Mäns roll i jämställdhetsarbetet

”Nu får det vara nog. Nu måste männen göra något åt det manliga våldet”. Så löd uppropet från Rädda Barnens styrelse 1993 och resultatet blev det som idag är organisationen Män för Jämställdhet. En ideell, partipolitiskt obunden och feministisk organisation som verkar för jämställdhet och mot våld. I fokus står maskulinitetsnormer och mäns beteende.

”Normer ställer till det för barn, för deras välmående och för deras utveckling. Det är tydligt att de behöver spela roller och agera inom en norm utan att de valt det själva”, säger Lena Winge som sitter i styrelsen för Män för Jämställdhet och engagerade sig i organisationen medan hon arbetade som lärare. ”En gång frågade en elev mig varför det alltid måste vara killarna som bråkar, han upplevde att han behövde vara någon han inte ville, finna sig i en norm han inte tyckte passade honom”.

Män för Jämställdhet driver olika metodprogram för unga som ämnar utmana könsroller samt agerar som resursbank för exempelvis beslutsfattare och inte minst som utvärderande instans i arbetet att involvera män i jämställdhetsarbetet. Lena betonar att organisationen den senaste tiden fått högre status och vuxit. ”Det märks att vi har gott rykte, att vårt arbete ligger i framkant, många tycks förstå vår uppfattning att det är de nuvarande strukturerna vi måste ifrågasätta”.

Lena upplever att organisationen och arbetet med maskulinitetsnormen har fått mer utrymme i det offentliga rummet. ”Vi har bland annat fått chansen att vara en del av FATTA MAN som vuxit fram ur initiativet FATTA, som uppmärksammar mäns våld mot kvinnor – där männen nu ska bli en aktiv del av förändringen och ta sitt ansvar för våldet mot kvinnor”.

Aktivt arbete och inkludering är ledord för Män för Jämställdhet. Män och killar måste inbegripas i jämställdhetsarbetet. Sociala normer och genus har också stor inverkan på mäns liv. ”Män ställer till så mycket för sig själva och för andra män, samtidigt som de då begränsar för kvinnor i de strukturer som skapas”, säger Lena. ”Många av mina manliga kamrater inom organisationen är trötta på att vara en del av en förtryckande struktur, fastän man inte personligen förtrycker. Det är viktigt att våga säga att man är trött på att männen har makten. Eller bara en sådan sak som att våga kalla sig feminist.”

Lena Winge

Lena Winge

Lena tycker sig se en viktig och positiv förändring, framförallt hos unga: ”Jämställdhet, ojämställdhet och föräldraförsäkring, är ord som unga använder sig av idag, till skillnad från tidigare. Ännu viktigare är att man pratar om maskulinitetsnormen i sig”. I deras arbete med ungdomar märker de tydligt att killar saknar plattformar att diskutera könsroller och att de verkligen uppskattar när tillfälle ges.

Jämställdhetsarbete är för Lena något som man måste se som en process, det är en medvetenhet som skapas på olika nivåer. Hennes erfarenhet som lärare och genuspedagog är att jämställdhetsarbetet ofta inskränker sig till exempelvis en temavecka någon gång ibland. ”Det behövs fler verktyg som kan användas i arbetet med jämställdhet, likabehandlingsplaner som finns i skolan är ett sådant exempel, men fler behövs – liksom mer resurser.”

För Lena handlar det i grund och botten om att alla måste få insikt om att vi alla är lika värda. ”Män tar sig utrymmet att misshandla och förminska kvinnor. De ger sig själva mer värde, mer pengar och mer makt, och visar då att de har rätt att ha mer. Alla måste ha rätt till lika värde, först då kan vi skapa en värld fri från våld.”

/Kattis Johansson, Afrikagrupperna

 

 

The text above translated into English:

“Enough is enough. It is time for men to do something about male violence”. That was the appeal of Save the Children’s Board in 1993 and the result was what is now the organization Män för Jämställdhet (Men for Gender Equality). A non-profit, non-political feminist organization working for gender equality and against violence. The focus is on masculinity norms and men’s behavior.

“Norms are problematic for children, for their well-being and for their development. It is clear that they need to play roles and act within a norm without choosing it themselves”, says Lena Winge who is a member of the board of Män för Jämställdhet. She became involved in the organization while she was working as a teacher. “Once a student asked me why it always has to be the guys that fight, he felt that he needed to be someone he did not want to be, to accept a norm he felt did not suit him.”

Män för Jämställdhet operates various methodology programmes for young people who intend to challenge gender roles and act as a resource bank for decision makers, and not least as the evaluating body of work to involve men in gender equality work. Lena emphasizes that the organization recently has received higher status and grown. “It’s clear that we have a good reputation, our work is in the forefront, and many seem to understand our view that it is the current structures we must question”.

Lena feels that the organization and the work with masculinity norms has gotten more space in the public domain. “For example, we have gotten the opportunity to be a part of FATTA MAN that has developed from the FATTA-initiative, which draws attention to men’s violence against women – where the men now will become an active part of the change and take responsibility for violence against women”.

Active work and inclusion are key words for Män för Jämställdhet. Men and boys must be included in the work for gender equality. Social norms and gender also has great impact on men’s lives. “Men create so many problems for themselves and for other men, while limiting women within the structures created,” says Lena. “Many of my male peers within the organization are tired of being part of an oppressive structure, even though you do not personally oppress. It is important to dare to say that you are tired of the fact that men are in power. Or such a thing as daring to call yourself a feminist.”

Lena thinks she can see a significant and positive change, especially among young people: “Gender equality, inequality and parental leave are words that young people use today, unlike in the past. More importantly, you talk about the masculinity norm in itself.” In their work with young people they clearly notice that guys lacks platforms to discuss gender roles and that they really appreciate when the opportunity arises.

Gender equality work for Lena is something you have to see as a process, there is an awareness that is created at different levels. Her experience as a teacher and with gender pedagogy is that gender equality is often limited to, for example, a theme week once in a while. “We need more tools that can be used in the work for gender equality, equality plans that exist in schools is one such example, but more are needed – as well as more resources.”

For Lena, it’s basically about everyone believing that we are all equal. “Men take up the space to abuse and belittle women. They give themselves more value, more money and more power, and show that they are entitled to have more. Everyone must have the right to equal value, only then can we create a world free of violence. “

Recommended Posts