8 mars – Alla tjänar på ökad jämställdhet

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Frågor om jämställdhet lyfts på olika sätt på olika håll i Sverige och runt om i världen. I förra veckan avslutades FN:s Kvinnokommissions (Commission on the Status of Women, CSW) 55:e möte. Varje år samlas medlemsstaternas jämställdhetsministrar och redogör för sina insatser för ökad jämställdhet. Sverige prioriterar jämställdhet i det internationella arbetet och har antagit en policy för jämställdhet och kvinnors rättigheter och roll inom svenskt internationellt utvecklingssamarbete 2010-2015. Jämställdhet och kvinnors roll i utveckling är en av regeringens tre tematiska prioriteringar inom utvecklingssamarbetet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett av fyra områden som särskilt lyfts upp inom jämställdhetsarbetet.

Jämställdhet och frågor som rör SRHR handlar mycket om kvinnor, deras roll och situation i samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att man inte kan förändra kvinnors roll utan att männens roll påverkas och män måste vara införstådda med detta och involverade i jämställdhetsarbetet. En förändrad mansroll är förutsättningen för att kvinnor ska kunna ta lika del i samhället.

Afrikagrupperna, och flera med oss, ser jämställdhet som en central utvecklingsfråga i dubbel bemärkelse: det är en grundläggande rättighetsfråga och det leder till bättre resultat i utvecklingen. Det är en angelägenhet för både kvinnor och män.

Jämställdhet handlar dock inte enbart om bristande jämlikhet mellan kvinnor och män. Det handlar om alla människors rättigheter, oberoende av könstillhörighet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religionstillhörighet. I de flesta länder i världen är det svårt att leva som homo-, bisexuell eller transperson. Detta blev smärtsamt tydligt för en dryg månad sedan då hbt-aktivisten David Kato mördades i Uganda. Bristande kunskap, lögner, vanföreställningar och propaganda med religiösa förtecken är några av faktorerna som ligger bakom hbt-personers svåra situation.

Afrikagrupperna har under flera år arbetat med utgångspunkt i att en medvetenhet om genus och jämställdhetsfrågor ska växa fram inifrån, utifrån människors egna erfarenheter, och inte påföras utifrån. Syftet är att uppnå en medvetenhet hos individen om hur föreställningar om genus styr vårt tänkande och hur dessa föreställningar återverkar på kvinnors och mäns möjligheter i vardagen. Vi har alla olika erfarenheter och olika utgångspunkter för vad vi tycker är ”normalt”. Detta blev tydligt för mig på en kurs om genus, hiv och sexualitet i Moçambique som Afrikagrupperna organiserade i höstas. Kursen var en fortsättningskurs för kursledare. Bland kursdeltagarna var kunskapen om könsroller och ojämlikhet mellan män och kvinnor god, men man visste inte mycket om hbt-frågor.

Heteronormen är dominerande i hela världen. I många länder är det svårt att tala om sexualitet och jämställdhet eftersom heteronormen och patriarkala strukturer då ifrågasätts. Misstänksamhet bottnar ofta i okunskap och man är inte sällan rädd för det okända. Om man, som David Kato ifrågasätter och utmanar rådande strukturer och normer kan det sluta illa. Att stå för vem man är och kräva sina rättigheter kan det leda till våld och rentav mord. Det är därför det är så oerhört viktigt att fortsätta ifrågasätta och försvara, informera och diskutera frågor som rör genus och sexualitet. Att förändra beteenden och normer tar tid och kräver ett långsiktigt engagemang.

FN:s Kvinnokommission hade flickors rätt till utbildning som särskilt fokusområde i år. En ökad kunskap och medvetenhet om rättigheter är centrala komponenter för förändring och jämställdhet, och här är en fördomsfri sexualundervisning av stor vikt. Lagstiftning är naturligtvis oerhört viktig, men otillräcklig om människor inte känner till sina rättigheter eller sina möjligheter att anmäla lagbrott. Därför är civilsamhällets folkbildningsarbete så viktigt.

På internationella kvinnodagen 2011 som firas imorgon kan vi visa vårt stöd för jämställdhetsarbetet på olika sätt. På många orter runt om i landet kan man till exempel gå med i barnvagnsmarschen mot mödradödlighet.

I Stockholm kan man även spendera hela dagen på historiska museet där Afrikagrupperna tillsammans med en rad olika organisationer, genom Nätverket för 8 mars, fokuserar på kvinnors situation i DR Kongo. Läs mer om programmet här.

Arbetet för en rättvis och jämlik värld fortsätter. Alla tjänar på ökad jämställdhet, inte bara flickor och kvinnor, utan hela mänskligheten.

Anna Gren

Temahandläggare

 

Vill du läsa mer om det jämställdhetsarbete Afrikagrupperna och våra partnerorganisationer bedriver i södra Afrika?

I Moçambique är behovet av jämställdhetsarbete enormt menar Afrikagruppernas samarbetspartner Fórum Mulher, ett närverk som arbetar med att stärka de organisationer och institutioner som arbetar för kvinnors rättigheter.

Avsaknaden av jämställdhet mellan könen präglar kvinnornas liv i form av bristande tillgång till ekonomiska och sociala resurser som jord, utbildning och hälsovård. De krassa konsekvenserna av könsdiskrimineringen är att kvinnor och flickor drabbas mycket hårdare av fattigdom än männen. Läs mer på bloggen Moçambique idag

I Angola antog parlamentet en lag mot våld i hemmet i december. Afrikagrupperna har sedan 1993 stöttat projektet Kvinnorätt i Angola som drivs av OMA (Organisação da Mulher Angolana). OMA startade startade sin verksamhet redan 1986 med stöd från Sida. Sedan dess har verksamheten vuxit och idag består den av ett flertal center runt Luanda där både kvinnor och män får stöd av rådgivare i frågor gällande våld i hemmet. Läs mer på bloggen Angola idag

Vår partnerorganisation ADRA har arbetat med mikrokrediter under flera år. Hundratals familjer har fått större möjligheter till försörjning och många kvinnor har stärkts i sin roll. En av dem är Victoria Ndepeta som lever i provinsen Benguela i Angola. Läs mer på bloggen Afrikagrupperna idag

I Sydafrika arrangerades East Londons första Prideparad förra året. Plakaten framförde budskap som “Att våldta mig kommer inte att förändra mig” med referens till flera fall av våldtäkt särskilt riktade mot lesbiska. Dessa modiga människorättsaktivister vågar visa upp sin läggning alternativt sympati för kampen på gatan vilket inte är ofarligt i Sydafrika idag. Läs mer på bloggen Sydafrika idag

Recommended Posts