#NO MORE MACHO – Årets 16 days of activism kampanj är på gång!

(English translation below)

Erika Eckeskog Kalu står upp för en värld fri från genusbaserat våld

Erika Eckeskog Kalu står upp för en värld fri från genusbaserat våld

På medlemsmötet i oktober skapades årets virtuella kampanj för 16 days of activism against gender based violence. Kampanjen går av stapeln mellan 25 november och 10 december. Medlemmarna beslutade att temat för i år är maskulinitetsnormer. Detta visas bland annat med hashtaggen #NoMoreMacho. Ordet ’macho’ syftar till de negativa aspekter av maskulinitetsnormer som präglas av bland annat aggressivitet och makt. Det finns forskning som visar en tydlig koppling mellan mäns attityder kring jämställdhet och deras våldsutövande. Stereotypa idéer om könsroller och sexualitet drabbar både män och kvinnor, pojkar och flickor och personer med annan könsidentitet.

Nike Dahlskog, vice ordförande i Afrikagruppernas styrelse och medlem i kampanjens aktivistgrupp säger:

”Kampanjen 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence är en möjlighet för oss att visa vår solidaritet i kampen mot könsbaserat våld. Våld mot kvinnor är fortfarande ett av världens största folkhälsoproblem och kvinnor har inte i samma utsträckning som män tillgång till sina rättigheter. Vi vill med vår medverkan i kampanjen, tillsammans med våra partnerorganisationer, stå upp mot det förtryck och det våld som drabbar kvinnor.” 

Ruth Jaime står upp för en värld fri från genusbaserat våld

Ruth Jaime står upp för en värld fri från genusbaserat våld

Vad händer under kampanjen?

På vår blogg publiceras inlägg under de 16 dagarna som på olika sätt lyfter frågan; hur ser maskulinitetsnormen ut och vad får den för konsekvenser för individer, grupper och samhället?

Liksom under förra årets 16 days of activism kampanj kommer vårt budskap att spridas på Instagram med hjälp av foton av våra händer. Delta du också!

  1. Skriv #NO MORE MACHO i din handflata
  2. Fota dig själv
  3. Dela din bild i sociala medier med informationen nedan:

#NoMoreMacho
#16days
#Afrikagrupperna

Vi använder taggarna tillsammans med meningen ”Jag står upp för en värld fri från genusbaserat våld.” Den som önskar kan lägga till följande: ”Utmana maskulinitetsnormen” eller ”Utmana könsnormerna”.

Om 16 days of activism

I år är det 24:e året som den globala kampanjen 16 days of activism against gender based violence genomförs. Under åren har organisationer, regeringar, FN-organ och individer från 180 länder engagerat sig för att stoppa våld mot kvinnor. Kampanjen använder de 16 dagarna mellan internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor 25 november, och internationella dagen för mänskliga rättigheter 10 december.

Om genusbaserat våld

Med genusbaserat våld menas oftast mäns våld mot kvinnor och flickor, men det kan även innebära våld mot hbtq-personer. Denna typ av våld är en grov kränkning av mänskliga rättigheter. En av tre kvinnor runtom i världen har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld under sin livstid.  Ungefär hälften av de sexuella övergreppen sker innan 16 års ålder. Våld mot kvinnor sker överallt och begränsas inte av sociala eller ekonomiska faktorer. Det kan bland annat orsaka fysiska och psykiska problem, oönskade graviditeter, ökad risk för överföring av hiv och dödsfall.

Läs mer om maskulinitetsnormer här.


#NO MORE MACHO – The 16 Days of Activism Campaign starts tomorrow!

During the members’ meeting in October, this year’s virtual campaign 16 Days of Activism was created. The campaign runs between November 25th and December 10th. The members decided that this year’s theme will be the traditional masculine norms. This is shown with the hashtag #NoMoreMacho. The word ‘macho’ relates to the negative aspects of masculine norms, characterised by aggressiveness and power. Research shows a clear connection between men’s attitudes towards gender equality and their use of violence. Stereotypical ideas about gender roles and sexuality affect both men and women, boys and girls and people of other gender identities.

Nike Dahlskog, vice chair person of the board of Afrikagrupperna and member of the campaign’s activist group says:

”The campaign 16 Days of Activism against Gender Based Violence is an opportunity for us to show our solidarity in the fight against gender based violence. Violence against women is still one of the world’s greatest public health problems and women do not have access to their rights to the same extent as men. With our participation in the campaign, we want to stand up against the oppression and violence that affects women together with our partner organisations.”

What happens during the campaign?

During the 16 days we will post blogs related to the issue of gender based violence and masculine norms; what do they look like and what consequences do they bring for individuals, groups and society?

Just as last year our message will be spread through pictures of our hands in social medias. Why not take part yourself!

  1. Write #NO MORE MACHO in the palm of your hand
  2. Take a picture of yourself
  3. Share your picture in social media with below information:

#NoMoreMacho
#16days
#Afrikagrupperna

We use these hashtags with the sentence “I stand up for a world free from gender based violence.” Whoever wishes may also add “Challenge the masculine norms” or “Challenge the gender norms”.

About 16 Days of Activism

This year marks the 24th year of the 16 Days of Activism against Gender Based Violence campaign. During the years, organisations, governments, UN bodies and individuals from 180 countries, have committed to stop violence against women. The campaign uses the 16 days from November 25th, the International Day for the Elimination of Violence against Women, to December 10th, Human Rights Day.

About Gender Based Violence

Gender based violence often refers to men’s violence against women and girls, but it can also involve violence against LGBTI-people. This type of violence is a serious violation of human rights. One out of three women in the world have been exposed to physical or psychological violence during their lifetime. About half of the sexual assaults occur before the age of 16. Violence against women takes place everywhere and is not limited by social or economic factors. It can, amongst other things, cause physical and psychological problems, unwanted pregnancies, and increase the risk of HIV transmissions and deaths.

Read more about masculine norms here (in Swedish).

Recommended Posts