Minnie

Minnie

Minnie

Minnie Nováky var vacker och stark, ärligt och rak. Hon hade nära till skratt. Hennes nyfikenhet och vetgirighet präglades ibland av otålighet som om det inte fanns tillräckligt med tid att ta in allt som fanns att veta, se och höra. Hon ställde många frågor och lyssnade alltid på svaren. Hennes sätt att lyssna gav en känslan att det du sa var betydelsefullt och du kände dig alltid värd att lyssna på. Hon var duktig på att analysera och problematisera, egenskaper som kom Afrikagruppernas styrelse till stor nytta. Hennes engagemang för globala rättvisefrågor var stort och mångsidigt. Det sträckte sig från södra Afrika till Uppsala och förenade de stora globala frågorna med lokal aktivism. Minnie stod alltid på de svagas sida och kämpade för jämställdhet och allas lika värde. Hon hade patos och en moralisk kompass som gjorde att hon heller aldrig tvekade att ta diskussioner. Hon älskade människor, färg, form och design. Vilka fantastiska klänningar i afrikanska tyger hon hade! Vi i Afrikagrupperna saknar ledamoten, kollegan, inspiratören, mamman och vännen Minnie och kommer alltid att göra det.

Minnie avled den 26 maj 2014 efter att ha utsatts för dödligt våld av en man.

Afrikagrupperna deltar i den internationella kampanjen ”16 days of activism” som uppmärksammar mäns våld mot kvinnor. En form av våld som finns i alla samhällen och i alla samhällsskikt, oavsett etnicitet eller klass. Ibland dolt och ibland öppet, men oftast negligerat eller förringat av omgivningen. Afrikagruppernas deltagande i kampanjen tillägnas minnet av Minnie.

Vi måste lära oss att se, reagera och agera!

 

Gabi Björsson, Generalsekreterare Afrikagrupperna

Calle Sundstedt, Ordförande Afrikagrupperna

 

 

The text above translated into English:

Minnie Nováky was beautiful and strong, honest and straight forward. She often laughed. Her curiosity and thirst for knowledge was characterized by impatience at times, as if there was not enough time to take in everything there was to know, see and hear. She asked many questions and always listened to the answers. Her way of listening gave a feeling that what you said was important and you felt worth listening to. She was good at critically analyze and problematize, qualities that was very beneficial to Afrikagrupperna’s Board. Her commitment to global justice issues were wide and varied. It stretched from Southern Africa to Uppsala and united the major global issues with local activism. Minnie always stood up for the weak, fighting for equality and all people’s equal value. She had passion and a moral compass that made her never hesitate to take the discussions. She loved people, color, shape and design. What fabulous dresses in African fabrics she had! We in Afrikagrupperna misses Minnie the member of the board, the colleague, the inspirer, the mother and the friend – and will always do so.

Minnie passed away on May 26th, 2014 after being exposed to lethal violence by a man.

Afrikagrupperna takes part in the international campaign ”16 days of activism” which draws attention to men’s violence against women. A form of violence that exists in all societies and in all walks of life, regardless of ethnicity or class. Sometimes hidden and sometimes open, but usually ignored or belittled by the surroundings. Afrikagrupperna’s participation in the campaign is dedicated to the memory of Minnie.

We must learn to see, act and react!

 

Gabi Björsson, Secretary General Afrikagrupperna

Calle Sundstedt, Chairperson Afrikagrupperna

 

Recommended Posts