Ny rapport: Omfattande barnarbete i Kongos diamantgruvor

En ny rapport från Swedwatch och Afrikagrupperna visar att den hållbarhetscertifiering som många smyckeföretag hänvisar till inte skyddar de mest utsatta. I Demokratiska Republiken Kongos diamantregion arbetar många barn istället för att gå i skolan och det är vanligt att flickor tvingas gifta sig vid tidig ålder.

Kongo är en av världens största producenter av diamanter. I de småskaliga dagbrott där stor del av utvinningen sker lever många under svårt marginaliserade förhållanden. Diamanterna som grävs fram ingår i en global miljardindustri som inkluderar europeiska marknader. Det är svårt att spåra diamanters ursprung, men det finns en risk att diamanter från Kongo även hamnar i svenska smyckebutikers leverantörsled.

Swedwatch har besökt Kongos isolerade diamantregion för att undersöka förekomsten av barnarbete i dagbrotten. Resultaten av granskningen, som publiceras i rapporten ”Childhood Lost – Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the Kimberley Process”, är nedslående. Av 49 intervjuade i Kongo, de flesta barn och vuxna gruvarbetare, var det bara en person, en regeringsrepresentant, som förnekade att barnarbete förekommer. I regionen börjar barn, främst pojkar, ofta arbeta i dagbrotten från omkring tio års ålder för att ha råd med skola och mat. Vid 14 får de tyngre uppgifter. Arbetet gör att många barn inte orkar med skolan, och de börjar istället jobba heltid i gruvorna från tidig ålder. Flickor i gruvmiljöer är speciellt utsatta för risker.

  • Mest beklämmande är vittnesmålen om det sexuella utnyttjandet av flickor, som beskrevs vara utbrett i gruvområdena. Tvångsgifte från tolv års ålder uppgavs tillhöra vardagen för många av flickorna i regionen, säger Therese Sjöström, researcher och rapportförfattare på Swedwatch.

Rapporten belyser de omfattande brister som finns kring spårbarheten av diamanters ursprung. Swedwatch tillfrågade sju svenska smyckeföretag om deras hållbarhetsarbete. Resultaten indikerar att företagens tillämpning av internationella ramverk och relevanta riktlinjer, särskilt vad gäller så kallad ”human rights due diligence”, är låg.

  • Gruvindustrin är en enorm högrisk-sektor utifrån ett människorättsperspektiv. Det gäller Kongo men även länder som Angola och Sierra Leone. Den förväntade miniminivån är att företagen följer de internationella ramverken som skyddar barn och andra utsatta grupper. Men det är oklart hur de granskade företagen gör det i praktiken, fortsätter Therese Sjöström.

De flesta smyckeföretagen hänvisar till den så kallade Kimberleycertifieringen av diamanter. Men certifieringen är internationellt kritiserad då den endast reglerar att diamanter ej finansierar väpnade konflikter. Kriterier för att förhindra barnarbete och värna mänskliga rättigheter saknas.

  • Kimberleycertifieringens brister, kring spårbarhet och begränsat fokus, har länge varit kända. Det är anmärkningsvärt att EU, svenska staten och smyckeföretag fortsätter att förlita sig på ett så hårt kritiserat hållbarhetsinitiativ. Det är tydligt att lagstiftning behövs för att garantera mänskliga rättigheter, speciellt barns, säger Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna

I rapporten riktar Swedwatch rekommendationer till privata och offentliga aktörer. Framförallt bör företagen införa due diligence-rutiner för att upptäcka och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled. De uppmanas också att använda sig av praktiska verktyg som redan finns, utvecklade av FN och OECD, för att motverka barnarbete och andra kränkningar. Företagen bör vidare ställa krav att Kimberleycertifieringen reformeras för att inkludera OECD:s ramverk om etisk mineralutvinning.

Ladda ner hela rapporten här.

Läs mer på vår blogg södra Afrika idag.

För mer information kontakta
: Therese Sjöström, Swedwatch, therese@swedwatch.org, +46 8 52 52 03 81 eller Cecilia Abrahamsson, Afrikagrupperna, cecilia.abrahamsson@afrikagrupperna.se +46 73 593 91 39.

Recommended Posts