El Niño och klimatet (original article in eng)

Originalartikeln på engelska följer nedan.

Ett fenomen som El Niño belyser inte bara vad som händer med vårt klimat, utan också hur allt hänger ihop. Enkelt uttryckt är El Niño uppvärmning av temperaturen i Stilla havet nära ekvatorn. Detta fenomen uppträder vanligtvis i ett intervall mellan två till sju år och vart tjugonde år brukar El Niño vara mycket kraftigare än normalt, så har mönstret i alla fall sett ut tidigare. De senaste studierna visar på att, på grund av klimatförändringarna sker nu dessa ”super El Niños” istället vart tionde år och de tre kraftigaste har inträffat under de senaste årtionden.

Anabela

Anabela Lemos från Afrikagruppernas partnerorganisation Justiça Ambiental.

Det är häpnadsväckande att denna förhållandevis lilla temperaturökning i Stilla havet skapar en kedjereaktion som påverkar hela världen och orsakar stora översvämningar i Sydamerika, förändring av orkansäsongen i norra Stilla havet, vilda bränder i tropiska Sydostasien och torka i södra Afrika, bara för att nämna några. För oss i Moçambique, har torkan varit vår länk till El Niño. Vid varje “super-El Niño” har vi drabbats av torka, missväxt och brist på mat. Den senaste har påverkat över 1,5 miljoner moçambikier och de återkommande åren av torka har decimerat de lokala traditionella fröbankerna.

Det är en ”ögonöppnare” att bara lite mer än 2 graders ökning av Stilla havets genomsnittliga havstemperatur kan ge sådana drastiska konsekvenser på andra sidan jordklotet. Detta understryker ännu mer vikten av att begränsa ökningen av världens medeltemperatur till 1.5º C något som Parisavtalet misslyckats totalt med. Dessa tillkortakommanden kommer än en gång att betalas av de fattigaste och mest sårbara. Även en höjning på 1,5° C utgör en oacceptabel risk för att oåterkalleliga brytpunkter korsas och påverkar miljarder människor.

Det är viktigt att här nämna att det finns lösningar redo. De flesta av de alternativa förnyelsebara energikällorna är billigare än konventionella alternativ baserade på fossila bränslen, tillgången på kol minskar drastiskt och kol skulle kunna fasas ut redan idag. Det är bara en fråga om politisk vilja att sätta igång och minska på utsläppen.

Medan vi här i Moçambique fortfarande upplever effekterna och konsekvenserna av El Niño, blir ett annat samband klart. Att vårt klimat är kopplat till vår globala ekonomi och våra ekonomier är kopplade till nationell ekonomi och stabilitet. Medan vi drabbas av effekterna av El Niño ökar de väpnade konflikterna mellan regeringspartiet och det största oppositionspartiet; vi kommer allt närmare ett inbördeskrig; vår ekonomi har stagnerat; stora korruptionsskandaler poppar upp överallt och de ständigt ökande negativa effekterna av förstörande megaprojekt börjar nu visa sin rätta färg. Det är inte en tillfällighet, eftersom ekonomin fortfarande är kopplad till mark eller vad som finns under den, och klimatförändringarna har sin starkaste negativa påverkan på denna mark vi är så beroende av. Det ökande problemet med landgrabbing som förekommer i Moçambique är ett tydligt exempel på att makten över marken är oerhört viktigt i det rådande ekonomiska systemet.

Vår planet är ett slutet system och tills nu har vi interagerat med det i våra nationella bubblor. Den enda vägen ut ur denna klimatröra är gemensamma globala åtgärder. Enkelt uttryckt vi behöver SOLIDARITET.

Anabela Lemos

Justiça Ambiental

 

El Nino and climate

The global climate is a complicated system, but as with all complex systems one can look at the sub-components to help understand the big picture. The intensity, frequency and location of droughts, hurricanes, floods and other weather phenomenons tell you a lot of what happening to our climate, but one of the phenomenons that really exposes not only whats happening to our climate, but also how everything in interconnected, are the El Niño events. In simple terms El Niño is the warming of ocean temperatures in the Pacific Ocean near the equator. It typically occurs every two to seven years, with very strong El Niño’s occurring every 20 years, or at least that was the pattern. The latest studies have shown that due to climate change these “super-El Niños” are now occurring every 10 years and the 3 largest have been during the past 3 decades (1982-83, 1997-98, 2015-16).

Anabela

Anabela Lemos from Afrikagrupperna’s partner organisation Justiça Ambiental.

What’s amazing is that this simple temperature increase in the Pacific creates a chain reaction that affects the whole world, causing major flooding in South America, hurricane season in the North Pacific, wild fires in tropical southeast Asia and droughts in southern Africa, just to name a few. For us in Mozambique, the droughts have been our link to El Niño. For each of “super-El Niños” we had drought, crop failure and food shortages. This last one has affected over 1.5 million Mozambican’s and the consecutive years of drought has decimated the local traditional seed banks.

Its eye opening that a little over 2ºC increase in the average ocean temperatures of the pacific can have such drastic impacts on the other side of the world. This highlights the importance of limiting the global average temperature increase to 1.5ºC and way the Paris agreement has failed us all. The 1.5°C guardrail poses an unacceptable risk of crossing irreversible tipping points, impacting billions of people. As one Friend of the Earth (FOE) climate coordinator stated “simply signing the Paris Agreement without any substance on implementation and ambition is irresponsibly insufficient”. The science accounting does not balance with the global pledges and commitments, and the resulting deficit will be paid again by the poorest and most vulnerable.

If a little over 2ºC increase in one of our ocean can have these impacts its scary what a 2ºC plus increase in global average temperature will do, and from what the science is showing, it reads more like fictional horror story. Only problem is that as time passes it becomes non-fiction, because, sadly science has been getting their prediction right.

Now, before I scare you off with all this bad news you must let me mentioned the good news, and that news is that the solutions are available and ready. I recent study from Friend of the Earth showed that just the wealth of the 53 richest people is enough to power the whole of Africa with clean renewable energy. Most of the renewable energy options are cheaper than conventional fossil based options, and options like coal are in drastic decline and could be already phased out in today’s reality. Its just a matter of political will to start drastic emission reductions.

While us here in Mozambique are still experiencing the effects and the impacts of El Niño, another interconnectedness becomes clear. That our climate is connected to our global economy and our economies are linked to national economy and stability. While we are being hit by the impacts of El Niño, armed conflict between the ruling party and the main opposition party is on the increase, getting ever closer to out right civil war; our national economy has slowed down; huge corruption scandals are popping up all over the place; and the ever increasing impacts of the destructive mega projects are now starting to show their true colours. Its not coincidence, as economies are still linked to land, or whats under it, and climate change has its strongest impacts on this very land we so badly depend on. The ramped landgrab occurring in Mozambique is as a clear example as one can find of the importance of land to the current economical system.

Our planet is a closed system and till now we have been interacting with it in our national bubbles. The only way out of this climate mess is joint global action. Simply put we need SOLIDAIRTY.

Anabela Lemos

Justiça Ambiental

Recent Posts