Extractivism – how resource conflicts plays out on women’s bodies

(Svensk översättning nedan)

profile picture june 2013The Nigerian military invades villages in Ogoniland and other parts of the oil-producing Niger Delta and, as part of their campaign of instilling fear and subduing local oil-affected populations, members of the military are reported to gang rape village women. This narrative was repeated many times over at a recent WoMin-led meeting ‘African Women Uniting for Energy, Food and Climate Justice’ held in Port Harcourt, Nigeria at the beginning of October. Has there been justice for women, have any cases been brought against the military, was our question? No.

The Nigerian story is not a new one – it is echoed in the stories of women from extractives impacted communities and women artisanal miners from Tanzania, Zimbabwe, Uganda, South Africa, the Democratic Republic of the Congo (DRC) and Sierra Leone. And, it is shared by women living in other parts of the world – Papua New Guinea, Guatemala and Peru. The forms of sexual violence identified include rape (and very specifically gang rape), sexual harassment, and strip and search activities. The corporations implicated are Canadian, German and British, the ones we know of at least. In many of the cases that have come to our attention, the military is implicated and often found acting alone, but always in service of a corporate/s waiting in the wings, with the usual seduction of shares and pay offs to corrupt politicians, or in concert with the corporates and their security wings.

The stories we know about are the ones which have been documented and acted upon with the support of human rights legal organisations, and solidarity civil society organisations, including Churches. But, are these cases isolated and particular? WoMin thinks no. We are of the view that women in many other extractives impacted communities across Africa, and other parts of the world, endure the same violations. But because they and their communities are found in isolated rural settings with few means to attract the attention of media and support organisations, stories of repression and dispossession, including women’s experiences of violence, go unreported.

To respond to this significant gap in women’s organising in Africa, WoMin has initiated the development of a one-year exploratory project ‘Extractivism, Militarisation and Violence against Women’ which we implement from March 2016 once our team in place. This project will initially be implemented in two pilot countries in the region and aims to “strengthen the capacity of African civil society organisations to undertake an integrated women-centred and women-led response to the systemic problem of repression and violence, and most specifically violence against women, related to extractives industries and mega-development projects.”

This work will help to make visible what is invisible, and strengthen the collective voice of women for justice. Deep meaningful justice for women can however only be obtained under a radically transformed society under a different development paradigm, and so WoMin will continue in its quest for this deep transformation hand-in-hand with numerous others.

Samantha Hargreaves

Samantha Hargreaves is The WoMin Alliance regional coordinator.


Extraktivism – hur resurskonflikter påverkar kvinnors kroppar

Den nigerianska militären invaderar byar i Ogoniland och andra delar av oljeproducerande Niger Delta. Som en del av deras kampanj i att ingjuta rädsla och undertrycka de oljedrabbade lokalinvånarna har medlemmar av militären gängvåldtagit kvinnor i byarna. Denna berättelse upprepades många gånger under WoMins senaste möte ’Afrikanska kvinnor förena er för energi-, mat- och klimaträttvisa’ i Port Harcourt, Nigeria, i början av oktober. Har någon rättvisa skipats för kvinnorna? Har några anmälningar gjorts mot militären? Nej.

Denna berättelse från Nigeria är inte ny, den har upprepat sig i berättelserna från kvinnor i andra samhällen påverkade av extraktivism och kvinnor som arbetar med småskalig gruvdrift från Tanzania, Zimbabwe, Uganda, Sydafrika, Demokratiska republiken Kongo och Sierra Leone. Även kvinnor från andra delar av världen delar med sig av liknande historier, Papua Nya Guinea, Guatemala och Peru. De former av sexuellt våld som identifierats inkluderar våldtäkt (mer specifikt gängvåldtäkt), sexuella trakasserier, och kroppsvisiteringar. De inblandade företagen som vi känner till är från Kanada, Tyskland och England. I många av de fall vi blivit uppmärksammade på är militären inblandad och agerar skenbart ensam. Men de tjänar alltid ett eller flera företag som väntar i kulisserna med de vanliga förförelserna av andelar och mutor till korrupta politiker.

Historierna vi har fått berättade för oss är de som blivit dokumenterade och lett till aktioner av människorättsorganisationer och solidaritetsorganisationer, även kyrkor. Men, är dessa isolerade undantagsfall? WoMin tror inte det. Vi tror att kvinnor i många andra samhällen påverkade av extraktivism, i Afrika och andra delar av världen, uthärdar samma övergrepp. Men eftersom de och deras samhällen befinner sig i isolerade landsbygdsområden har de få möjligheter att dra till sig medias eller stödorganisationers uppmärksamhet. Därmed förblir kvinnors berättelser om repression och fördrivning, samt kvinnors upplevelser av våld, odokumenterade.

För att adressera detta signifikanta gap i kvinnors organisering i Afrika, har WoMin initierat ett ett-årsprojekt av explorativ natur kallat ’Extraktivism, Militarisering och Våld mot Kvinnor’ som implementeras i mars 2016. Initialt kommer projektet att implementeras i våra två pilotländer i regionen och ämnar att ”stärka kapaciteten hos afrikanska civilsamhälleorganisationer att kunna anta ett integrerat, kvinnocentrerat och kvinnolett initiativ som adresserar det systematiska förtryck och våld, specifikt våld mot kvinnor, som hänger samman med utvinningsindustrin och megaprojekt.”

Arbetet kommer att synliggöra det osynliga, och stärka den kollektiva kraften hos kvinnor för en ökad rättvisa. Djupgående, meningsfull rättvisa för kvinnor kan bara uppnås i ett radikalt förändrat samhälle under en annan utvecklingsparadigm, varför WoMin kommer att fortsätta sitt arbete i frågan för denna djupa transformation, tillsammans med flertalet andra aktörer.

Samantha Hargreaves

Samantha Hargreaves är regional koordinator för WoMin.


 

Recommended Posts