Ny rapport: Systembolagets hållbarhetsarbete: Ömsom vin ömsom vatten

Systembolaget har gjort framsteg i sitt hållbarhetsarbete och bland annat bidragit till en ökad medvetenhet om
sociala frågor och fackliga rättigheter i länder med svag arbetsrätt. Men ambitionsnivån kan höjas väsentligt,
såväl hos Systembolaget som dess svenska leverantörer. Det visar en uppföljningsrapport från Swedwatch.
Utsatta lantarbetare i populära vinländer som Chile, Sydafrika och Argentina sliter hårt för en lön som inte går
att leva på. De har ofta informella kontrakt, en otrygg bostadssituation och svårt att organisera sig fackligt. Det
visade en rapport som Swedwatch gjorde 2013. Som en av världens största inköpare har statliga Systembolaget
både ett ansvar och en möjlighet att påverka miljö och arbetsvillkor, men rapporten 2013 pekade på ett antal
brister i bolagets arbete för en hållbar leverantörskedja.

Uppföljningsrapporten ”Ömsom vin ömsom vatten” som Swedwatch lanserar idag, tillsammans med
Latinamerikagrupperna och Afrikagrupperna, visar på vissa förbättringar. Till det positiva hör att
Systembolagets revisioner har gått från att granska storsäljare till att fokusera på vinproducenter med de
potentiellt största problemen. Den nya revisionsmetoden testas skarpt senare i höst då fem revisioner är
planerade.

– Först om något år får vi se resultaten i praktiken, men att revisionen fokuserar på risk och nu även inkluderar
underleverantörer är positivt. Liksom i andra branscher är det där de allvarliga bristerna ofta gömmer sig.
Samtidigt är Systembolagets arbete med att påverka övergripande problem, som svag arbetslagstiftning, minst
lika viktigt som kontroll hos enskilda producenter, säger Åse Botha på Swedwatch som gjort uppföljningen.

Rapporten pekar på att Systembolagets och de nordiska monopolens gemensamma arbete med sådan
påverkan har gett resultat. Bland annat har en lag om förbud mot fackliga rättigheter i Chile justerats. Men
Swedwatch rekommenderar att ambitionsnivån höjs och att dialogen involverar fler röster från arbetarsidan.

– Lantarbetarorganisationerna och de fackliga rörelserna företräder arbetarnas intressen. Systembolaget måste
säkerställa att de involveras i processerna, säger Gabi Björsson generalsekreterare på Afrikagrupperna.

En annan rekommendation i rapporten är att styrelse och ägaren, svenska staten, sätter press på tydligare
hållbarhetsmål för leverantörskedjan.

– Idag saknas en tydlig styrning för att säkerställa en hållbar leverantörskedja. Systembolaget måste
sätta relevanta strategiska hållbarhetsmål när det gäller miljö och sociala aspekter, säger Annelie Andersson,
ordförande för Latinamerikagrupperna.

Även de svenska importörerna, vilka är en viktig länk i kedjan eftersom de ska se till att uppförandekoden
vidareförmedlas, granskas i rapporten. Över lag är importörerna mer aktiva idag jämfört med 2013. Men det är
fortsatt stora skillnader i ambitionsnivå. En av Systembolagets största leverantörer Oenoforos, med storsäljare
som Umbala, publicerar till exempel ingen information om sitt hållbarhetsarbete.

En annan fråga som lyfts i rapporten är att Systembolaget behöver undersöka hur producenter och importörer
som arbetar långsiktigt och seriöst med hållbarhetsfrågor ska kunna premieras. Idag görs en aktiv insats för att
få in fler etiska och ekologiska produkter i sortimentet, men det finns också producenter som är seriösa och har
bra arbetsvillkor men av olika skäl inte är certifierade.

För mer info:

Åse Botha, ansvarig rapportförfattare, Swedwatch, 076 223 69 10, e-post: ase@swedwatch.org
Ladda ner rapporten

Recommended Posts