Patriarkala ledare och förtryck

Misshandel, våldtäkt och till och med mord. Allt kan förhandlas bort med hjälp av rikedom i ett system som styrs av män med makt i det lilla landsbygdssamhället Nomponguua-Bhonkolo på Sydafrikas östkust, nära den moçambikiska gränsen.

Likt många andra landsbygdssamhällen i östra Sydafrika, fungerar två former av ledarskap parallellt. Dels finns det demokratiska systemet med polisväsende och domstolar och dels ett traditionellt system där makten är centrerad till kungen, traditionella ledare och så kallade indunas.

Det är framförallt kvinnor och barn som hamnar i kläm när dessa två system verkar samtidigt. Patriarkatet genomsyrar båda och kvinnans väl och ve i Nomponguua tycks bero på manlig godtycklighet.

– Om din dotter till exempel blir våldtagen, kan våldtäkten, istället för att anmälas till polisen, rapporteras till den traditionella ledaren. Det blir vanligen löst genom att fadern till dottern kompenseras med en ko. Rikedom på landsbygden mäts nämligen i kor. Fadern förstärker då sin position i samhället, men för dottern skipas ingen rättvisa.

Det är Buya Zuma som berättar. Det är naturligtvis inte så att en ko kan kompensera ett övergrepp. Däremot är en ko bättre än ingenting i ett samhälle där det inte finns någon direkt tilltro till polisen. De allra flesta tror att anmälan, om de väl skulle anmäla, ändå skulle läggas ned.

De brukar träffas, en grupp kvinnor, för att diskutera problem om våld och kriminalitet. De pratar också om sina positioner i samhället. Männens högre ställning tar sig inte bara i uttryck genom våld eller våldtäkt. Om mannen i familjen dör är det hans familj, alltså kvinnans svärföräldrar och svågrar, som får styra över de tillgångar han lämnar efter sig. Kvinnan förväntas i sin tur sörja i ett drygt år, då får hon bara ha på sig specifika kläder och om hon skulle utsättas för brott kan hon inte ens vända sig till de traditionella ledarna för stöd. När sorgeperioden är över står det den avlidne mannens bröder fritt att gifta om sig med henne, utan att hon rådfrågas. I värsta fall kan hon stå utan både hus och mark att odla på.

Som det är nu så beror rättvisa på hur långt mannen i familjen vill driva den eller på hur mycket människor vet om sina demokratiska rättigheter. Du måste veta vilka rättigheter du har för att kunna kämpa för dem. Sedan måste du ha mod nog att våga kämpa för dem, om din man eller traditionellt ledarskap står i din väg.

– Styrkan i kvinnogruppen är att den äldre generationen väl känner till hur den traditionella strukturen ser ut och fungerar. Medan den yngre förstår och har kunskap om hur den moderna strukturen fungerar. Tillsammans kan vi stärka varandra och vara en kraft i byn. Våldscirkeln skulle kunna stoppas av oss.

/Ylva Zetterlund, praktikant Afrikagrupperna

 

The text above translated into English:

Abuse, rape and even murder. Everything can be negotiated away if you are wealthy in a system controlled by men with power in the rural community Nomponguua-Bhonkolo on South Africa´s East coast, close to the border of Mozambique.

Alike many other rural communities in Eastern South Africa, there is a parallel structure of leadership. The democratic structure with the police and court structure and the traditional system where the power is centered to the king, traditional leaders and so called indunas.

It is above all women and children that loose when these two systems works side by side. The patriarchy influences both and women´s health in Nomponguua seems to depend on male arbitrariness.

– If your daughter gets raped for instance, it will probably not be reported to the police but to the traditional leader. Normally the issue is solved by giving a cow to the father. Wealth in the rural areas, you see, is measured in cows. The father will then strengthen his position in society, but there is no justice for the daughter.

It is Buya Zuma talking. A cow can of course not compensate for abuse and sexual assault, but a cow is better than nothing in a society where there is no trust in the police. Most people think that it is no point in reporting to the police as they believe that the charge would be dismissed anyway.

They are a group of women that meet regularly to discuss violence and crime. They also talk about the position they have as women in the society. Men’s higher position is not just showing through violence and rape. If the man in the family would die for instance, it is his family, i. e. his parents and brothers that get access to the assets he left. The woman, in turn, is expected to mourn for a year, only wearing specific clothes and if something would happen to her during that time she is not even allowed to turn to the traditional leaders for support. When the mourning period is over, the late husband’s brothers are free to marry her if they want to, without asking her. Worst case scenario, she can be left without house and farmland.

Justice seems to depend on if and how the man in the family is willing to push it or how much people know about their democratic rights. You have to know your rights to be able to fight for them. And then you need to have courage to fight for them, if your husband or traditional leadership stands in your way.

– The strength in having a group of women is that the older generation knows about the traditional structures whereas the younger generation understands and have knowledge about the modern structures and how they work. Together we can strengthen each other and be a force in the village. The circle of violence could be stopped by us.

 

 

 

 

Recommended Posts