Afrikagrupperna minns Thomas Deve -AGS remembers Thomas Deve

Thomas DeveKampen för social och ekonomisk rättvisa har förlorat en av södra Afrikas stora aktivister. Thomas Deve gick bort den sjunde september. Vi kommer sakna honom och hedra hans minne genom att fortsätta arbetet för de frågor han så outtröttligt kämpade för.

Thomas var en välkänd journalist och aktivist i Zimbabwe som kämpade för social rättvisa. Han sörjs av Zimbabwes civilsamhälle och de aktivister som kämpade vid hans sida. Thomas hade en lång erfarenhet inom journalistiken och arbetade bland annat på dagstidningarna Zimbabwe Mirror och The Daily News.

Vid tiden för hans bortgång arbetade han för SEATINI (Southern and East African Trade Information and Negotiations Institute) med säte i Harare, Zimbabwe. Afrikagrupperna är partner till SEATINI sedan 2008 och har alltsedan dess haft nära samarbeten med Thomas gällande träningar, forskning och påverkansarbete.

”Jag träffade Thomas Deve första gången 2003 då jag började arbeta inom civila sektorn i Zimbabwe. Till en början skrämdes jag av hans starkt politiska hållning. Men när jag lärde känna honom bättre förstod jag att han var en riktig försvarare av mänskliga rättigheter, i synnerhet när det kom till människor i fattigdom, oavsett om det var kvinnor, ungdomar, konstnärer, människor som lever med hiv eller funktionsnedsättningar. Thomas var en av de välutbildade aktivisterna. Samtidigt som han analyserade de senaste WTO- eller EPA-avtalen var han lika bekväm med att diskutera ämnen som mäns våld mot kvinnor under ett träd ute på landsbygden. För mig och många andra inom de sociala rörelserna var han en mentor. Han kunde vara snabb att säga saker som “det där är inte politiskt korrekt”. Även om jag inte alltid gillade hans lärarlika uppträdande eller tillvägagångssätt respekterade jag honom för hans orubbliga tro på sig själv. Må han vila i frid och må hans barn finna tröst i vetskapen om att han levde sitt liv till fullo varje dag -kämpande för rättvisa!” –Ntando Ndlovu Afrikagruppernas koordinator i Zimbabwe

”När Thomas talade på seminarier och möten var det med ett sånt engagemang att det var svårt att inte dras med. Vi har förlorat en inspirerande, engagerad och kunnig eldsjäl! Afrikagrupperna och SEATINI är del i ett nätverk av organisationer som i många år nu arbetat för att stoppa de handelsavtal som EU håller på att förhandla med afrikanska länder (EPA-avtalen). Thomas var i Sverige och Bryssel i mars i år och deltog på flera seminarier och möten. Han ville få oss svenskar och européer att se EPA-avtalen i ett historiskt sammanhang och såg dem som en del av Afrikas nykolonisering. Han var en aktivist som klarade av att både engagera gräsrötter och föra diskussioner med politiker och tjänstemän om de tekniska bitarna i handelspolitiken.” –Marja Wolpher, temahandläggar på Afrikagrupperna

Afrikagrupperna firar hans liv och minnas honom med stor värme. Vila i frid Thomas.

————————————————–English translation————————————————–

The struggle for social and economic justice has lost one of southern Africa’s fiery activists. Thomas Deve passed away September 7. We will miss him and honour his memory by continuing the work for the issues he so relentlessly fought for.

Thomas was a well renowned journalist and activist in Zimbabwe who fought for social justice. He is mourned by civil society of Zimbabwe and the many activists who knew him throughout the world. Thomas had longstanding experience of journalism and have worked, amongst others, at Zimbabwe Mirror and The Daily News.

At the time of his death Thomas worked for the Southern and East African Trade, Information & Negotiations Institute (SEATINI) based in Harare, Zimbabwe. Afrikagrupperna has had a partnership with SEATINI since 2008 and through it worked closely with Thomas in trainings, research and advocacy interventions.

“I first met Thomas Deve in 2003 when I joined the Zimbabwean civil society sector. First it was at the Social Forums where he towered over the rest in terms of both ideological leadership and mobilization. I found him intimidating at first – with all the political thinking. As I got to know him better, I learnt that he was a candid defender of human rights, especially for the people in poverty be they women, youths, artists, people living with HIV or people with disabilities. Thomas was one of the educated activists. While he would interpret the latest WTO or EPAs texts in international forums with ease, he was equally comfortable discussing domestic violence issues under a tree in the most rural setup. He was a mentor for me and many within civic society beyond boarders. He would be quick to say ’that is not politically correct!’ While I did not always like this ’teacher like’ behavior nor agree with some of his approaches, I respected him for his steadfast belief in himself. May his soul rest in peace. May his children find comfort in knowing that he lived his life to the fullest each day- fighting for justice!” –Ntando Ndlovu, AGS’ coordinator in Zimbabwe

”When Thomas spoke at seminars and meetings it was with such passion it was hard to not get engaged. We have lost an inspiring, engaged and educated enthusiast. Afrikagrupperna and SEATINI are part of a network of organizations which during many years worked towards putting an end to the trade agreement that is under negotiation between the European Union and the African countries (EPA-agreements). Thomas visited Sweden and Brussels in March this year and participated in several seminars and meetings. He wanted us, Swedes and Europeans, to view the EPA-agreements in a historical context and as a way of re-colonizing Africa. He was an activist who managed to both engage grass root movements and at the same time discuss trade policies with officials and politicians.” –Marja Wolpher, AGS Theme officer

Africa Groups of Sweden celebrate his life and remembers him with great warmth. Rest in peace Thomas.

 

Recommended Posts