Västsahara – tydligt exempel på bristande samstämmighet

Igår var Afrikagrupperna och Sidas övriga ramorganisationer inbjudna till ett möte med Riksdagens Utrikesutskott. En av sakerna vi diskuterade var hur vi ska få till den nystart för Politik Möte med Utrikesutskottetför global utveckling, som regeringen aviserat. Det är ju nu över 10 år sedan PGU lanserades. Utgångspunkten för PGU är att alla politikområden ska bidra till målet om en rättvis och hållbar global utveckling. Politiken ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv.

Trots de goda föresatserna så är vi långt ifrån ett förverkligande av en samstämmig politik. Vi från civilsamhället har i skuggrapporter om och om igen lyft upp målkonflikter som regering och riksdag behöver hantera för att PGU ska kunna bli verklighet. Återkommande områden har varit handel, vapenexport, svenska investeringar och klimat. Vi lyfte återigen upp dessa områden.

Hanterandet av Västsaharafrågan är en av de tydligaste exemplen på bristen av samstämmighet i Sveriges och EU:s politik. De flyktingläger där majoriteten av västsaharierna tvingas bo på grund av Marockos ockupation finansieras till stor del av bistånd från EU. Samtidigt gör varken EU eller Sverige något för att stoppa ockupationen. Tvärtom bidrar vi till Marockos makt genom att investera i utvinning av resurser i Västsahara, som kommer ockupationsmakten till gagn. Genom våra gemensamma pensionspengar investeras det t.ex. i Total som prospekterar efter olja utanför Västsaharas kust. En folkomröstning för att avgöra Västsaharas framtid skulle ha genomförts i början av 90-talet men har fortfarande inte ägt rum. Sveriges Riksdag erkände Västsahara 2012, men erkännandet har ännu inte verkställts.

Kräv #schysstapensioner

Marja Wolpher
Temahandläggare Mat, Naturresurser och Handel
Afrikagrupperna

Recent Posts