Dags att börja diskutera mansrollen

(English translation below)

Johanna Arkåsen står upp för en värld fri från genusbaserat våld

Johanna Arkåsen står upp för en värld fri från genusbaserat våld

När en kompis till mig väntade barn berättade hon för mig att hon inte visste vilket kön som var värst: om hon fick en flicka skulle flickan riskera att bli våldtagen, men om hon fick en pojke skulle pojken riskera att en dag bli en våldtäktsman. Oavsett vilket kön barnet föddes med skulle hen utsättas för risker. Den här föräldern försökte på något sätt förbereda sig på det värsta som skulle kunna hända barnet många år framåt i tiden. Att redan som blivande förälder oroa sig för hur mäns våld mot kvinnor kan ta sig uttryck känns väldigt sorgligt. Men det är så verkligheten ser ut, kvinnor är utsatta för ett strukturerat förtryck, ofta i form av våld.

På flera krigsdrabbade platser i världen är många våldtäktsmän fortfarande fria. Under kriget i Bosnien och Hercegovina 1992-1995 beräknas 20 000 våldtäkter ha ägt rum. Endast 30 av dessa uttryck av mäns våld mot kvinnor har lett till åtal. Varje dag ser kvinnorna som blivit våldtagna sina förövare på gatan. Trots att det är 20 år sedan det hände. Rättssystemet prioriterar inte detta och kvinnorna är fortfarande belagda med skam. Skammen gör att det blir svårt, trots att det inte är kvinnorna som valde att bli våldtagna. De blev bara utsatta för mäns systematiska våld.

Vi har alla olika syn på och erfarenheter av mäns våld mot kvinnor. Tyvärr är det ett dolt problem som jag tror pågår mycket mer än vad som syns och hörs. För att få våldet att minska tror jag att vi måste diskutera mansrollen. Vad är det som gör att vissa män tycker att det är okej att våldta en kvinna? I fall av massvåldtäkter, varför vågar inte några av de som blivit beordrade säga nej och stå emot auktoriteten? Jag förstår att detta kan vara oerhört svårt. Men någonstans måste det börja. Vi har inget att förlora, mansrollen måste tålas att diskuteras. En vit heterosexuell man är normen i vårt samhälle och det är det som allt jämförs emot. Det som avviker från normen ifrågasätts och anses vara onormalt.

Jag hoppas att blogginläggen som publiceras här under kampanjen kommer att väcka ert intresse och att ni börjar diskutera maskulinitetsnormen. Förhoppningsvis ger det oss en och annan aha-upplevelse och vi kan börja gå emot en förändring.

Johanna Arkåsen

Johanna är ordförande i Afrikagruppernas styrelse samt Grant Manager på organisationen Kvinna till Kvinna.


Time for a discussion on the male gender role

When a friend of mine was expecting a baby she told me that she did not know what gender would be the worst: if she was to have a girl, there was a risk that the girl would get raped, while if she was to have a boy, there was a risk for the boy to become a rapist. No matter the gender of the child s/he would be exposed to risks. This parent somehow tried to prepare for the worst thing that could happen to the child in the future. It seems very sad to have to worry about how men’s violence against women can come to affect your child even before the baby is born. But that is the reality of today, women are exposed to a structural oppression, which often takes the shape of violence.

In several war-affected places in the world, many rapists still walk free. During the war in Bosnia and Hercegovina 1992-1995 approximately 20 000 rapes took place. Charges were made against merely 30 of these manifestations of gender based violence. Every day these women who have been raped see their perpetrators on the streets. Even though the crime happened 20 years ago.  They are not prioritized by the legal system and the women are still shamed, despite it not being their choice to be raped. They were mere victims of the systematic violence by men.

We all have different perspectives and experiences of men’s violence against women. Unfortunately it is a hidden problem that happens more than we know of. To reduce the violence we must discuss the male gender role. Why do some men find it okay to rape a woman? In the case of mass rapes, why do not some of the people who are given orders stand up against authority? I understand that this must be incredibly difficult. But it has to begin somewhere. We have nothing to lose – we must be able to discuss the male gender role. A white heterosexual man is the norm in our society and to this norm we compare everything. Whatever differs from the norm is being questioned and considered abnormal.

I hope that the blog posts being published here during the campaign will raise your interest in the matter to be encouraged to discuss the masculine norms. Hopefully this will give us several eye-openers and we can start working towards a change.

Johanna Arkåsen

Johanna is the chair person of Afrikagrupperna’s board, and Grant Manager for the organisation Kvinna till Kvinna.

Recommended Posts