Maskulinitetsnormen och abort: vad får det för konsekvenser för kvinnor i reproduktiv ålder?

(English translation below)

Matilda Strömberg

Matilda Strömberg

Vi på RFSU:s aborträttsnätverk vill dela med oss av ett antal argument och slå hål på ett antal myter för att värna om kvinnors reproduktiva rättigheter och den svenska aborträtten. Vi har även gjort en film om konsekvenserna när abort är olagligt och osäkert – se den här: Jag fick resa.

1)     Alla kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och hälsa

“Jag känner en 17-årig flicka som blev våldtagen. När han fick reda på att hon blivit gravid flydde han till en annan stad. Pappan till flickan ville inte att hon skulle bo hemma längre och sa: “åk hem till din man”. Hon mådde dåligt och det gick rykten om att hon ville ta livet av sig. Jag pratade med pappan och försökte förklara för honom att hans beteende gjorde flickan desperat. Pappan vägrade. Vi i grannskapet engagerade oss och såg till att hon fick sin sjukförsäkring och kunde föda på ett sjukhus utan problem. Men än idag har hon inte fått någon sinnesro.” – Man 52 år, Rwanda

Att bestämma över sin egen kropp är en mänsklig rättighet som förnekas när abort är olagligt.  En kvinna som inte vill fullfölja sin graviditet har begränsade alternativ och en oönskad graviditet kan därav leda till allvarliga konsekvenser för kvinnans psykiska och fysiska hälsa. Män behöver inte ta samma konsekvenser av en oönskad graviditet som kvinnor gör och bestämmer på så vis i högre grad över sin egen kropp.

Jessica Påfs

Jessica Påfs

2) Rätten till abort ger ett mer jämställt samhälle

“När jag kom tillbaka från sjukhuset hade min chef redan anställt en annan. Hon sa att hon visste att jag hade gjort abort, men jag hade fått ett missfall. Hon sa att hon visste att jag hade tagit några piller och att alla på jobbet visste om aborten. Jag försökte förklara för henne, men hon lyssnade inte. Hon sa att jag gjort mig skyldig till en illegal handling.” – Kvinna 24 år, Uganda.

Rätt till preventivmedel och fri abort är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Om en kvinna har möjlighet att besluta om, när och hur många barn hon ska ha, då har hon även större chans att påverka sina möjligheter till utbildning och arbete. När rätten till abort inte finns moraliseras, stigmatiseras och kriminaliseras även missfall och aborter utförs under osäkra förhållanden. Detta påverkar inte endast en kvinnas tillgång till vård, men får också sociala påföljder som utfrysning, avsked eller t.o.m. fängelse. Män möter aldrig samma konsekvenser och hamnar inte utanför samhället som kvinnan kan göra.

3) Restriktiv abortlagstiftning minskar inte antalet aborter

En restriktiv abortlagstiftning leder inte till färre aborter utan till att aborter utförs under osäkra former. Det gör att en restriktiv abortlagstiftning istället ökar risken för allvarliga komplikationer och dödsfall. Forskare uppskattar att en femtedel av mödradödsfallen i delar av Afrika sker till följd av en osäker abort, men exakta siffror finns inte. Det är omöjligt att veta hur många som dör på grund av att aborter inte är tillgängliga och lagliga. Men en sak är säker, restriktiv abortlagstiftning är ingenting som minskar antalet aborter och män måste ta sitt ansvar för att arbeta för legal och säker abort.

Uppskattade siffror av antal osäkra aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år. (WHO, 2008)

bild

Källa: Unsafe abortion: global and regional estimates of incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2008.

4) Kvinnor runt om i världen riskerar dagligen sina liv i osäkra aborter

“Efter två månader utan mens började jag misstänka att jag var gravid. Mina vänner hade sagt att man kan provocera fram en abort själv. Jag gick genast in på toaletten med två Cassava pinnar som jag körde in i min livmoder. Jag hatade mig själv där och då, men jag hade inget val. Utan föräldrar eller man kunde jag inte ta hand om ett barn av både ekonomiska och sociala skäl. Mitt enda val var att ta saken i egna händer. Dagen efter kom blödningen, min mormor blev rädd och jag berättade allt.” – kvinna 28 år, Rwanda.

Kvinnor som inte har tillgång till abort blir tvungna att ta risker med ibland dödlig utgång. Många gånger är det socioekonomiska faktorer som påverkar kvinnans eller partners beslut till abort, eller att hon bryter mot normen med att bli gravid utanför äktenskap. Att provocera fram en abort, själv eller med hjälp av någon under osäkra förhållanden, kan medföra svåra skador på livmodern, vilket ibland leder till att hela livmodern måste opereras bort för att kvinnans liv ska kunna räddas. Männen behöver aldrig riskera att bli av med sina reproduktiva organ eller förmåga att bli förälder till följd av en oönskad graviditet.

Män och kvinnor har lika mycket ansvar för att en kvinna har blivit oönskat gravid. På många platser i världen blir kvinnor oönskat gravida för att de inte har möjlighet att förhandla om säkert sex. Att män också står upp för aborträtten och det delade ansvaret borde vara en självklarhet med tanke på att det handlar om grundläggande mänskliga rättigheter som vi alla bär lika mycket ansvar för. För ett mer jämlikt samhälle där män tar lika stort ansvar för oönskade graviditeter behöver vi motverka maskulinitetsnormen.

RFSU:s aborträttsnätverk består av 155 aborträttsförespråkare. Abort har varit lagligt i Sverige i 40 år och vi vill stå upp för allas rätt till fri abort. Nätverket vill främja aborträtten genom att aktivt kunna möta okunskap, myter och de konservativa vindar som blåser över Sverige och internationellt. Som medlem i RFSU kan du gå med i vårt nationella nätverk. Du hittar oss på: http://www.rfsu.se/sv/RFSU-nara-dig/Abortrattsnatverket/

Matilda Strömberg
Jessica Påfs

Text skriven av aktivister från rfsu:s aborträttsnätverk: Matilda Strömberg, sexualupplysare RFSU och kommunikatör Helsingborgs stad samt Jessica Påfs, doktorand internationell hälsa, Uppsala Universitet.

Det finns fortfarande myter om abort, läs nedan…

bild 2

 


Norms of Masculinity and abortion: what consequences does it bring for women of reproductive age?

We, from RFSU’s right to abortion network, want to share with you a number of arguments and dispel a number of myths to protect women’s reproductive rights and the Swedish right to abortion. We have also made a film about the consequences of illegalising abortion – watch it here.

1)      All women have the right to decide over their own body and health

“I know a 17 year old girl who was raped. When he found out that she had become pregnant he flew to another city. The father of the girl did not want her to stay at their house anymore and said: ‘go home to your man’. She felt unwell and rumour said she wanted to kill herself. I spoke to the father and tried to explain to him that his behaviour made the girl desperate. The father refused. We in the neighbourhood got involved and made sure that she had her health insurance and could give birth in a hospital without complications. But to this day, she has not gotten any peace of mind.” – Man 52 years old, Rwanda

To decide over your own body is a human right that is denied if abortion is made illegal. A woman that does not want to follow through on her pregnancy has limited options, should she not have a social network which would allow her to gain access to abortion. An unwanted pregnancy may lead to serious consequences for the woman’s mental and physical health. Men do not have to endure the same consequences as women do from an unwanted pregnancy, and therefore they decide over their bodies to a higher extent.

2)      The right to abortion provides a more equal society

“When I came back from the hospital, my boss had already hired someone else. She said that she knew I had had an abortion, but I had a miscarriage. She said that she knew I had taken some pills and that everyone at work knew about the abortion. I tried to explain to her but she did not listen. She said I was guilty of an illegal action.” Woman 24 years old, Uganda.

The right to contraceptives and a free abortion is a prerequisite for an equal society. If a woman has the opportunity to decide if, when and how many children she will have, she has a greater chance of affecting her opportunities to education and work. When the right to abortion does not exist, also miscarriage becomes moralised, criminalised and stigmatised, which leads to insecure abortions. This not only affects a woman’s access to health care, but also has social costs such as ostracism, dismissal or even prison. Men never meet the same consequences or face exclusion from society, as women do.

3)      Restrictive anti-abortion laws do not reduce the number of abortions

Restrictive abortion laws do not lead to a reduction in the number of abortions, it only increases the insecure abortions. Therefore, restrictive anti-abortion laws instead increases the risk of serious complications and deaths. Researchers estimate that a fifth of maternal deaths in parts of Africa happen due to insecure abortions, but there are no exact figures. But one thing we know for certain, restrictive anti-abortion laws do not reduce the number of abortions and men have to take their responsibility and work for legal and secure abortions.

4)      Women around the world risk their lives during insecure abortions on a daily basis

“After two months without a period I started to suspect that I was pregnant. My friends had told me that you can cause an abortion on your own. Immediately, I went into the bathroom with two cassava sticks which I shoved in my uterus. There and then, I hated myself, but I had no choice. Without parents or a husband I could not take care of a child due to both economic and social reasons. My only choice was to take the matter into my own hands. The day after, the bleeding came. My grandmother was scared and I told her everything.” – Women 28 years old, Rwanda.

Women who do not have access to abortion have to take risks, sometimes lethal. Many times, it is the socioeconomic factors that affect the woman’s or the partner’s decision to have an abortion. Or it is the fact that she breaks the norm by becoming pregnant outside of marriage. To cause an abortion, by yourself or with the help of someone else under insecure conditions can bring serious damage to the uterus, which sometimes means that the whole uterus must be taken out to save the life of the woman. Men do not ever have to risk losing one of their reproductive organs or ability to become a parent as a consequence of an unwanted pregnancy.

Men and women are equally responsible for a woman’s unwanted pregnancy. In many places in the world, women become pregnant because they do not have the opportunity to negotiate on safe sex. For men to stand up for the right to abortion and the shared responsibility should be a given considering that this is about basic human rights that we all are equally responsible for. To reach a more equal society where men take equal responsibility for unwanted pregnancies we need to counteract the masculinity norms.

RFUS’s right to abortion network consists of 155 pro-abortion advocates. Abortion has been legal in Sweden for 40 years and we want to stand up for everyone’s right to free abortion. The network wants to promote free abortion by actively meeting ignorance, myths and the conservative winds blowing in Sweden and internationally. As a member of RFSU you can join our national network. You will find us here.

Matilda Strömberg
Jessica Påfs

Text written by activists from RFSU’s right to abortion network: Matilda Strömberg, Sexual Educator RFSU and Communications Officer Helsingborg City and Jessica Påfs, Doctoral student Global Health, Uppsala University. 

Recommended Posts