Transpersoner

Intervju med Ylva Gellerstedt, kurator på RFSL

– Transpersoner, alltså personer med könsöverskridande identiteter, får utstå mer våld och hot om våld än vad homo- och bisexuella gör. Av de jag möter vittnar 100% om en ständig medvetenhet om våld som påverkar ens handlingsutrymme. Ofta läggs skulden på den som utsätts.

Ylva Gellerstedt

Ylva Gellerstedt

Ylva Gellerstedt är kurator på RFSL och träffar dagligen personer med könsöverskridande identiteter. Våld finns som ständigt hot i många av dessa personers liv. Något som hon tror har olika anledningar. Det har dels att göra med en existerandekultur av nedvärdering av femininitet, vilket också gör att det är värst för personer med så kallade feminina attribut och uttryck, men förtrycket slår hårt mot alla som bryter normer kring kön/könsuttryck. Det bottnar sig också i vår syn på könsuppdelningen i två, en könsuppdelning som vi tar så för givet att vi inte ens tänker på det och som en hel världsbild bygger på. Egentligen är det stor variation, menar Ylva.

– Jag ser på könsuppdelningen Man-Kvinna som en ideologi snarare än en sanning.

Att vara transperson innebär därför ofta att du hamnar mellan stolarna. Samhället är inte anpassat efter personer som hamnar utanför normen, vilket inte sällan leder till utanförskap. Det är svårare att få jobb och svårt att få hjälp i sjukvården där det saknas kunskap. I skolan får många utstå trakasserier och till och med våld, något som ofta viftas bort som mobbning. Ylva berättar att många hon träffar inte vågar vara sig själva fullt ut, eftersom det kan innebära en ökad risk för den personliga säkerheten.

Men förtrycket bottnar sig också i en våldskultur med grund i patriarkala strukturer, och allt förtryck hänger ihop, menar Ylva. I Sverige, liksom på andra ställen, fungerar mannen som norm och kvinnan som underordnad och det finns ett behov av att tillrättavisa det som inte är normen.

Våld mot kvinnor, barn, homo- och bisexuella och även djur följer samma mönster. Det finns stora likheter mellan så kallat hedersvåld och hatbrott som begås, som båda kommer från patriarkala strukturer och behov av kontroll.

Som kurator på RFSL får Ylva höra många historier. Alltifrån att inte kunna vara sig själv av rädsla att bli utfryst eller utsatt. Många vittnar om ensamhet och en del också om rent våld. Några som Ylva har träffat har varit utsatta i sina bostadsområden. Där har personer skrikit dödshot efter dem, andra har kommit hem till en nedklottrad dörr. Flera har varit tvungna att flytta och har då haft svårt att få hjälp.

När det gäller lagligt skydd för transpersoner så har samhället inte helt hängt med. Visserligen skyddas du som transperson sedan 2009 i diskrimineringslagen, men under kategorin hatbrott rubriceras fortfarande brotten under sexuell läggning. Ylva tillägger dock att det är på rätt väg och nu när personer med könsöverskridande identiteter börjat synas mer borde lagstiftningen snart följa.

Hon ser trots allt en positiv utveckling.

– Jag skulle säga att de senaste två åren så har transfrågan uppmärksammats mycket mer. Detta är för att transgrupper och aktivister aktivt har drivit frågan. Idag syns och hörs transpersoner på många fler ställen. Det är en ständig kamp som pågår och precis just nu så är det mycket konflikter och hårda ordväxlingar, vilket är bra. Det behövs konflikter och bråk för att nå framåt.

Sen går det naturligtvis i vågor och vågen som är nu är parallell med växande konservatism och fascism. Som också slår hårt mot transpersoner. Och det är viktigt att veta att fascismen växer när det är otrygga samhällen. I ett samhälle med hög arbetslöshet ökar frustrationen, vilket ökar alla typer av våld.

Därför måste vi jobba för trygga samhällen, samtidigt som situationen för transpersoner måste lyftas ännu mer. Även om vi ligger långt efter många länder, så är vi på väg framåt. Och om du undrar vad du kan göra, ja då kan du börja med att skaffa kunskap och information. Och viktigast av allt: Säg ifrån om du hör nedvärderande skämt och kommentarer och gå inte med på de hatstrukturer som går under namnet homo- och transfobi!

