that the rural poor can challenge the racist power and win. That is why we ask for you continued support, so that they still feel the pressure and to strengthen the hand of the workers at the negotiation table!”

One of the campaign’s biggest CSAAWU supporter are the food processing workers (Livs) at Orkla Foods in Örebro, Sweden. The two unions have for years had a close relationship. Livs have assisted the workers in standing up for their rights without a strike fund by fundraising tens of thousands of rands sent to CSAAWU. Read more about the fundraising here.

Here are a few other simple ways you can contribute to the struggle of the workers and CSAAWU’s and the workers;

-Sign the petition to Robertson Winery

An encouraging and quick way to show your support to the workers is to share a photo of yourself at CSAAWU:s Facebook page. See photos above

-An efficient way to spread the message to a broader public is to make use of celebrities, like Livs at Orkla Foods with singer Michael Wiehe above.

-Contact us to become active within the Ethical Wine Campaign, lotta.come@afrikagrupperna.se

-Boycott Robertson wines until workers’ demands have been met.

Recommended Posts