A Few Good Men?

(Svensk översättning nedan)

BilleneFour of the seven that have been approached and agreed to convene are in one room together for the first time. The topic for that evening and subsequent ones to come: masculinities! One of them recalls the case of a high-school girl that was gang-raped and died a few days later. He shares that future responses should not be just reactive and that there is a need for a proactive and sustained engagement. Another one chimes in on how he has become much more aware of his privileges as a man and the focus of this initiative must include an examination into male privileges. The issue of feelings of ownership, entitlement and control of women and their bodies as an increasing male norm is raised by another participant, while a fourth discusses the use of language and how the lack of equivalent terminologies in the local dialect limits gender neutrality in speech and written form.

Such is the conversation being had on a cool November evening with the prospect for many more of such evenings to happen among and beyond these men in Ethiopia. They have come together because they have realized, reflected and committed to not continue being the bystanders when issues of gender based violence (GBV) and violence against women (VAW) keep ravishing the city of their birth, growing and knowing – Addis Ababa, Ethiopia. As one of them shared, being part of this conversation on how men need to engage on addressing the root causes of GBV and VAW is “a call on a lifestyle, a commitment.”

Are they then the few good men? I would think not. Rather, I am inclined to believe that the limited number of male voices in addressing such issues is part of the constructed male gender norm in highly patriarchal societies, which perpetuates their silence. Yet, I am also highly convinced that the commitment of the few courageous ones to confront their privileges and the system that maintains an unequal status quo will go a long way in creating safe spaces and platforms for the other good men to emerge.

As I silently sat in that room with these men, listening to their take on GBV, & VAW, their personal experiences, the challenges they face in seeing their society through a gender lens, I felt so comforted and hopeful by the potential for such conversations by men to multiply at a national level. Ultimately, tackling the root causes of GBV and VAW in Africa and Ethiopia, specifically, requires tremendous mindset shifts and the will to examine male norms and privileges by men themselves. In this deliberate conversation I co-created with these men, I see a flicker of what could be at a national and regional level when men begin to say “Enough is Enough” and soon after the need for 16 days of activism will cease to exist.

 Billene Seyoum Woldeyes

Billene Seyoum Woldeyes is a feminist blogger, writer and a poet living in Addis Ababa, Ethiopia. She runs the blog African Feminism – an exploration, a re-imagination, a change in perspective.


Några få goda män?

Fyra av de sju som blivit tillfrågade och gått med på att samlas är i ett rum tillsammans för första gången. Ämnet för den här kvällen och kommande kvällar: maskulinitet! En av dem minns fallet med en högstadietjej som blev gängvåldtagen och dog några dagar senare. Han menar att det framtida gensvaret inte bara borde vara reaktivt, det finns ett behov av ett proaktivt och upprätthållet engagemang. En annan stämmer in och berättar att han blivit mycket mer medveten om sina privilegier som man och att fokus för detta initiativ måste inkludera en granskning av mannens privilegier. Problemet med den normativa känslan av ägarskap, rätt till och kontroll över kvinnor och deras kroppar framhålls av en annan deltagare, medan en fjärde diskuterar språkanvändning och hur bristen på likvärdig terminologi i den lokala dialekten begränsar könsneutralitet i tal och skrift.

Så går konversationen en kall novemberkväll med förhoppningen att många fler sådana kvällar ska ta plats, både ibland och bortom dessa män i Etiopien. De har samlats för att de har insett, reflekterat och åtagit sig att inte längre vara de kringstående när genusbaserat våld och våld mot kvinnor fortsätter att förstöra staden de föddes i – Addis Ababa, Etiopien. Som en av dem sade, att ta del av den här konversationen om hur män måste engagera sig och adressera de underliggande orsakerna till genusbaserat våld är ”en uppmaning till en livsstil, ett åtagande.”

Är dessa då de få goda männen? Det tror jag inte. Istället vill jag tro att det begränsade antalet manliga röster i dessa frågor är en del av den konstruerade maskulinitetsnormen i vårt patriarkala samhälle, vilken upprätthåller deras tystnad. Men, jag är också fullt övertygad om att engagemanget hos de få modiga som vågar konfrontera sina privilegier och systemet som vidmakthåller en ojämlik status quo kommer att gå långt genom att skapa säkra plattformar där andra goda män kan framträda.

Medan jag under tystnad satt i rummet med dessa män och lyssnade på deras uppfattning av genusbaserat våld, deras personliga erfarenheter, utmaningarna de stöter på genom att se på samhället med genusglasögon, kände jag mig tröstad och hoppfull av potentialen för sådana konversationer att multipliceras nationellt. Att ta itu med de grundläggande orsakerna till genusbaserat våld i Afrika, och i Etiopien specifikt, kräver en enorm förändring av tankesätt och mäns egen vilja att undersöka maskulinitetsnormen och privilegium. I denna riktade konversation som jag skapade tillsammans med männen, ser jag en glimt av hur det skulle kunna se ut på nationell och regional nivå när män börjar säga ”vi har fått nog” och snart därefter kommer behovet av 16 days of activism att upphöra.

Billene Seyoum Woldeyes

Billene Seyoum Woldeyes är feministbloggerska, skribent och poet, bosatt i Addis Ababa, Etiopien. Hon driver bloggen African Feminism – an exploration, a re-imagination, a change in perspective.

Recommended Posts