Patriarkatet: Den Fula Sanningen /Patriarchy: The Ugly Truth

KCDet var en kall vintermorgon, när en taxi plockade upp oss från vårt nya hem i Johannesburg och körde oss till House of Movements, hem till den berömda sydafrikanska befrielseskolan, Khanya College, en viktig partner för Afrikagrupperna. Väl där välkomnas vi av livliga och hänförda unga sydafrikanska aktivister som deltar i årets vinterskola, på det kreativa temat Ungdomar Reser sig ”.

De unga deltagarna kommer från olika delar av det sydafrikanska samhället. Bland dem finns lantarbetare, frivilligarbetare, vårdpersonal och aktivister för sexuella och politiska rättigheter. Skolan är en årlig sammankomst för aktivister att organisera sig och dra upp strategier för hur man bäst kan samarbeta med varandra och andra folkrörelser.

Även om temat för året var ”Ungdomar Reser sig” övergavs det planerade programmet av aktivisterna. Detta efter att några av de manliga deltagarna påstods vara patriarkala. En uppriktig och livlig diskussion följde och man beslutade att vända patriarkatet på ända och göra om årets tema till ”patriarkatets roll i aktivism” och i förlängningen till det bredare sydafrikanska samhället. Aktivister dissekerade utmaningar som patriarkatet medför i samhället och hur systemet, där män och maskulinitet dominerar, undergräver hela samhället.

Som deltagare i detta unika sammanhang, förvånades jag av ärligheten i diskussionen som inte bara passionerat försvarade sina respektive positioner, men också fördomar och motsättningar. Som diskussionerna fortsatte, slogs jag av hur många av dessa fördomar jag själv bär på. Jag växte upp i ett ganska konservativt muslimskt hushåll där, trots närvaron av starka kvinnliga karaktärer, mannens roll i huset aldrig ifrågasattes.

Processen för medvetandegörande.

Deltagarna, med stort stöd från duktiga diskussionsledare, guidades, till att relatera sina reflektioner med Paulo Freires Pedagogik för förtryckta. Freire, en förkämpe för de förtryckta, menade att människor gradvis förstår sin situation. Ett medvetandegörande som han kallar ”process av medvetande”. Processen beskrivs av Freire i fyra steg; 1) Magiskt medvetande -ett stadium där den enskilde uppfattar sig helt maktlös; 2) Naiva medvetandet, på denna nivå man gör åtskillnad mellan sig själv och omvärlden; 3) Kritisk medvetandet, då den enskilde inte bara upptäcker skillnaden mellan sig själv och andra, men också på grund av åtskillnaden anser sig kunna ändra saker; Slutligen, 4) politisk medvetenhet, den högsta nivån av medvetande, när människor upptäcker att deras verklighetsuppfattning inte skiljer sig från andras och kämpar för gemensamma lösningar tillsammans. ”Ingen frigör någon, ingen frigör sig ensam: människan befriar sig i gemenskap.”

Även om jag alltid betraktat mig själv medveten om det outtalade och ofta bagatelliseras manlig dominans i samhället, öppnade diskussionerna mina ögon för en helt ny dimension av manlig dominans. En dominans jag undermedvetet reproducerat. Den veckolånga överläggningen fick mig att tänka på motsättningar jag bär med mig och ifrågasätta min roll som man där jag antingen bibehåller eller reproducera fördomar och min egen ”process av medvetande”.

Patriarkatet är ett fult och nedlåtande system som finns i alla samhällen oavsett ekonomisk, kulturell och social status. Det är ett självreproducerande fenomen, som de flesta av oss fortsätter att vidmakthålla utan att ens inse det. Det är en social förmån som förminskar mer än hälften av världens befolkning. Det är ett förnedrande sätt att leva som fortsätter att störa livet för miljontals människor genom våld och manlig stolthet. Det är en ful verklighet som vi måste ta itu med som individer och som samhälle, och det börjar med mig!

Hassan smallHassan Mao, praktikant på Afrikagrupperna i Johannesburg

 

 

 

Patriarchy -the ugly truth

KCIt was a cold winter morning, when the taxi picked us up from our new residency in Johannesburg and drove us to House of Movements, the home of the famous South African liberation school, Khanya College, an important partner for Afrikagrupperna. Once there, we were welcomed by vibrant and rapturous young South African activists, attending this year’s winter school, creatively themed ’Youth Rising’.

The young participants emanated from diverse sectors of the South African society. Among them were farm workers, NGOs, health workers, community mobilizers as well as sexual and political rights activists. The school annually brings together activists around the region and provides a platform for activists to organize and strategize on how best to cooperate amongst each other and the wider communities they represent.

Although the theme for this year was ’Youth Rising’ the activists, after sincere and lively deliberation where some of the male participants were alleged to display patriarchal tendencies, decided to tackle patriarchy head on and change this year’s theme to ’Role of Patriarchy in activism and in extension to wider African societies’. Activists dissected the challenges of patriarchy in the society and how this system -in which males hold primary power and dominate in all forms of community- is undermining the whole society.

As I participated this unique context, I was amazed by the vibrancy of those partaking the discussion who did not only passionately defended their respective positions, but also exhibit their own prejudices and contradictions. As the discussions proceeded, I was taken aback by how much of these prejudices I was carrying myself. I grew up in a fairly conservative Islamic household, where despite the presence of strong female characters, the role of the man in the house was undisputed.

Process of Conscientization.  

The participants, with the able hands of the facilitators were guided to relate their thinking with Paulo Freire’s ’Pedagogy of the oppressed. Freire, a champion of the oppressed, suggests people gradually understand their situation and can experience what he calls ’process of conscientization’. Freire, describes this process to take four key stages; 1) Magical Consciousness, a stage where the individual view themselves completely impotent to do something; 2) Naive Consciousness, at this level one makes a distinction between oneself and the outside world; 3) Critical Consciousness, a level one discovers not only the distinction between self and others, but also due to such distinction able to change things; Finally, 4) Political Consciousness, the highest level of conscientization, people discover from their perception of reality that others share their perception of reality and fight towards solutions together. According to Freire ”No body liberates no body, no body liberates themselves alone: human beings liberate themselves in communion.”

Although, i always considered myself conscious of the unspoken and often downplayed male dominance in society, the discussions opened up my eyes into whole new dimension of male domination in which i was subconsciously perpetuating. The week long deliberations made me think about the contradictions i carry with me and ask uncomfortable questions about my role as a man in either maintaining or reproducing these prejudices and as such come to my own ’process of conscientization’.

Patriarchy is an ugly and patronizing system that is found in all societies regardless of economic, cultural and social status. It’s a reproducing phenomenon that most of us continue to perpetuate without even realizing it. It’s a social privilege that negates the contribution of more than half of the world’s population. It’s a demeaning way of life that continues to disrupt the lives of millions of people through domestic violence and male pride. It’s an ugly reality that we must confront as individuals and as a society, starting with me!

Hassan small Hassan Mao, intern at Afrikagrupperna in Johannesburg

 

 

 

WinterSchool streetBannerP#090716A

Recommended Posts