Rasismen döljer verkligheten

iStock_000011654573LargeHan slog henne så hårt att blodet skvätte på väggen i deras nyrenoverade hem. Kanske den vackra fondvägg hon nyligen lagt ut på Facebook för oss att beundra, eller en annan vägg?

Nästan en sjättedel av Sveriges röstberättigade befolkning har valt att stödja ett rasistiskt parti idag. Detta innebär inte bara ett hårdnande klimat mot alla som inte är skära i hyn utan även mot kvinnor. De rasistiska och fascistiska ideologierna är, som vi borde veta vid det här laget, även kvinnofientliga.

Hon var helt säker på att hon skulle dö. Han sade ju till henne att hon skulle det. Många år senare återkommer traumat igen och igen för att riva ner vad hon mödosamt byggt upp.

I den rasistiska världsbilden ingår att kvinnor, särskilt svenska kvinnor (de menar egentligen vita), är utsatta för ett stort hot idag. Inte av patriarkatets våld och polarisering av könen utan av invandrare (de menar egentligen svarta). Den bilden framförs envist av näthatare i Sverige idag.

Han som gjorde detta mot min vän, som plågade henne i flera år, hette någonting i stil med, ska vi säga Börje. Han är en typ av förövare som en stark röst i den svenska debatten idag inte vill se.

Näthatarna väljer bland statistiken och manipulerar siffrorna. Folk som säger emot hotar de med våld. Kvinnor som säger emot hotar de allra helst, och då med sexuellt våld. Jag löper väldigt mycket större risk att ta emot hat för denna text än om jag hetat Viktor.

I databasen Piscatus ligger lite över 1500 domar som innehåller ordet ”våldtäkt”. Det vanligaste tilltalsnamnet på de åtalade i de domarna är Andreas. Det näst vanligaste är Mikael.

Sympatisörer med rasistiska rörelser lyssnar bara till medier som bekräftar deras världsbild. Det innebär att dölja de verkliga orsakerna till mäns våld och istället skylla brotten på sådana de anser vara främlingar. Rötterna till dessa idéer är samma som rötterna till kolonialism, apartheid och all annan rasism. Som solidaritetsrörelse måste vi fortsätta att motarbeta det till förmån för ett hållbart, jämlikt och ickerasistiskt samhälle.

/Viktoria Olausson, Afrikagruppernaviktoria2014

 

 

 

 

The text above translated into English:

He beat her so hard the blood splashed on the wall of their newly renovated home. Maybe it was on the beautiful background wall she recently published on Facebook for us to admire, or maybe another wall?

Almost one sixth of Sweden’s voting population has chosen to support a racist political party. This means that not only will the situation get tougher for people whose skin is not pink but also for women. The racist and fascist ideologies are, as we ought to know by now, also misogynistic.

She was completely sure she was going to die. He had told her so. Still many years later the trauma haunts her again and again to tear down what she laboriously built up.

In the racist world view women, especially Swedish women (they actually mean white), are exposed to a big threat. Not by the violence and polarization of genders by the patriarchate but by immigrants (they actually mean blacks). This picture is stubbornly conveyed by haters on the internet in Sweden.

He who did this to my friend, who tortured her for several years, was called something like, let’s say Börje. He is a type of offender that a strong voice in Swedish debate today does not want to hear.

Trolls and haters on the internet choose among statistics and manipulates the numbers. People who speak up against them get threaten with violence. Women who speak up are their primary target group, they often threat with sexual violence. I run a much bigger risk receiving hate for this text than if my name would have been Viktor.

In the database ’Piscatus’ there are a little more than 1500 rulings that contains the word ”rape”. The most common name of the accused is Andreas. The second most common is Mikael.

Sympathizers of racist movements only listen to media that confirms their world view. This means ignoring the real reasons to men’s violence and instead blaming the crimes on people they regard as strangers. The roots of these ideas are the same as the roots to colonialism, apartheid and all other racism. As part of the solidarity movement we must continue to counteract this in favor of a sustainable, equal and non-racist society.

Recommended Posts