Idag lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft”!

Idag lanseras kampanjen ”Visa handlingskraft” som kräver att företag blir juridiskt skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna. Vi ser ett stort behov av den här typen av lagstiftning för att komma åt de problem som idag drabbar dem längst ned i leverantörsleden. Det handlar både om undermåliga villkor bland anställda men också om lokalsamhällen som drabbas av att verksamheter anläggs i närområdet. Vi ser exempelvis hur småskaliga jordbrukare tvingas lämna sin mark för att ge plats åt storskaliga projekt inom jordbruks- och utvinningsindustrin utan att på ett tillfredställande sätt bjudas in till och bli lyssnade på i processen. Kvinnor drabbas extra hårt.

Kampanjen ”Visa handlingskraft” kräver att Sverige agerar för att stötta den process som har påbörjats för att införa ett EU-direktiv som gör det obligatoriskt för företag verksamma i EU att respektera mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet – alltså även i produktion som sker utanför EU:s gränser. Kampanjen kräver också att Sverige påbörjar en utredning kring hur ett sådant direktiv kan implementeras i svensk lag.

Bakom kampanjen står 14 civilsamhällesorganisationer som alla är med i paraplyorganisationen CONCORD. Kraven i kampanjen är den minsta gemensamma nämnaren för de initiativtagande organisationerna. Vi på Afrikagrupperna är övertygade om att de frivilliga regler som idag är vägledande för företag vad gäller mänskliga rättigheter inte är tillräckliga utan att det behövs mekanismer för att kunna ställa företag till svars juridiskt och ge offer möjlighet till kompensation. För att verkligen komma åt problemen i dagens globaliserade värld vill vi se att alla världens företag omfattas. Vi, och flera av våra partnerorganisationer, stöttar därför det fördrag kring företagande och mänskliga rättigheter som förhandlas på FN-nivå, det så kallade ”Binding Treaty”. Om fördraget blir verklighet kommer även det att behöva implementeras på nationell nivå. Vi tror därför att kampanjen ”Visa handlingskraft” är ett bra steg på vägen och ger goda förutsättningar för Sverige och EU att bidra även till FN-processen samt vara väl förberedda när den blir verklighet.

För att bindande regler för företag vad gäller mänskliga rättigheter ska få önskad effekt även på internationella företag behöver mänskliga rättigheter vara överordnade investeringsrättigheter. Idag skyddas internationella företag av investeringsskyddsavtal som sluts mellan länder. I de ingår så kallade ISDS-mekanismer (Investor-state dispute settlement) som ger företag rätt att stämma stater i ett parallellt juridiskt system. I de överstatliga ”domstolarna” prövas fallen utifrån innehåll i handelsavtal och inte utifrån demokratiskt stiftade lagar. Åtgärder som syftar till att skydda människor och miljö ligger ofta till grund för stämningarna som de internationella företagen menar påverkar deras investeringar negativt. Risken finns att även nationella lagar kring företags skyldighet att respektera de mänskliga rättigheterna kan ses som hinder för internationella företags investeringar. Om inte dessa mekanismer i investeringsskyddsavtal ses över i samband med att lagstiftning för att skydda mänskliga rättigheter gentemot företag införs, riskerar de att bli tandlösa gentemot de internationella företagen.

Privatpersoner, företag och andra organisationer är välkomna att visa sitt stöd för kraven i kampanjen ”Visa handlingskraft”. Vissa företag har skrivit under redan innan lanseringen. Afrikagrupperna har inte på något sätt samarbetat med dessa företag. De har själva valt att skriva under och kampanjen kan inte på något sätt ses som en garant för att just de företagen har en schysst leverantörskedja. Vi ser risker med att marknaden och företag får allt mer makt över samhällets resurser och vi fortsätter att vara en kritisk röst gentemot företag i de fall vi ser att de bidrar till miljöförstöring och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Samtidigt som kampanjen ”Visa handlingskraft” drivs fortsätter vi att:

  • Lobba för FN-fördraget Binding Treaty för att få till bindande regler som omfattar alla världens företag.
  • Lobba för att mänskliga rättigheter ska vara överordnade internationella företags investeringsintressen.
  • Lyfta när människor och miljö får sina rättigheter kränkta av företag och agera därefter.

Det är en lång väg att gå för att komma till bukt med den strafflöshet för företag som råder idag. Vi hoppas att svenska politiker tar ett första steg i rätt riktning och vågar visa handlingskraft!

Håller du med? Skriv under uppropet HÄR 

Recent Posts