EU pressar Afrika

I veckan hölls ett globalt strategimöte i Zimbabwe om EU:s handelsavtal. Organisationer från Afrika, Karibien och Europa deltog och diskuterade effekterna av EPA avtalen och strategier framåt för att få till handelsavtal som gynnar utvecklingen i de berörda länderna. Anledningen till mötet är att EU:s press på länderna att ratificera avtalen ökar med en deadline EU satt till 1 oktober 2014.

Deadlinen handlar om att de länder som inte påbörjat en ratificeringsprocess  av EP A avtalen den 1 oktober kommer inte fortsätta att få samma tillgång till EU:s marknad som de har idag. Det skrämmer vissa länder, eftersom stora delar av deras ekonomi hänger på exporten till EU.

Men organisationerna från AVS länderna inser att de måste få sina förhandlare att lyfta blicken från förhandlingsbordet. Vinsten av att ha tullfri tillgång till EU:s marknad urholkas hela tiden med de handelsavtal EU tecknar med andra regioner och länder i världen. Så det är viktigt att stanna upp och analysera vinsten av detta mot det länderna förlorar i politiskt handlingsutrymme och att lokal produktion riskerar att slås ut om de skriver på EPA så som de ser ut nu.

Flera representanter lyfte att den nya utmaningen ligger i att behålla makten över marken och råvarorna. Nu är inte den rätta tidspunkten att införa avtal som låser in de afrikanska länderna i ett exportberoende, med bristande politiskt handlingsutrymme.

Tetteh– De politiska verktyg vi behöver för att dra vinning av våra gena naturresurser, så som afrikanska länder kommit överens om under Africa Mining Vision, undergrävs av den handelspolitik som förs , och kommer att bli värre med EPA. För att gynna förädling av råvarorna behöver vi kunna använda exportskatter. Sa Tetteh Hermeleuko från Africa Trade Network

EU använder subventioner och standarder för produkter,  regler som påverkar afrikanska producenters möjligheter att konkurrera på EUs marknad.

– När vi tar upp att vi också behöver diskutera EU:s subventioner  och standarder så säger EU kommissionen att det är deras interna politik och inte uppe för förhandling. Samtidigt lägger EU sig i våra interna regler, som möjligheten att använda exportskatter, i EPA förhandlingarna och vägrar ta bort dem från avtalen.  Vi kan inte ingripa i deras interna politik men de ingriper i vår. Det är helt enkelt orättvist, säger Tetteh.

Skriv på Afrikagruppernas upprop för rättvisa handelsregler här

Recent Posts