FAKTARUTA

Transpersoner är ett paraplybegrepp som innefattar olika personer med könsöverskridande identitet. Allt från transsexuella personer som känner att kroppen de hamnat i inte är rätt och därför vill könskorrigera sig. Transvestiter är personer som kort och gott uttrycker en annan könsidentitet än den de blivit tilldelade genom till exempel kläder och accessoarer. Det finns också intergenderpersoner, eller icke-binära personer som det också heter, som ligger mellan eller utanför de traditionella könskategorierna. Dessutom finns det många olika personliga transidentiteter. Gemensamt är att inte följa normen för förväntat kön.

/Ylva Zetterlund, Afrikagrupperna

 

The text above translated into English:

Interview with Ylva Gellerstedt, counsellor at RFSL
– Transgender people, that is people with gender exceeding identities, endure more violence and threats of violence than gay and bisexual people do. Among those who I speak to 100 % testify about awareness of violence. Many blame themselves.

Ylva Gellerstedt is a counsellor at RFSL and meets people with gender exceeding identities daily. Violence is there as a constant threat for many of them. Something she believes is a result of different factors. It has partly to do with an existing culture which devaluates femininity, which also makes it worst for people with feminine attribute and expressions, but the oppression hits hard on all who are breaking norms related to gender and gender expression. It also has to do with our view on the division of two genders, a division that we take so much for granted that we never think about it and it’s the foundation for an entire world view. When in fact there is big variation, says Ylva.

– I see the gender division Man-Woman as an ideology rather than a truth.

Being transgender often means coming in between lines. The society isn’t adapted to people who don’t fit the norm, which often leads to exclusion. It is harder to get a job and difficult to get help from the health care system where knowledge is lacking. Many has to put up with harassments and even violence in schools, something that is often neglected and diminished as bullying. Ylva speaks about the fact that many she meets are scared to be themselves fully, since that might put their own safety at risk.

But the oppression is also a result of a culture of violence built by patriarchal structures, and all oppression is interconnected, says Ylva. In Sweden, as in other places, the man is the norm and the woman subordinate and there is a need to reprimand what is not the norm.

Violence against women, children, homo- and bisexuals and even animals follow the same pattern. There are great similarities between so called violence of honor and hate crimes, which both stem from patriarchal structures and the need to control.

As a counsellor at RFSL, Ylva gets to hear a lot of stories. Everything from not being able to be yourself for fear of being rejected or exposed. Many testify about loneliness and some about pure violence. Some of those who Ylva has met have been exposed in their own neighborhoods. There people have shouted death threats to them, others have come home to graffiti on their doors. Several have been forced to move and then had difficulties getting help.

When it comes to legal protection for transgender people the society has not kept up with the developments. Although since 2009 you as a transgender are protected according to the law of discrimination, but in the category of hate crimes the crimes are still classified under sexual orientation. Ylva ads however that things are moving in the right direction and now when people of transgender identities are more visible, the legislation should follow.

In spite of everything she sees a positive development.

– I would say that during the last two years the transgender issue has been getting a lot more attention. This is because transgender groups and activists have been advocating the issue. Today transgender people are seen and heard in a lot more places. There is a constant ongoing struggle and right at this moment there are a lot of conflicts and harsh debates, which is good. Conflicts and fights are needed in order to move forward.

But then of course it is constantly changing and the current wave is parallel with growing conservatism and fascism. This also hits hard on transgender people. It is important to know that fascism grow and thrive then societies are unsafe. In a society with high unemployment the frustration grows and with that all different types of violence.

That is why we have to strive for safe societies, while the situation for transgender people must be highlighted even more. Even if we are behind many countries, we are still moving forward. And if you are wondering what you can do, well you could start by getting more information and knowledge. And most importantly: Speak up if you hear disparaging jokes and comments and don’t tolerate the hate structures called homophobia and transfobia!

FACTS

Transgender is an umbrella term that includes various people with gender exceeding identity. Everything from transgender people who feel that they ended up in the wrong body and therefor wants to go through sex reassignment therapy. Transvestites are people who simply expresses a different sex through, for example, clothes and accessories. There are also intergender people who do not feel they fit into either gender, or maybe they are both. Moreover, there are many different personal transidentities. The common denominator is not following the norm of expected gender.

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts