Mäns våld mot kvinnor är en mansfråga

(English translation below)

claes_borgstromFN:s förre generalsekreterare, Kofi Annan, har understrukit att mäns våld mot kvinnor är ett globalt fenomen som inget land, inget samhälle och inga befolkningsgrupper är immuna mot.

Det är angeläget att se mäns våld mot kvinnor som en del av ett mönster. Det är ett strukturellt fenomen som inte kan elimineras med individinriktade åtgärder. Alldeles självklart ska samhället vidta alla tänkbara åtgärder för att skydda kvinnor mot könsbaserat våld. Naturligtvis ska det finnas ett straffrättsligt förfarande mot män som misshandlar kvinnor. Män som vill ändra sitt beteende ska självfallet få adekvat hjälp.

Men högsta tänkbara skyddsnivå och bästa tänkbara eftervård kan aldrig vara målet i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Det enda tänkbara målet är att avskaffa det könsbaserade våldet mot kvinnor.

Hur ska det gå till? Svaret är enkelt – genom att uppnå jämställdhet. I ett samhälle där det råder verklig, reell jämställdhet förekommer inte könsbaserat våld.  Men om svaret är enkelt så är genomförandet desto svårare. Men det går.

En av många förutsättningar är att normen för hur en man ska vara förändras, eller snarare försvinner. Att vara människa är fullt tillräckligt, det finns ingen anledning att dessutom vara man.

Kofi Annan poängterade också att mäns våld mot kvinnor inte är en kvinnofråga, det är en samhällsfråga. Jag håller med men vill nog vara ännu tydligare – det är en mansfråga. Kvinnor ska inte sluta att bli slagna, män ska sluta att slå.

Claes Borgström

Claes Borgström är jurist och vänsterpartistisk politiker. Mellan 2000 och 2007 var han Sveriges jämställdhetsombudsman.


Men’s Violence against Women – a men’s issue

The former general secretary of the UN, Kofi Annan, have highlighted that men’s violence against women is a global phenomenon that no country, no society and no population groups are immune to.

It is necessary to view men’s violence against women as part of a pattern. It is a structural phenomenon that cannot be eliminated through actions focusing on the individual. Naturally, society should take all imaginable measures to protect women against gender based violence. Certainly there should be criminal proceedings against men who abuse women. Men who wish to change their behaviour should of course receive adequate help.

But the highest possible level of protection and the best possible aftercare should never be the goal in the work against men’s violence against women. The only conceivable goal is to abolish the gender based violence against women.

How will this happen? The answer is simple – by achieving gender equality. In a society with real, actual gender equality, gender based violence will not occur. But if the answer is simple, the realisation is more difficult. But it is possible.

One of the many preconditions is that the norm of how a man should be changes, or rather disappears. Being human is quite sufficient, there is no reason to also be a man.

Kofi Annan also pointed out that men’s violence against women is not a women’s issue, but a societal issue. I agree but I want to put it even more clearly – it is a men’s issue. Women should not stop being abused, men should stop abusing.

Claes Borgström

Claes Borgström is a lawyer and left wing politician. Between 2000 and 2007 he was the Gender Equality Ombudsman of Sweden.

 

Recommended Posts