Att vara HBTQI-person i Namibia

Read inEnglish

The reality of a LGBTI-person in Namibia

JAY-JAY, 24 years old, is a LGBTI activist and transgender – a reality which is not the easiest in Namibia.

– I often get the question ”When did you decide to become a woman?”. Many people do not understand that it is not a choice. Nobody would choose this life voluntarily, to be exposed to discrimination daily and the constant risk of being subjected to violence. Being transgender is not a choice, you are born as it, says JAY-JAY.

Although Windhoek, compared to other parts of the country, is more accepting to LGBTI people, discrimination is still widespread. Discrimination in education, the labour market and healthcare is an everyday reality of most LGBTI people. Furthermore, the law does not guarantee LGBTI people’s rights or protection from discrimination, JAY-JAY says.

Sodomi (sex with the same sex) is still criminalized in Namibia, although not. High officials, including former president Sam Nujoma, have made several public statements where homosexual acts are condemned.

The leaders who fought to end apartheid are today against our rights, said JAY-JAY.

The social stigma is widespread and the mobility and social life of LGBTI people is strictly limited by the fear of being subjected to violence. To legally change your gender, a person has to go through a surgical gender change.

After being educated and given pedagogic tools by the Namibian civil society organization Positive Vibes, partner organization to Afrikagrupperna, JAY-JAY facilitates workshops for individuals who identify as LGBTI.

We share experiences and get to know and understand our identity. We strengthen each other and learn about our rights in a safe space where we can be ourselves.

During the workshops, participants are also informed about HIV and are given the opportunity to do an HIV-testing. The availability of care for LGBTI people is inadequate and many choose not to seek care because of the risk of being discriminated by healthcare professionals. LGBTI people are therefore one of the largest risk groups for HIV infection. –Identifying yourself as a LGBTI and suffering from HIV means double stigma, says JAY-JAY.

Although Namibia has a long way to go, both concerning change of social norms and legal protection for the rights of LGBT people, JAY-JAY is hopeful.

We are making progress. There are more and more visible organizations that fight for the rights of LGBTI people. But it’s not an easy road. As LGBTI people, we are forced to be strong every day.

Interview by Thea Holmlund

JAY-JAY, 24 år, är HBTQ-aktivist och transperson – en vardag som inte är den lättaste i Namibia.

Ofta får jag frågan ”När bestämde du dig för att du ville vara kvinna?”. Många förstår inte att det inte är ett val. Ingen skulle välja det här livet frivilligt, att dagligen utsättas för diskriminering och den ständiga risken att bli utsatt för våld. Att vara transperson är inget en väljer, en föds till det, säger JAY-JAY med eftertryck.

Trots att Windhoek, jämfört med andra delar av landet, är mer accepterande mot HBTQI-personer är diskrimineringen fortfarande utbredd. Diskriminering inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden samt vården är de flesta HBTQI-personers vardag. Lagen säkerställer heller inte HBTQI-personers rättigheter eller skydd mot diskriminering, berättar JAY-JAY.

Sodomi (sex med person av samma kön samt sex med djur eller “avvikande sexuell läggning”), vilket i sig är en diskriminerande kategorisering är fortfarande kriminaliserat i Namibia men tillämpas inte i praktiken. Höga tjänstemän, inklusive före detta president Sam Nujoma, har gjort flera offentliga uttalanden där homosexuella handlingar fördömts.

De ledare som under kampen mot apartheid kämpade för frihet och rättigheter är idag emot våra rättigheter, säger JAY-JAY uppgivet.

Det sociala stigmat är utbrett och HBTQI-personers rörelsefrihet och sociala liv begränsas av rädslan för att utsättas för våld. För att juridiskt få ändra sitt kön ställs höga medicinska krav. Då Namibias hälsosystem inte tillhandahåller könsbestämande är lagen om könsbyte i princip otillgänglig. (http://ilga.org/downloads/TLMR_ENG.pdf)

Efter att ha utbildats och fått pedagogiska verktyg av den namibiska civilsamhällesorganisationen Positive Vibes, partnerorganisation till Afrikagrupperna, leder JAY-JAY gruppdiskussioner (workshops) för personer som identifierar som HBTQI.

Vi delar erfarenheter och lär känna och förstå vår identitet. Vi stärker varandra och lär oss om våra rättigheter i ett tryggt sammanhang där vi får möjlighet att vara oss själva.

Under gruppsamtalen informeras deltagarna också om HIV och ges möjligheten att testa sig. Tillgången till vård för HBTQI-personer är bristfällig och många väljer att inte uppsöka vård på grund av risken att diskrimineras av vårdpersonal. HBTQI-personer är därför en av de största riskgrupperna för att smittas av HIV. Att identifiera sig som HBTQI-person och drabbas av HIV innebär dubbelt stigma, menar JAY-JAY.

Trots att Namibia har en lång väg att gå, både gällande förändring av sociala normer och lagliga skydd för HBTQ-personers rättigheter är JAY-JAY hoppfull.

Det blir fler och fler synliga organisationer som kämpar för HBTQI-personers rättigheter. Men det är inte en lätt väg. Som HBTQI-personer tvingas vi vara starka varje dag.

Intervju av Thea Holmlund

Namibia, HBTQ
JAY- JAY
Recommended Posts