Givare lovar fortsatt budgetstöd

Sista veckan i april sammanträdde de nitton biståndsgivare som ingår i den så kallade G-19 och fann att fjolårets resultat var tillfredsställande och som därmed garanterade fortsatt stöd från givargruppen. Av 40 specifika biståndsmål för 2008 lyckades regeringen uppfylla hälften helt och hållet medan framsteg syntes i ytterligare 15 mål. Ordföranden för G-19, irländske ambassadören Frank Sheridan, betonade givarna har full förståelse för att alla mål inte uppfyllts eftersom regeringen tvingades till ändrade prioriteringar på grund av oförutsedda prisökningar på både mat och bränsle. Sheridan påpekade ändå att trots den höga tillväxten märker få människor av någon förbättring av livsvillkoren. Därför är givargruppen nöjd med regeringens satsning på landsbygdsutveckling där fattigdomen är svårast.
En oberoende utvärdering av givarländers arbete kom fram till att av 20 utsagda mål möttes endast 11. Utvärderingen noterade att det finns stora problem med biståndets förutsägbarhet, att regler och även summor på finansiering ändras under löpande kontrakt, samt att Moçambique får alldeles för många uppdrag av enskilda givare. Frank Sheridan erkände att det finns ett behov av att samordna biståndet än mer för att reducera antalet uppdrag.
Finansminister Manuel Chang konstaterade att trots en global finanskris så fortsätter biståndsgivare att prioritera Afrika och särskilt Moçambique för att bidra till uppfyllandet av milleniemålen till år 2015. Enligt Chang hade Moçambique ifjol en tillväxt på 6,8 procent och inflation på 10,3 procent, samt att exporten var rekordhög till ett värde av 2,65 miljarder US dollar.
Mellan 2004 och 2008 fick Moçambique totalt 1 689 miljarder dollar i budgetstöd från biståndsgivare och för 2009 är 455 miljoner dollar utlovade.

Recent Posts